އާދީއްތަ 17 ޖެނުއަރީ 2021
12 އުތުރަހަޅަ
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 03
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:31
ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުމުގެ ބިލް

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ބިލް ދިރާސާ ކުރާ ކޮމިޓީން އެމްއެމްއާ މަޝްވަރާ ކުރަން ނިންމައިފި

  • މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރެގިއުލޭޝަންތަކާއި އުސޫލުތަކެއް އެކުލަވާލެވޭނެ
  • ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތަކާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތައް ރެގިއުލޭޓްކުރުމާއި ގުޅޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ
  • އެމްއެމްއޭއިން އަންނަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން

ކ. މާލެ | 29 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 13:18 | 3,080

މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުމުގެ ބިލް ދިރާސާ ކުރަމުގެ މަސައްކަތް މިހަފްތާގައި ނިންމާނެ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީން އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި އެކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ، ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތުގެ ބިލާ ގުޅިގެން އެމްއެމްއޭއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 ށް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށެވެ.

ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމުންދާ މާލިއްތު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވީ ހޯމަ ދުވަހު އެމްއެމްއާއެކު މަޝްވަރާކުރުމަށް ހޯމަ ދުވަހު އެބިލްގެ ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަސަައްކަތް ނިންމައި މި ހަފްތާގައި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފަހު ދައުރުގެ ޖަލްސާތައް ނިންމުމުގެ ކުރިން މިބިލް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް އިލްޔާސް ލަބީބް ވިދާޅުވި އެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާއިން ނުވަތަ ބޭރު ފައިސާއަކުން ނަމަވެސް، ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރަކްޝަންތަކާއި ފައިސާ ޓްރާންސްފަރތައް ފޮނުވުމާއި ލިބުން އަދި ޕްރޮސެސްކުރުމާ ގުޅުން ހުރި އެންމެހައި ކަންކަން ހިމެނޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމު ކުރުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމްތަކާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތައް ރެގިއުލޭޓްކޮށް އެފަދަ ސިސްޓަމްތައް ހިންގުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ވެސް މި ބިލުގައި ވަނީ ބަޔާން ކޮށްފައެވެ. އަދި އެފަދަ ސިސްޓަމްތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރާ ފަރާތެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ސިސްޓަމްތައް އޮޕަރޭޓްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ނުވަތަ ލައިސަންސް ދިނުމާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ސިސްޓަމްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ވެސް މި ބިލުގައި ވަނީ ބަޔާން ކޮށްފައެވެ.

މިދިއަ އޮކްޓޯބަރު މަހު، މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެމްއެމްއޭގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝީމް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މި ނިޒާމު ރާއްޖޭގައި ގާއިމު ކުރެވުމުން ބޭންކިންގ ނިޒާމާއި ފައިނޭންޝަލް ޕޭމަންޓުގެ ދާއިރާގެ ކަންކަން އެއް ސިސްޓަމަކަށް ގުޅާލެވިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަންކަން ލާމަރުކަޒު ކުރުމަށް މި ގާނޫނުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ފަސޭހަވެގެން ދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.