raajjemv logo
ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ވޭރިއަންޓް
އައު ބާވަތުގެ ކޮރޯނާ ވައިރަސް އާ އެކު މުޅި ދުނިޔެއަށް އިތުރު ހާސްކަން
 
މި ވޭރިއަންޓް ނުރައްކާވަނީ ކީއްވެ؟
 
މިހާރު އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން ކަމުދާނެތަ؟
 
މި ވޭރިއަންޓު އުފަންވީ ކިހިނެއް ކޮންތާކުން؟
ރާއްޖެ އެމްވީ
35,473
ކ. މާލެ |
22 ޑިސެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 15:18
ކޮވިޑް-19 ބަލީގައި 1.7 މިލިއަން މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި
ގޫގުލް

ކޮވިޑް-19 ބަލި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 77.3 މިލިއަން މީހުންނަށް ޖެހި، މިހާތަނަށް އެ ބަލީގައި 1.7 މިލިއަން މީހުން ދުނިޔެ ދޫކޮށްފައިވާއިރު، ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އައު ބާވަތެއް ހަލުއި ކަމާއެކު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓި ފެތުރެން ފެށި ޚަބަރާއެކު ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ގައުމުތަކުން ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައަށް އިތުރު ހާސްކަންވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން މުޅި ދުނިޔެއަށް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުން، ޚާއްސަ ކޮށް ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން އިނގިރޭސިވިލާތާ އެ ގައުމުތަކާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުތައް ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ.

މިއައު ބާވަތައް ތަޖުރިބާކާރުން ދީފައިވަނީ VUI-202012/01 ލީނިއޭޖެވެ.

މިއީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ވޭރިއަންޓެއް ފާހަގަވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ނުވިޔަސް މިފަހަރު ތަޖުރިބާކާރުން ކަންބޮޑުވަނީ، މި ބާވަތަކީ އާއްމުކޮށް ފެތުރޭ ކޮރޯނާވައިރަސް އަށްވުރެ 70 ގުނަ ބާރުމިނުގައި ފެތުރޭ ބާވަތަކަށް ވުމެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މިހާތަނަށް ހާހަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް މި ވޭރިއަންޓުގެ ޒަރީއާއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާކަމަށް ރިކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މި ވޭރިއަންޓް އުފަންވީ ކޮންތާކުން؟

މި ވޭރިއަންޓް ފުރަތަމަ ފެނިފައިވަނީ ސައުތް އިންގްލެންޑުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ޑިސެމްބަރު 9 އާ ހަމައަށް އައި އިރު، ލަންޑަނުން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ 62 އިން ސައްތަ އަކީ ކޮރޯނާވައިރަސްގެ މި ވޭރިއަންޓުގެ ސަބަބުން ބަލިޖެހުނު މީހުންކަން ރެކޯޑުތަކުން ދައްކައެވެ. ވައިރަސްގެ މި އައު މިއުޓޭޝަން ދެނެގަތީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސައިންސްވެރިންނެވެ.

ހަގީގަތުގައިވެސް ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭތަ؟

ގިނަ ސައިންސްވެރިންގެ ޖަވާބަކީ އާއެކެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދެކުނު އިންގްލޭންޑުގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި މިހާރު މިބާވަތް ވެފައިވަނީ އާއްމުކޮށް ފެތުރޭ ވައިރަސްގެ ބާވަތައް ވެފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ލަންޑަން އާއި ލަންޑަން އާ އިންވެގެން އޮންނަ ކެންޓް ކައުންޓީގައި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެނދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާދޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން މައްޗަށް ޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން އޮސްޓްރޭލިއާ، އިޓަލީ އަދި ނެދަރލޭޑުން މި އައު ސްޓްރެއިންގެ ވައިރަސް އެ ގައުމުތަކުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. ނެދަރލޭންޑްސް އިން މި ބާވަތް އެ ގައުމުން ފެނުނުކަން ރިޕޯޓު ކުރީ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ. ބައެއް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުގައި ވައިރަސްގެ އައު ވޭރިއަންޓް އައިސްލެންޑް، ޑެންމާކް، އަދި ބެލްޖިއަމުން ވެސް ފެނިފައިވެއެވެ.

ސައިންސްވެރިންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ މި އައު ވޭރިއަންޓްގެ ސަބަބުން ބަލި ފެތުރުން އެތައް ގުނައެއް އަވަސް ވެގެން ދިއުމެވެ.

ހަލުއިކޮށް ފެތުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އިތުރު ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވުމެވެ. ސިއްހީ ނިޒާމް ބަލިކަށި ގައުމުތަކަށް ވައިރަސްގެ އައު ވޭރިއަންޓު ހިނގައްޖެނަމަ އިތުރަށް މިކަމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ބެލެއެވެ.

ލަންޑަން ސްކޫލް އޮފް ހައިޖިން އެންޑް ޓްރޮޕިކަލް މެޑިސިންގެ ޕްރޮފެސަރ މާޓިން ހިބާޑް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އައު ވޭރިއަންޓުގެ ސަބަބުން ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ މިންވަރު އަސްލު ވައިރަސްއާ އެއް މިންވަރަކަށް އޮތްކަމަށް ބެލެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް މި ވޭރިއަންޓުގެ ސަބަބުން ބަލި ފެތުރޭ ރޭޓު މަތިވުމަކީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމުގައެވެ.

ވެކްސިންގެ ސަބަބުން އައު ވޭރިއަންޓުން ރައްކައުތެރިވެވޭނެތަ؟

ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ، ފައިޒާ އާއި ބަޔޯއެންޓެކް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން އިން މި ވޭރިއަންޓުން ރައްކައުތެރިކަން ނުލިބޭނެ ކަމުގެ ހެއްކެއް އަދި ފެންނަން ނެތް ކަމުގައެވެ.

ބްރިސްޓޯލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެކްސިން ސްޕެޝަލިސްޓެއް ކަމަށްވާ ޕްރޮފެސަރ އެޑަމް ފިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އައު ވޭރިއަންޓްގެ ސަބަބުން ވެކްސިން އިން ކުރާ އަސަރަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޗީފް ސައިންޓިފިކް އެޑްވައިޒަރ ޕެޓްރިކް ވެލަންސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އައު ވޭރިއަންޓުން ދިފާއުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ހިމާޔަތް ފައިޒަ ވެކްސިން އިން ލިބޭނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމުގައެވެ.

ލީސިސްޓަރ ޔުނިވަރސިޓީގެ ވައިރަސް އާ ބެހޭ ޕްރޮފެސަރ ޖޫލިއަން ޓޭންގ ވިދާޅުވީ، ވެކްސިންގެ އަސަރު ނުކުރާ ވަރުގެ ބަދަލެއް އައު ވޭރިއަންޓުން ފެނިފައި ނުވާކަމުގައެވެ.

ޓެސްޓް ކުރުމަށް އަސަރު ކުރޭތަ؟

ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ކުރާނެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެއެވެ.

ބަލި ފެތުރުމުގެ ތަފާތަކީ ކޮބާ؟

ތަފާސް ހިސާބަށް ބަލާއިރު މި ވޭރިއަންޓުން ބޮޑަށް ބަލިޖައްސަނީ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށެވެ. މިހެން މިކަންވާ ސަބަބު އަދި ދެނެގަނެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ތަފާތުތަ؟

އިނގިރޭސިވިލާތުން ފެނުނު ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ އައު ވޭރިއަންޓް ޖެހުމުންވެސް ފެންނަނީ އަސްލު ވައިރަސް ޖެހުމުން ފެންނަ މައިގަނޑު އަލާމާތްތައް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެއެވެ. އެއީ ހުން އައުމާއި، ކެއްސުމާއި، ރަހަޔާއި ވަސް ބެލުމުގެ ހިއްސުތައް ކެނޑުން ފަދަ ކަންކަމެވެ.

ވައިރަސް ބަދަލުވީ ކީއްވެ؟

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ރީޑިންގެ މައިކްރޯބަޔޮލޮޖީ ޕްރޮފެސަރ ސައިމަން ކްލާކް ވިދާޅުވެފައި ގޮތުގައި ވައިރަސް އަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އަބަދުވެސް ބަދަލުތައް އަންނަ އެއްޗެކެވެ. އެހެން ކަމުން އައު ވައިރަސްގެ އައު ވޭރިއަންޓް ފެނުމަކީ ސައިންސްވެރިން ހައިރާންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ހަމަ އެގޮތުގެ މަތިން ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނުނު ހިސާބުން މިއަދާ ހަމައަށް އެ ވައިރަސްގެ އަސްލަށް އެތައް ބަދަލެއް އައިސްފައިވާކަން ސައިންސްވެރިން ވަނީ ހޯދާފައެވެ. ސައިންސްވެރިންގެ ހޯދުންތަކުން ކޮރޯނާވައިރަސްގެ އަސްލު ޖެނެޓިކް ކޯޑުން 23 މިއުޓޭޝަނެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިވެއެވެ. މިއީ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަދަލުތަކެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ބަދަލުތަކުގެ ނަތީޖާއަކީ، ވައިރަސްއަށް ފެތުރުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުވެގެން ދިއުމެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޗީފް ސައިންޓިފިކް އެޑްވައިޒަރ ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުން، އައު ވޭރިއަންޓް އުފެދިފައިވަނީ އަސްލު ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ޖެނެޓިކް ކޯޑަށް އައިސްފައިވާ 23 ބަދަލަކާއެކުގައެވެ. ބަދަލުތައް އައިސްފައިވަނީ ވައިރަސްގެ ބޭރު ފަށަލައިގައި ކަށިތަކެއް ގޮތައް ނުކުމެފައި ހުންނަ ސްޕައިކް ޕްރޮޓީންއަށެވެ. އިންސާނުންގެ ހަށިގަނޑަށް ވައިރަސް ވަނުމަށްފަހު ސެލްތަކުގައި ތަތްކޮށްލަނީ މި ސްޕައިކް ޕްރޮޓީންގެ އެހީގައެވެ.

4%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
8%
އުފާ ވެއްޖެ
80%
ދެރަ ވެއްޖެ
4%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
4%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް