ލަންކާގައި މަރުވާ މުސްލިމުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލުން
ލަންކާގައި މަރުވާ މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް ރާއްޖެ ގެންނަ ނަމަ އެއީ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ ކަންކަމަށް ތާއީދުކުރުން: މައުމޫން
 
މިކަމާއި ގުޅިގެން ދީނީ އިލްމުވެރިންގެ މެދުގައިވެސް ވަނީ ހިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް އުފެދިފައި
 
އެކަން ކޮށްދީފިނަމަ އެކަންވާނީ އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން މުސްލިމުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތަށް ކުރެވޭ ތާއީދަކަށް
 
ލަންކާ މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް ރާއްޖޭގައި ވަޅުލައިދިނުމަކީ ދީނީގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއްނޫން
ދާނިޝް ނިޡާމް
ކ. މާލެ |
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް
ޓްވިޓަރ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގައި މަރުވަމުން އަންނަ މުސްލިމުން ރާއްޖޭގައި ވަޅުލުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިފިނަމަ އެއީ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގައި ހިންގާ ކަންކަމަށް ރާއްޖެއިން ތާއިދުކުރުންކަމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ކޯވިޑްގެ ސަބަބުން މަރުވާ ސްރީލަންކާ މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް ރާއްޖޭގައި ވަޅުލައިދިނުމަކީ ދީނީގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ކޮށްދޭންޖެހޭނެ ކަމެއްނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން ކޮށްދީފިނަމަ އެކަންވާނީ އެޤައުމުގެ ސަރުކާރުން މުސްލިމުންނާމެދު ޢަމަލުކުރަމުންދާގޮތަށް ކުރެވޭ ތާއީދަކަށްކަމަށެވެ.

ރައީސް މައުމޫން ވަނީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ތަފާތު ދީނުުގެ ރައްޔިތުން ރާއްޖެއައިސް އުފާވެރި، އަމާން ދުވަސްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތްކަމަށާއި ނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެހެން ގައުމުތަކުގައި ނިޔާވާ މުސްލިމުންގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގަނައުމަކީ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ތާއިދުކުރައްވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރައީސް މައުމޫން މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީ ވަނީ ލަންކާގެ މުސްލިމުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 ގައި ނިޔާވާ މީހުން ރާއްޖެ ގެނަސް، ރާއްޖޭގައި ވަޅުލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ މިވަގުތަށް ވަރަށް މުހިންމު އަދި އެހާމެ ދަރުމައާއި ސަވާބު ހުރިކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ވެސް ވަނީ މިކަމަށް ތާއިދުކޮށް މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް އެންދިޔަ ދީގެން ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވާ ލަންކާގެ މުސްލިމުން، އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައިވާގޮތުގެ މަތިން އެގައުމުގައި ވަޅުލުމުގެ ފުރުސަތު އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން މުސްލިމުންނަށް ދެއްވަންވާނެ ކަމަށާއި އެއީ އިންސާނީ، އަދި އަގީދާއާ ގުޅުންހުރި ދީނީ ހައްގެއް ކަމަށް ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހީމް ވިދާޅުވީ މުސްލިމުންނާއި އެހެނިހެންވެސް އިންސާނުންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް ހޯދައިދޭން އެގައުމެއްގެ ގާބިލުކަންހުރި މިންވަރުން ކޮންމެ ގައުމަކުން ވެސް ވަކާލާތު ކުރަންވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ގޮތަކުން ހައްގު ހޯދައިދޭން ދަތިވެއްޖެ ނަމަ، މުސްލިމުންގެ ހަށިތައް އެނދިޔަ ނުދީ، އެއުރެންނަށް އެހީވުމަކީ އެންމެ ގާތުގައި އޮތް މުސްލިމު ގައުމަކުން ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމަށް ދެކޭކަމަށް ޝަހީމް ޓްވީޓްކިރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
50%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް