ބުދަ 20 ޖެނުއަރީ 2021
2 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 06
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
އިރުއޮއްސޭ 18:16
އިޝާ 19:32
ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިނުލަން ލަތީފް ނިންމުން

ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރަން ލަތީފް ނިންމަވައިފި

  • މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިދިނުމަށް އެފްއައިވީބީގައި ލަތީފް ވަނީ އެދެފައި
  • ލަތީފުގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ދައުރު މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ވަނީ ހަމަވެފައި
  • އިންޓަރިމް ކޮމިޓީއާ ވީއޭއެމްގެ ހިންގުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު

ކ. މާލެ | 25 ނޮވެންބަރ 2020 | ބުދަ 19:00 | 5,702

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޙައްމަދު ލަތީފް - މިހާރު

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) ގެ އިންތިޚާބުގައި އިތުރު ދައުރަކަށް ރައީސްގެ މަގާމަށް ވާދަނުކުރަން އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޙައްމަދު ލަތީފް ނިންމަވައިފިއެވެ.

ވީއޭއެމްގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުލިބި އެއް އަހަރާއި ހަތަރު މަސް ވެފައިވާއިރު، ވީއޭއެމުގެ މައްސަލައަށް ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ، އެފްއައިވީބީ ވަދެފައިވަނީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބާރު ކަނޑުވާލާފައިވާތާ ހަ މަހަށް ވުރެން ގިނަ ދުވަސްވެފައިވަނިކޮށެވެ. ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުން ވީއޭއެމްގެ ހިންގުމުގެ ތެރެއަށް ވަދެ، ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާ އިންތިޚާބަކާ ހަމަޔަށް އެސޯސިއޭޝަން ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެފްއައިވީބީން ވީއޭއެމްގެ މައްސަލައަށް ސީދާ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު އެފްއައިވީބީގެ ރައީސް ޑރ. އަރީ ގްރާސާއާ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ (އެމްއޯސީ) ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަޙްމަދު މަރުޒޫގް (މަރޭ) ބައްދަލުކުރެއްވުމާ ހަމައިންނެވެ. އެއަށްފަހު މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އެފްއައިވީބީގެ ދެ ބޭފުޅަކާއި، އޭވީސީގެ ބޭފުޅަކާއި، މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅަކާއި، ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅަކާއެކު މި މައްސަލަ ބެލުމަށް ވަނީ "އެޑްހޮކް ކޮމިޝަން" އެއް އުފައްދާފައެވެ.

"ރާއްޖެޓީވީ" އަށް ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ލަތީފް ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ހަތަރު އަހަރުގެ ދައުރު މި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ވީއޭއެމްގައި މިހާރު ހުރި މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ދެފުށް ފެންނަ އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިދިނުމަށް އެފްއައިވީބީގައި މިހާރު އެދެފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކެއް އޮކްޓޯބަރު 2020 ވަނަ އަހަރަކީ އަޅުގަނޑުގެ ދައުރު ހަމަވި ދުވަސް. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި އެހެނިހެން ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލަތަކާ ހެދި އަޅުގަނޑުމެން މި ވަނީ އޮން ޓައިމުގައި އިންތިޚާބު ބޭއްވޭގޮތް ނުވެފައި. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި މަސައްކަތް ކުރަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފްރީ އެންޑް ފެއާ އިލެކްޝަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގައި ބޭއްވޭތޯ. މިހާރު އަޅުގަނޑު ވާނީ ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިޚާބު 2021 ގެ ކުރިން ބާއްވައިދިނުމަށް އެފްއައިވީބީގެ އެޑްހޮކް ކޮމިޝަނުގައި އެދެފައި. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު އެފްއައިވީބީއާ ގުޅިގެން ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން މިކުރާ މަސައްކަތަކީ ކުރީގައި ޖެހިފައި ހުރި މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި އައު އިންތިޚާބަކަށް ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރުން.

~ ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޙައްމަދު ލަތީފް

ލަތީފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ވީއޭއެމްގައި މިހާރު ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ ވޮލީބޯޅަ ރިފޯމުވެގެން އައުމުން ވީއޭއެމްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އަންނަން ބޭނުންވި ބޭފުޅުން އިތުރުވުމުން ޖެހުނު މައްސަލަތަކެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ވީއޭއެމްގެ ރައީސްކަމަށް އޭނާ ކުރިމަތިލެއްވި ހަގީގީ މަގުސަދު މިހާރު ހާސިލުކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ވޮލީބޯޅަ ރިފޯމުކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކާއި، ވޮލީބޯޅަ ރާއްޖޭގައި ފޯރިގަދަ ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރެވުނު ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އައު އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރަން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން އައު ހިންގާ ކޮމިޓީއާ ވީއޭއެމް ހަވާލުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑު މިހާރު ހިޔާލުކުރަނީ އިތުރު ދައުރަކަށް އަޅުގަނޑު ކުރިމަތިނުލައި، ފްރީ އެންޑް ފެއާ އިލެކްޝަނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުގައި ބޭއްވިގެންދާނެ ކަމަށް. މިހާރުވެސް އަޅުގަނޑު މިކުރާ މަސައްކަތަކީ ވޮލީބޯޅަ އަދި ހާއްސަކޮށް އެކުއެކީގައި ދަންނަވާނަމަ ކުޅިވަރު ސިޔާސީ ނުފޫޒުން ސަލާމަތްކޮށް، ކުޅިވަރު، ކުޅިވަރު ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނާއި، ކޯޗުންނާއި، ރެފުރީންނާއި އަދި ކުޅިވަރުގެ އާއިލާގެ ތެރޭގައި ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން ނިންމުމުގެ ގޮތަކަށް ބައްޓަންކުރެވޭތޯ އަޅުގަނޑު މަސައްކަތް ކުރަނީ.

~ ވީއޭއެމްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސް މުޙައްމަދު ލަތީފް

ވީއޭއެމްގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާއިރު، ވީއޭއެމުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި، އިންޓަރިމް ކޮމިޓީއާ އެސޯސިއޭޝަން ހިންގުން ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފުރަތަމަ ފަސް މެންބަރުންގެ ކޮމިޓީއަކުން ވީއޭއެމް ހިންގާފައިވާއިރު، އެފްއައިވީބީގެ އިންޒާރާއެކު ފަހުން ވަނީ އެކޮމިޓީ އުވާލައި، ކޮމިޓީގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދަން މަސައްކަތް ކުރި އިންތިޚާބުވެސް ފަސްކޮށްފައެވެ.

އެއަށްފަހު ކޮމިޝަނާ އޮފް ސްޕޯޓްސް ސޮއިކޮށް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ވީއޭއެމަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ވީއޭއެމްގެ ރައީސް ލަތީފުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއްނަގައި، ހާޒިރުވެތިބި ފުރިހަމަ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރުމާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބު ބޭއްވެންދެން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށާއި، ވީއޭއެމްގެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ތިން މެންބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އިންޓަރިމް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޮމިޓީން މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގާ ގަވާއިދު ފާސްކޮށް، ހިންގާ ކޮމިޓީ އެކުލަވާލުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ. އެއާއެކު އޮކްޓޯބަރު މަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވީއޭއެމްގެ އެކްސްޓްރާ އޯޑިނަރީ ކޮންގްރެސްގައި ވަނީ ލަތީފުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ކުލަބުތަކުން ފާސްކޮށްފައެވެ.

ނަމަވެސް އޭވީސީންވެސް ވަނީ ވީއޭއެމުގެ އިންޓަރިމް ކޮމިޓީ ބަލައިނުގަންނަން ނިންމާފައެވެ. އެހެންކަމުން ވީއޭއެމްގެ މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހު ގޮތެއް ނިންމާނީ އެފްއައިވީބީން މިހާރު އުފައްދާފައިވާ "އެޑްހޮކް ކޮމިޝަން" ންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.