raajjemv logo
މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ގާނޫނު
ޓްރެފިކްކުރެވޭ މީހުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ނަގައިދެވޭނެ ބަދަލުތަކުގެ ބާވަތްތައް ކަނޑައަޅަނީ!
 
އެ ކުށުގެ އަމަލުން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ބާރުލިބިދޭ މާއްދާއެއް އިތުރު ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހުށަައަޅާފަ
 
ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށައެޅުއްވީ ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު
އުމްނާ އިސްމާއިލް
3,028
27 ނޮވެންބަރ 2020 | ހުކުރު 13:09
ކ. މާލެ
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ، އަދި ޖިންސީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް ހިންގި ހަރަކާތެއްގެ ޕޯސްޓަރެއް
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޓްރެފިކްކުރެވޭ މީހުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ކޯޓަށް ނަގައިދެވޭނެ ބަދަލުތަކުގެ ބާވަތްތައް ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހުމޫދު ހުށައެޅުއްވި 'މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލުގެ' ފުރަަތަމަ ކިއުން އިއްވާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

މި ބިލު ހުށައަޅާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއް ކަމަށްވާ "ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އެގެއިންސްޓް ޓްރާންސް ނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒްޑް ކްރައިމް"ގެ ޕްރޮޓޮކޯލްއެއް ކަމުގައިވާ "ޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ޕްރިވެންޓް، ސަޕްރެސް އެންޑް ޕަނިޝްޓްރެފިކިންގ އިން ޕަރސަންސް އެސްޕެޝަލް ވިމެން އެންޑް ޗިލްޑްރަން" އާއި އެއްގޮތް ކުރުމަށްޓަކައި ގާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމެވެ.

އެގޮތުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށާއި، ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށާއި، އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ޢަމަލު ހިންގުމުގެ މާނަ އެ މުއާހަދާއާއި އެއްގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރާ މުދަލާއި ފައިސާއާއި ކުށުގެ ޢަމަލުން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ބާރުލިބިދޭ މާއްދާއެއް ގާނޫނަށް އިތުރުކުރުމަށްވެސް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް