raajjemv logo
އޮބިއޯން ފިހާރަ ހުޅުވުން
އޮބިއޯން: ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނާއި އެކު ހުޅުވި ފުރަތަމަ ފިހާރަ!
 
ކުޅިވަރުގެ ބްރޭންޑް މުދާ އެއްތަނަކުން ލިބެން ހުރީ އޮބިއޯންއިން
 
ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް އެފިހާރައިން ލިބެން ހުންނާނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު
12,283
ކ. މާލެ |
29 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 23:05
އޮބިއޯން ފިހާރަ: ކުޅިވަރުގެ ހުރިހާ ސާމާނު އެއްތަނަކުން ލިބޭނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ސާމާނު އެއްތަނަކުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި މަޖީދީމަގުގައި އޮބިއޯން ފިހާރަ ހުޅުވައިފިއެވެ.

ނޮވެމްބަރ 25 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވި މި ފިހާރައަކީ ކުޅިވަރުގެ ހުރިހާ ސާމާނެއް ލިބެން ހުރި ފިހާރަކައަށްވާއިރު، ހުރިހާ ބްރޭންޑެއްގެ ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ ސާމާނާއި ކުއަލިޓީ އުފެއްދުންތައް ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް އޮބިއޯންގެ ޝޮޕް މެނޭޖަރ އަލީ ޝިފާޒު ބުންޏެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޝިފާޒް ބުނެފައިވަނީ ހުރިހާ ބްރޭންޑަކުން ވަރަށް ބޮޑު ރޭންޖެއްގެ ސާމާނު ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށާއި މި މިފިހާރައިގެ ތަފާތަކީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް އެފިހާރައިން ލިބެން ހުރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ދެ ޖިންސްގެ ޒުވާނުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނަކާއި، އަދި ވަކިން ޙާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންގެ ވައިލްޑް ރޭންޖެއްގެ އުފެއްދުންތައް އޮބިއޯންއިން ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށް ޝިފާޒް ބުންޏެވެ.

ޕްރައިޒް ރޭންޖަށް ބަލާއިރު އަތް ފޯރާ ފަށުގައި ހުރިހާ އައިޓަމެއްވެސް ލިބެން ހުންނާނެ. މަޖީދީމަގު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑު ކައިރި މި ފިހާރަ ހުޅުވަން ނިންމީވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހައިން ފިހާރައަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ތަކެތި ބއްލަވައިގަތުމަށް ފުރުޞަތު ދޭން ވެގެން. އަދި ހުރިހާ އުމުރު ފުރާއެއްގެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ހާއްސަ އެކި އައިޓަމްތައް މިފިހާރައިން ލިބޭނެ. މީގެ އިތުރުން ފިހާރައިގެ ޑިޒައިން މިހާ ރީތިކޮށްދިން ޑީޖޭ ހޯލްޑިންސްއަށް ވަރަށް ޝުކުރުދަންނަވަން.
~ އޮބިއޯންގެ ޝޮޕް މެނޭޖަރ އަލީ ޝިފާޒު

އޮބިއޯންއިން ލިބެން ހުރި ބައެއް ބްރޭންޑްތަކުގެ އުފެއްދުންތަކަށްބަލާއިރު، ޖިމް ވެއަރ، ޖިމް އިކިއުޕްމަންޓް އަދި ފުޓްބޯޅައަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ސާމާނެއް ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެންމެ ބާރަށް ހިނގާ އެއް އުފެއްދުމަކީ ސްވިމިން ގިއަރ ކަން ފާހަގަކުރަމުން ޝިފާޒް ބުނީ މި ފިހާރައިން އޮންލައިންކޮށް ތަކެތި ބައްލަވައިގަތުމަށްވެސް ފުރުޞަތެއް ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޯޑަރ ކުރާ އައިޓަމްތައް ޑެލިވަރީކޮށް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް އޮބިއޯންއިން ފޯރުކޮށްދެއެވެ.

އަދި ކުޅިވަރުގެ ބްރޭންޑް މުދާ ވިއްކި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓަކުންވެސް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ތަކެތި ލިބޭނެ ކަމަށް އޮބިއޯއިން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
7%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
87%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
7%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް