ކ. މާލެ
|
20 ނޮވެންބަރ 2020 | ހުކުރު 20:32
އޮޑިއެޕް އެސިސްޓެންސް
އޮޑިއެޕް އެސިސްޓެންސް
ރާއްޖެއެމްވީ
އޮޑިއެޕް އެސިސްޓެންސް
އޮޑިއެޕް އެސިސްޓެންސް: ލޯންޗުދަތުރުކުރާ އޮޑިވެރިންނަށް މުޅިން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ އައު ޙިދުމަތެއް!
ބޯޓްތަކުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފާސް ޙިސާބު ފަސޭހައިން ބަލާލެވޭނެ
އޮޑިއެޕް އެސިސްޓެންސް މެދުވެރިކޮށް ސްޕީޑް ބޯޓްތަށް މެނޭޖްކުރެވޭނެ
އޮޑިއެޕް އެސިސްޓެންސް އަކީ އޮޑިވެރިޔާއަށް މުޅިން ހިލޭ ދޫކޮށްލެވޭ ޕްލެޓްފޯމެއް

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލޯންޗްދަތުރުކުރާ އޮޑިވެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އޮޑިމެނޭޖްކުރާނެ ހާއްސަ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށްފި އެވެ.

އޮޑިއެޕްޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރާ ސްޕީޑްބޯޓްތަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު މެނޭޖް ކުރެވޭނެ އެވެ. އޮޑިއެޕް އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރި އޮޑިއެޕް އެސިސްޓެންސް މެދުވެރިކޮށް ލޯންޗްތަކުގެ ބުކިންގެ އިތުރުން ޕޭމެންޓާއި، އަދި ފަސޭހަކަމާއިއެކު އީޓިކެޓް ޕަސެންޖަރުންނަށް އޮޑިވެރިޔާއަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ކަނޑު ދަތުރުކުރުމަށް އޮތް ހުރަހަކީ ދަތުރު ފަތުރު ރޭވިފައި އޮންނަ ހަރުދަނާ ވިއުގައެއް ގާއިމްވެފައި ނެތުން ކަމަށްވާއިރު، އޮޑިއެޕުން ވަނީ އޮޑިއެޕް އެސިސްޓެންސް ޕޯޓަލްގެ އިތުރުން އޮޑިއެޕް އެސިސްޓެން މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަންވެސް ތައާރަފު ކޮށްފައެވެ.

އެކުންފުނީގެ ސީއޯއޯ ސިޔާޙް ޚަލީލް ވިދާޅުވީ އޮޑިއެޕްގެ މަޤުސަދަކީ އޮޑިވެރިޔާއަށް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ކޮންމެ ތަނެއްގައި ހުންނަވައިގެން ވެސް އޮޑި މެނޭޖްކުރެވޭނެ އުސޫލްތަކެއް ޤާއިމްކޮށް ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ޓްރާންސްޕޯޓަށް ޙަރުދަނާ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުން ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤުސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ދަތުރުކުރާ ސްޕީޑްބޯޓްތަކަށް ފަސޭހަވާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން. އެގޮތުން އޮޑިއެޕް އެސިސްޓެންސް މިދޫކުރަނީ ހުރިހާ އޮޑިވެރިންނަށް މުޅިން ހިލޭ. މިފަދަ ދަތި ވަގުތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެންމެ މުހިންމީ ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދު ހާއްސަކޮށް ބުކިން ހަދައިގެން ދަތުރުކުރެވޭ އުޅަނދުތަކުގެ ވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު އެމީހަކު ހުރިތަނެއްގައި ހުރެގެން އޮޑި މެނޭޖްކޮށް، އޮންލައިންކޮށް ބުކިން ހެދޭނެ ނިޒާމެއް އިތުރު ޚަރަދަކާ ނުލައި އޮޑިވެރިންނަށް ފަހިކޮށް ދިނުން ހިމެނޭ.
ސީއޯއޯ ސިޔާޙް ޚަލީލް
އޮޑިއެޕް އެސިސްޓެންސް

އޮޑިއެޕް އެސިސްޓެންސް މެދުވެރިކޮށް ސްޕީޑް ބޯޓްތަށް މެނޭޖްކުރެވުމާއި، ދަތުރުކުރާ މަންޒިލްތަށް އިތުރުކުރުމާއި ބުކިންގް ހެދުމާއި ބުކިންގްތަށް މެނޭޖްކުރުމާއި، އަދި ކޮންމެ ބުުކިންއަކާއެކު އީ ޓިކެޓެއް ޕަސެންޖަރަށް ފޮނުވާލުމުގެ އިތުރުން ޓިކެޓްތަކުގެ ފައިސާ ސީދާ އޮޑި އެސިސްޓެންސް އިން މެނޭޖްކޮށްލުން ހިމެނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޯޓްތަކުން ދަތުރުކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފާސް ޙިސާބު ފަސޭހައިން ބަލާލުމާއި، ޕްރައިވަޓް ހަޔަރތަށް މެނޭޖްކުރުމާއި، ފަސޭހަކަމާއެކު ދަތުރު ފަތުރުގެ އެޖެންޓުންގެ މުއާމަލާތްތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ އިތުރުން އީ-ބޯޑިން ހެދޭނެހެން ޕަސެންޖަރ މެނިފެސްޓް ކޮންމެ ދަތުރުކަށް ވަކިން ތައްޔާރުކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ހިމެނެ އެވެ.

އޮޑިއެޕްގައި ރަޖިސްޓްރީވެލުމަށް ވެބްސައިޓަށް ނުވަތަ ހޮޓްލައިން 9920022 އަށް މެދުވެރިކޮށްކުރެވޭނެ ކަމަށާއި މިޕްލެޓްފޯމުގައި ރެޖިސްޓްރީވާ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަ މާކެޓިން އަދި ސޭލްސް ޕިޗްތަކެއްވެސް މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އޮޑިއެޕް އެސިސްޓެންސް އަކީ އޮޑިވެރިޔާއަށް މުޅިން ހިލޭ ދޫކޮށްލެވޭ ޕްލެޓްފޯމެކެވެ.

އޮޑިއެޕް އެސިސްޓެންސްގެ ނަމުގައި މުޅިން ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ މި ޚިދުމަތާއި އެކު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް، އެއް އަތޮޅުން އަނެއް އަތޮޅަށް ދެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ނެތުމާއި، ފެރީތަކާއި ސްޕީޑްބޯޑްތަކުގެ ދަތުރުގެ ތާވަލް ފެންނާނެ އެކަށީގެންވާ ފަސޭހަ ވަޞީލަތެއް ނެތުމުން އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުންވެސް އިތުެރު ޕްލެޓްފޯމެއް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސިޔާހް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
- ކޮމެންޓް