ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިންގެ ޓާގެޓް

ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކުވެސް ފާއިތުވި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފަތުރުވެރިންގެ ޓާގެޓް ހާސިލްކޮށްފި

  • ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ 382,760 ފަތުރުވެރިން
  • ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން 172,366 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައި
  • ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް 545،000 ފަތުރުވެރިން ގެނައުމަށް ކަނޑައަޅާފައި

ކ. މާލެ | 2 ޖެނުއަރީ 2021 | ހޮނިހިރު 15:37 | 2,502

މިއަހަރު ރާއްޖެ އަށް އައި 500،000 ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ - ފޭސްބުކް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ނަމަވެސް އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފަތުރުވެރިންގެ ޓާގެޓް ރާއްޖެއިން ވަނީ ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

ފާއިތުވި އަހަރު ރާއްޖެއަށް ދެ މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އައި ހުއްޓުމާއި އެކު ސަރުކާރުން ވަނީ މި އަދަދުތައް އަލުން މުރާޖާ ކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ބަންދުކުރި އިރު ރާއްޖެއަށް އައިސްފައި ވަނީ 382,760 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި ޖުލައި 15 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލައި އެމުއްދަތުގައި އެއް ލައްކަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ޓާގެޓް އެކުލަވާލިއެވެ.

ބޯޑަރު ހުޅުވާލިފަހުން ރާއްޖެއަށް އައި އެއް ލައްކަ ވަަނަ ފަތުރުވެރިޔާ ޑިސެމްބަރ 12 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ އިރު، ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލިފަހުން 172,366 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މި އަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ރާއްޖެއަށް 545،000 ފަތުރުވެރިން ގެނައުމުގެ ޓާގެޓް އިއުލާނު ކުރި އިރު، 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ޖުމްލަ 555,213 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

ތިން މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލުމާއިއެކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައި ނުވިނަމަވެސް، އަހަރުގެ ފަހު ތިން މަހު ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ޑިސެމްބަރ މަހު އެކަނިވެސް 96,225 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

ޑިސެމްބަރ މަހު ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވި އިރު، އެ މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ކޮވިޑްގެ ކުރިން އާންމު ހާލަތުގައި ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދާއި ހަމަ ކޮށްފައެވެ. ޑިސެމްބަރ މަހު އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައި ދުވަހަށް އެމަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަސް ވެފައިވާ އިރު، އެދުވަހު އެކަނިވެސް 6037 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ދިމާވި ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކުވެސް 2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ވަނީ ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިއެވެ. އެގޮތުން މުޅިން އައު މާކެޓްތަކަކަށް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ހުޅުވިގެން ގޮސްފައިވާ އިރު، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ތާރީހުގައި ލިބުނު އެންމެ ބޮޑު އެވޯޑުވެސް ރާއްޖެއަށް ލިބިފައި ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު 15 އަށް ވުނެ ގިނަ އެވޯޑް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާއިރު، ރާއްޖެ އަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަނެވެ. އަދި ރާއްޖެ އަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރަމްޒުކޮށްދޭ ވޯލްޑް ސޭފް ޓޫރިޒަމް ސްޓޭމްޕް ވެސް 2020 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ވަނީ ހޯދާފައިއެވެ.

ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މައި އެއަރޕޯޓް، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ފަޅުވެގެން ދިޔަ ނަމަވެސް، އެއަރޕޯޓްގެ ހަރަކާތްތައް މިހާރު ވަނީ އިތުރުވާން ފަށާފައިއެވެ. އަހަރު ނިމުނު އިރު 20 އަށް ވުރެ ގިނަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރލައިނުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓުތަކުގެ އަދަދުވެސް ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ރަންޔޫބީލް ފާހަގަކުރުމުގެ ކައުންޓްޑައުން ފަށާފައިވާއިރު، 2021 ވަނަ އަހަރަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ހެދުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ފަށާފައިއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ރާއްޖެ އަށް 1.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ގެނައުމުގެ ޓާގެޓް ކަނޑައަޅާފައިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.