އަންގާރަ 26 ޖެނުއަރީ 2021
8 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 12
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ބްރިޖާރޓަން

ބްރިޖާރޓަން ބަލައިފިން؟ ނެޓްފްލިކްސްގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޙީ ޑްރާމާ ސީރީޒަށް ބެލުންތެރިންގެ ހޫނު ތަރުހީބެއް

  • މި ޑްރާމާއަކީ އަށް އެޕިސޯޑުގެ ޑްރާމާއެއް
  • ނެޓްފްލިކްސް ގެ ބްރިޖާޓަން ޑްރާމާގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން ބިނާކޮށްފައިވަނީ ފޮތް ސީރީޒް ގެ ފުރތަމަ ފޮތް ކަމަށްވާ "ދަ ޑޫކް އެންޑް އައި (2000)"
  • ނަވާރަސަތޭކައިގެ އަހަރުތަކުގެ މަންޒަރުތަށް ސިފަވާގޮތަށް، ތަނަވަސް އަދި މަޤްބޫލް ބްރިޖާޓަން އާއިލާއަށް އުފަން އަށް ކުދިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑްރާމާއެއް

ކ. މާލެ | 8 ޖެނުއަރީ 2021 | ހުކުރު 15:11 | 2,611

ނަވާރަސަތޭކައިގެ އަހަރުތަކުގެ މަންޒަރުތަށް ސިފަވާގޮތަށް، ތަނަވަސް އަދި މަޤްބޫލް ބްރިޖާޓަން އާއިލާއަށް އުފަން އަށް ކުދިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑްރާމާއެއް - ގޫގުލް

ނެޓްފްލިކްސް އިން އައު އަހަރާ ދިމާކޮށްފައި ބެލުންތެރިންނާ ހަމަޔަށް ފޯރުކޮށްދިން އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރިން ފާހަގަކުރެވޭ ބްރިޖާޓަން ސީރީޒް ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ބެލުންތެރިންނަށް ކަމުދާނެފަދަ އަސްލާ އެއްގޮތް، ރީތި އަދި ހިތްގައިމު ގޮތަކަށް ނަވާރަ ސަތޭކައިގެ އަހަރުތަކުގެ ތަނަވަސް އިނގިރޭސި މުޖުތަމަޢުއެއް ސިފަކޮށްދޭ ތާރީޙީ ލޯބީގެ ޑްރާމާ ސީރީޒްއަކަށެވެ.

އަށް އެޕިސޯޑުގެ މި ޑްރާމާ އަކީ އެމެރިކާގެ ނިޔު ޔޯކް އަށް އުފަން ލިޔުންތެރިޔާ ޖޫލިޔާ ކުއިން، 2000 ވަނަ އަހަރާއި 2013 ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު ލިޔުނު ބްރިޖާޓަން ފޮތްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރި އޮރިގިނަލް ސީރީޒްއެކެވެ. ޖޫލީ ބްރިޖާޓަން ސީރީޒްގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ އަށް ފޮތް ލިޔެފައިވާއިރު، ނެޓްފްލިކްސްގެ ބްރިޖާޓަން ޑްރާމާގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން ބިނާކޮށްފައިވަނީ ފޮތް ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ ފޮތް ކަމަށްވާ "ދަ ޑޫކް އެންޑް އައި (2000)" ގައި ބްރިޖާޓަން އާއިލާއަށް ނިޞްބަތްވާ އެކި ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ ތަފާތު ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.

ބްރިޖާޓަން ސީރީޒް ބިނާވެފައިވަނީ، ޖޫލީގެ ފޮތްތަކުން ދައްކާލި ނަވާރަސަތޭކައިގެ އަހަރުތަކުގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅުނު ބްރިޖާޓަން ނަމަކަށް ކިޔޭ މުއްސަނދި "ހައި - ސޮސައިޓީ" އާއިލާއެއްގެ މައްޗަށެވެ. ސީރީޒް އިން ދައްކުވައިދޭ ތަރިންގެ ފަންނުވެރިކަމަށް ތަޢުރީފު އަމާޒުވަމުންދާ މި ޑްރާމާއިން އާއިލީ ގުޅުންތަކުގެ އިތުރުން، ލޯތްބާއި ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ތެރެއިން ބްރިޖާޓަން ކުދިންނަށް މެދުވެރިވާ ތަފާތު އެކި ހާދިސާތައް ދައްކުވައިދީފައިވަނީ، ބެލުންތެރިންގެ ޝައުގުވެރިކަން ކޮންމެ އެޕިސޯޑަކަށްފަހުވެސް އިތުރަށް ވަރުގަދަވާފަދަ މޮޅު ގޮތަކަކަށް ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މި އާއިލާ އަދި ކިތަންމެ ޙިޔާލީ ވިޔަސް ބްރިޖާޓަން ސީރީޒް އުން ދައްކުވައިދޭ ތާރީޙީ ސެޓްތަކަކީ ނެޓްފްލިކްސް އިން ވީހާވެސް އަސްލާ ގާތްކުރާގޮތަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، އަޖައިބުކުރަނިވި މަންޒަރުތަކެއް ސިފަކޮށްދޭ އަގުހުރި ސެޓްތަކަކަށްވުމުން މި ސީރީޒް ބެލުމުގެ ތެރެއިން އެއީ ހަމަ އަސްލުތޯ ނޫންތޯ އޮޅޭ ހިނދުކޮޅެއް އަތުވުންވެސް އެކަށީގެންވެއެވެ.

"ގްރޭޒް އެނެޓޮމީ" އަދި "ސްކެންޑަލް" ފަދަ މަޤްބޫލް ސީރީޒް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޝޮންޑާ ރައިމްސް އިސްވެ ނެޓްފްލިކްސް އާއެކު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ސީރީޒް ދަނީ، މި ދިޔަ އަހަރު ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ރިލީޒް ކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ބެލުންތެރިންގެ މަޤްބޫލްކަން ޙާސިލްކޮށް، މިފަދަ އުފެއްދުންތަކަށް ފާޑުކިޔާ ފަރާތްތަކުގެ ތަޢުރީފް ލިބިގަންނަމުންކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ނަވާރަސަތޭކައިގެ އަހަރުތަކުގެ މަންޒަރުތަށް ސިފަވާ ގޮތަށް، ތަނަވަސް އަދި މަޤްބޫލް ބްރިޖާޓަން އާއިލާއަށް އުފަން އަށް ކުދިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ތާރީޙީ ލޯބީގެ ޑްރާމާ ސީރީޒްގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން މިހާރު ބެލުންތެރިންނަށް ނެޓްފްލިކްސް މެދުވެރިކޮށް ސްޓްރީމްކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.