ހޯމަ 25 ޖެނުއަރީ 2021
7 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 11
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:18
އިޝާ 19:33
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް

ރައީސް ޞާލިހު، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް 5 މެންބަރުން އައްޔަނު ކުރައްވައިފި

  • މިހާރު ތިއްބެވި ފަސް މެންބަރުންގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު މި ނޮވެންބަރު 28 ގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ހަމަވެފަ
  • ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވީ 9 ބޭފުޅެއްގެ ނަން، ހޮވުނީ އެންމެ މަތިން މާކްސް ހޯއްދެވި ފަރާތްތައް

ކ. މާލެ | 29 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 22:03 | 3,902

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަދި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ އޮފީސްތައް އިމާރާތް - ރާއްޖެއެމްވީ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފަސް މެންބަރުން އައްޔަނު ކުރައްވައިފި އެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް އައްޔަނު ކުރައްވާފައި ވަނީ،

އއ.މަތިވެރި/ ވެސްޓްބީޗް، އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ

ގ.ގޮފި، އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު

މއ.ވިލާރޮދި، އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު

މ.ފާމުދޭރިގެ، އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލް

ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 7883، އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އަޝްރަފް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓައިބިއުނަލަށް މި ފަސް މެންބަރުން އައްޔަނު ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ވަނީ މި ފަސް ބޭފުޅުންނަށް ރުހުން ދެއްވާފައެވެ.

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހުޅުވައިލައްވާފައި ވަނީ މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި، އެއީ އެ ޓްރައިބިއުނަލްގައި އޭރު ހިމެނިވަޑައިގަންނަވި ފަސް މެންބަރުންގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ 28 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީއެވެ.

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަކީ ޓެކްސްއާ ބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހެޅޭ ޓެކްސްއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ޓެކްސް ނެގުމާއި ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލް އެކެވެ.

ސަރުކާރުން އަންނަނީ ޓެކްސް ނިޒާމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެހޭނެ ގޮތްތަކެއް މަގުފަހިކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ގާނޫނަށާއި ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށައަަޅައިގެން ކުރަމުންނެވެ. އަދި ޓެކްސް ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ މުހިއްމު ބައެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.