ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ފައިޒަރ އަދި ބައޯންޓެކް ކޮވިޑް ވެކްސިން

ފައިޒަރގެ ވެކްސިން އަންނަ މަހު އާންމުންނަށް ދެވެން ފެށޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު

  • އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިނިސްޓަރުން ވަނީ އެމްއެޗްއާރްއޭ ގައި ފައިޒަރ އަދި ބައޯންޓެކްގެ ވެކްސިންއަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ރަސްމީކޮށް އެދިފައި
  • ވެކްސިން އަށް ހުއްދަ ލިބިއްޖެ ނަމަ ޑިސެމްބަރ މަހު އާންމުންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ
  • އެ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ މިހާރު އެމްއެޗްއާރްއޭ އަށް ޑޭޓާތައް ހުށައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 14:15 | 8,210

ފައިޒަރ އަދި ބައޯންޓެކްގެ ވެކްސިން 95 އިންސައްތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ދައްކައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެމެރިކާގެ ފައިޒަރ ކުންފުނި އަދި ޖަރުމަނުގެ ބައޯންޓެކް ކުންފުނި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން، އަންނަ މަހު އާންމުންނަށް ދޭން ފެށޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހެލްތު ސެކްރެޓަރީ، މެޓް ހެންކޮކް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ހުކުރު ދުވަހު ކުރިއަށް ދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހެންކޮކް ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭނުން ކުރާނެ ކޮވިޑް ވެކްސިނަށް ހުއްދަ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ވަނީ މިހާރު ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ކަމަށާއި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ފަހު ފައިޒަރ އަދި ބައޯންޓެކްގެ ވެކްސިންއަށް ހުއްދަ ލިބިއްޖެ ނަމަ ޑިސެމްބަރ މަހު އާންމުންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ސްކައި ނިއުސްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މިނިސްޓަރުން ވަނީ އެ ގައުމުގެ މެޑިސިންސް އެންޑް ހެލްތު ކެއަަރ ޕްރޮޑަކްޓްސް ރެގިއުލޭޓަރީ އެޖެންސީ (އެމްއެޗްއާރްއޭ) ގައި ފައިޒަރ އަދި ބައޯންޓެކްގެ ވެކްސިންއަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ރަސްމީކޮށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެގޮތުން އެ ކުންފުނިތަކުން މިހާރު އެމްއެޗްއާރްއޭ އަށް ޑޭޓާތައް ހުށައެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހަންކޮކް ފާހަގަ ކުރައްވާފައިވާއިރު، މިއީ މި ބަލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޅިގެންދާ މުހިންމު އަދި ބޮޑު ފިޔަވަޅެއްކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހެންކޮކް ވަނީ ވެކްސިންއަށް ހުއްދަ ދެވުމާއި އެކު، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންއެޗްއެސް މެދުވެރިކޮށް، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކަށް ވެކްސިން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިސްކަންދޭނީ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން ހުރި ނެތް މިންވަރަކަށް ނޫން ކަމަށާއި އިސްކަންދޭނީ ވައިރަހުގެ ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ހެންކޮކް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރުގެ މިސްރާބު ރަނގަޅު ކަން ފާހަގަކޮށް ހެންކޮކް ވިދާޅުވީ، އެހެން ނަމަވެސް ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހެލްތު ސެކްރެޓަރީ މިހެން ވިދާޅުވެފައި މި ވަނީ ފައިޒަރ އަދި ބައޯންޓެކް އިން ވެކްސިންގެ ހުއްދައަށް އެދި އެމެރިކާގެ ހެލްތު ރެގިއުލޭޓަރުންނަށް ހުށައަޅާފައި ވަނިކޮށެވެ. މި ވެކްސިންގެ އެންމެ ފަހުގެ ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާތައް ދައްކާގޮތުން، މިއީ 95 އިންސައްތަ ރައްކާތެރި ވެކްސިނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.