ހޮނިހިރު 16 ޖެނުއަރީ 2021
11 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 02
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:16
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޙިޔާނާތުގެ މައްސަލަ

ޔާމީނުގެ އޯޑަރަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗާއި "ކުޅެލިގޮތް" އަދީބުގެ ދުލުން!

  • ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކުރުމާއި، ނަންތައް ފާސްކުރުމަކީ އެންމެ އުނދަގޫވި މަރުޙަލާ
  • ބަދަލު ގެންނަން ބޭނުންވީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރެއް ލައްވާ، އެކަމަށް 20 މިލިއަން ޚަރަދުކުރި
  • ހިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން ކުރި އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗާ ކުޅެލުން

ކ. މާލެ | 2 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުދަ 20:08 | 71,040

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އޭރުގެ ނައިބްރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއެކު ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

2014 ވަނަ އަހަރު ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް ގެނައި އެއްވަނަ އިސްލާހުގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައެވެ. އެގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުގައި 7 ބޭފުޅުން ތިއްބެވިއިރު، ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު އެ އަދަދު 5ށް ދަށް ކުރިއެވެ. އެ އިސްލާހާއެކު، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒް ހުސެއިންނާއި، ފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް އަދުނާނު މަޤާމުންވެސް ދުރުކުރިއެވެ.

އެކަން ހިނގާ ދިޔަ ގޮތާއި، އެކަން ކުރުމަށްޓަކައި ކުރި މަސައްކަތްތައް ކުރީގެ ނައިބްރައީސް އަހުމަދު އަދީބާއި، ދައުލަތާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އިއުތިރާފް އެއްބަސްވުމަށް އަދީބުގެ ފަރާތުން ހުށައެޅި ސިއްރު ބަޔާނުގައި ވަނީ ކިޔައިދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ އޯޑަރަށް އެކަން ކުރުމަށް މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ އެހީ ހޯދި ގޮތްވެސް އަދީބު ވަނީ ކިޔާދެއްވާފައެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ޙިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން ޖުޑީޝަރީއާއި، ފަނޑިޔާރުންނަށް އެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ކުރި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލުތައްވެސް އަދީބުގެ ބަޔާނުގައި ހިމަނާފައިވެއެވެ.

ހިޔާނާތުގެ ފައިސާއިން ކުރި އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗާ ކުޅެލުން!

އަދީބު ކިޔައިދެއްވާފައިވާ ގޮތުގައި އެފައިސާ ބޭނުން ކޮށްގެން ކުރި އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗު 7ން 5ށް މަދު ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހުނު މަސައްކަތެވެ. އެ މަސައްކަތަށް އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި ޙިޔާނާތުގެ ފައިސާގެ ބޭނުން ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ..

އެ ދުވަސްވަރު ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންވީ ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންވާ މީހަކު ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗަށް ނެގުމަށް، އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އިސްލާޙުގެ މަޤްސަދަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިބި 7 ފަނޑިޔާރުންގެ އަދަދު ދަށްކޮށް، 5 ފަނޑިޔާރުންނަށް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން އަޅުގަނޑަށް ދެންނެވި

~ ކުރީގެ ނައިބްރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ސިއްރު ބަޔާން

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަދީބު ފުރަތަމަ މަޝްވަރާ ކުރެއްވީ އޭރުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި، ފަނޑިޔާރު އަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދުއާއެވެ. އަދި އޭރު އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް އަޙުމަދު ފާއިޒު ހުންނެވުމުން އެއްވެސް ކަމެއް އެޖެންޑާ ކުރުމުގެ ބާރުވެސް ނޯންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެކަން ކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދު އެ ދެބޭފުޅުން އަދީބަށް ދެއްވިއެވެ. އެ ހިސާބުން އަދީބު އަނެއްކާވެސް އެ މަޝްވަރާތައް ރައީސް ޔާމީނަށް ހުށައެޅުއްވިއެވެ.

ބަދަލު ގެންނަން ބޭނުންވީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރެއް ލައްވާ، އެކަމަށް 20 މިލިއަން

އަދީބު ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން، ރައީސް ޔާމީނާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށްފަހު، އެ ހުށައެޅުން އެމްޑީޕީ މެމްބަރެއް ލައްވައި ހުށައެޅުން މާ ބުއްދިވެރި ކަމަށް ވިސްނުނެވެ. އެ ހިސާބުން މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާޙިމް ޝަރީފާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، ޝަރީފަށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް އަދީބު ހުށައެޅުއްވިއެވެ.

އެއާއެކު، ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށައެޅުމަށް މަޖިލީހުން މެމްބަރުން ލައްވައި ވޯޓު ހޯދަންޖެހޭ ގޮތާއި، އެކަމަށްޓަކައި ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ މެމްބަރުން ފާހަގަކޮށް، ވޯޓުލާނެ މީހުންގެ "ޕެކޭޖެއް" މެމްބަރު ޝަރީފު ތައްޔާރު ކުރެއްވި ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވެއެވެ. އަދި ބިލު ހުށައެޅުމުގެ ކުރިން ޝަރީފަށް 5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފައިވާނެކަން އަދީބު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެންމެ ފަހުން މި ބިލު ޝަރީފުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށައެޅީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންނަށްވެސް ރޭކާލުމެއް ނެތިއެވެ.

މި ބިލު ޝަރީފުގެ ފަރާތުން މަޖިލީހަށް ހުށައެޅުއްވުމުން ބާކީ 15 މިލިއަން އަދީބު ވަނީ ޝަރީފަށް ދެއްވާފައެވެ. އަދި ކޮމިޓީ މަރުޙަލާ ނިމި ތަޅުމަށް ދިޔައިރު، 43 މެމްބަރުންގެ ވޯޓު ލިބޭނެކަން ޔަޤީންވާ ކަމަށާއި، ބިލު ފާސްވެ، ބޭނުންވި ގޮތަށް ތަސްދީޤުވުމުން ދެން ދިމާވީ އެންމެ އުނދަގޫ މައްސަލަ ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ފަނޑިޔާރުން ވަކި ކުރުމާއި، ނަންތައް ފާސްކުރުން- އެންމެ އުނދަގޫވި މަރުޙަލާ

އަދީބު ބަޔާނުގައިވާ ގޮތުން މަޖިލީހުން ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނައުމަށް ފާސްކޮށް، އެ ބިލު ތަސްދީޤުކުރި ހިސާބުން ދެން ކުރިމަތިވީ އެންމެ އުނދަގޫ ކަންތަކެވެ. އެގޮތުން ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމާއި، ނަންތައް ފާސް ކުރުމަކީ މިކަމުގައި އެންމެ އުނދަގޫވި މަރުޙަލާ ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވިއެވެ. ސަބަބަކީ ފަނޑިޔާރަކު ވަކިކުރާނަމަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅައި، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެ، ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި އަޢުލަބިއްޔަތުން ފާސް ކުރަން ޖެހޭތީއެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަނެއްކާވެސް މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރާ މަޝްވަރާ ކުރި ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާޙިމްއާ މަޝްވަރާ ކުރެއްވިކަމަށް އަދީބުގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޤާސިމްގެ ކިބައިން ފެހި ސިގްނަލް ނުލިބުމުން ދެން ވާހަކަދެއްކެވީ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޙާމް އަހުމަދުއާއެވެ. އެއީ 50 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުޤާބިލެއްގެ ގޮތުން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މެމްބަރުން މެދުވެރިކޮށް ވިޕެއް އެޅުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ އަދަދަށް ރައީސް ޔާމީން އެއްބަސްވެވަޑައިނުގަތުމުން އެ އަދަދު ފަހުން 30 މިލިއަނަށް ދަށް ކުރިކަން އަދީބު ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އަދީބު މައުލޫމާތު ދެއްވާ ގޮތުގައި 30 މިލިއަން ނަޤުދު ފައިސާއިން ޙަވާލު ކުރުމަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް ސަލީމް) މެދުވެރިކޮށް 20 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިއެއްގެ އަތުން 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގާފައިވެއެވެ. އަދި ބަދަލެއްގެ ގޮތުން މުޙައްމަދު އައްލާމް ލަތީފް މެދުވެރިކޮށް އެސްއޯއެފުން ޑޮލަރު ޗެކް ދިން ކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މި މަރުޙަލާ ނިމިގެން ދިޔައިރު އިލްހާމަށް 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ޙަވާލު ކޮށްފައިވާއިރު، އެކަން ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ރައީސް ޔާމީން ގުޅުއްވާ ކަމަށްވެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނު އަޅުގަނޑު ގާތުގައި ވިދާޅުވި ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންވަނީ ޖުޑީޝަރީގެ ބާރު ކަމަށް، އެހެން ނޫނީ ރާއްޖެ އަންނަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓުވާލެވޭނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު ގާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބުނެފައިވޭ، ވަކި ކުރަން ޖެހޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ނަންތައްވެސް ނިންމީ ރައީސް ޔާމީން، އޭގެ ފަހުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަކަށް އަބްދުﷲ ސައީދުގެ ނަންވެސް ހުށައެޅީ ރައީސް ޔާމީން،

~ ކުރީގެ ނައިބްރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ސިއްރު ބަޔާން

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ގެނައުމަށްފަހު ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ރައީސް ޔާމީން ހިންގެވި ޖަރީމާތަކުގެ ވާހަކަތައް މިއަދު މި ދަނީ ފެންމަތިވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ޙުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން އެ ޙުކުމުގެ ކޮޕީއެއް ނައިބްރައީސް އަދީބުއާއި، ރައީސް ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައިވާއިރު، ފުރަތަމަ ޙުކުމުގައި އޮތީ 10 އަހަރު ނަމަވެސް، ރައީސް ޔާމީނުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް އެ އަދަދު 13 އަށް އިތުރު ކުރިކަންވެސް އަދީބު ފާހަގަ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އަދި ކޯޓުތަކުގެ ފުރިހަމަ ބާރާއެކު ޖުޑީޝަރީއަށް "އަތް ބޭނުމަށް" ހިންގި އެފަދަ ކަންކަމުގެ ވާހަކަތައްވެސް އަދީބު ވަނީ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.