ހުކުރު 27 ނޮވެންބަރު 2020
01 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 11
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީގެ ބައްދަލުވުން

މުއާސަލާތީ ހިދްމަތްތަކާ ގުޅޭ ގަރާރު ބަލައިގަންނަން އެމްޑީޕީ ޕީޖީއިން ނިންމައިފި

  • މި ގަރާރަކީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑާ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރެއް
  • ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެންމެބޮޑު އެއްކަންބޮޑުވުމަކީ، އިންޓަރނެޓްގެ ސްޕީޑާއި ހިދްމަތުގެ އަގާއި، އަދި މޯބައިލް ފޯނުގެ ރޭންޖްގެ މައްސަލަތައް
  • ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މަލީހުއަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ އިތުބާރެއް ނެތް

ކ. މާލެ | 22 ނޮވެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 13:06 | 4,533

މި ގަރާރަކީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑާ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރެއް - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުއާސަލާތީ ހިދްމަތް ބެލެހެއްޓުމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ބެހޭ ގަރާރު ބަލައިގަންނަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފިއެވެ.

މި ގަރާރަކީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑާ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގަރާރެކެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ގަރާރު މަޖިލިހަށް ބަލައިގަންނަން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމިއިރު، ގިނަ މެމްބަރުން ވަނީ އެ ގާރާރަށް ތާއިދު ކުރައްވާ, ހިޔާލު ފާޅު ކުރައްވާފަވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ މުއާސަލާތީ ހިދްމަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި ހިދްމަތުގެ އަގާމެދު ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތްއިރު، ގާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން އުފައްދަވާފައިވާ ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަކާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީއެއް ހުރެއެވެ. ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެންމެބޮޑު އެއްކަންބޮޑުވުމަކީ، އިންޓަރނެޓްގެ ސްޕީޑާއި ހިދްމަތުގެ އަގާއި، އަދި މޯބައިލް ފޯނުގެ ރޭންޖްގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ވާއިރު، މި މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައި ދެއްވާނެ ކަމަށް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނަމަވެސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރު ވެގެންދިޔައިރު، އިންޓަރނެޓްގެ އަގު ހެޔޮކުރުން ފަދަ ހިދްމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މާބޮޑު ނަތީޖާއެއް ފެންނަމުންނުދާތީ، ސަރުކާރު ކޯލިޝަނުގެ މައިޕާޓީ އެމްޑީޕީން ވަނީ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހުއަށް ދެންނެވުމަށް އެމްޑީޕީ ޕީޖީއިން ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. މަލީހު ވެސް ގެންދަވަނީ އެމްޑީޕީގެ ޕާލެމެންޓްރީ ގްރޫޕަށާއި އެމްޑީޕީއަށް ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފާޑު ވިދާޅުވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.