ބުދަ 02 ޑިސެންބަރު 2020
06 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 11:59
އަސްރު 15:20
އިރުއޮއްސޭ 17:54
އިޝާ 19:11
ހުޅުމާލެ ކޮމިއުނިޓީ އަރބަން ފަރމިންގ

"ކޮމިއުނިޓީ އަރބަން ފަރމިންގ" އަށް ވަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައި: އެޗްޑީސީ

  • މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުޅުމާލޭ "ނެއިބަރހުޑް 3" ގައި
  • މި މަޝްރޫޢުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 48 ދަނޑުވެރިޔަކަށް ލިބިގެންދާނެ
  • ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކިހާ އަދަދެއްގެ މީހުންނެއް ކަން ސާފުވާނީ ފޯމްތައް އެންޓަރކޮށް ނިމުމުން

ކ. މާލެ | 9 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޯމަ 12:37 | 2,416

ހުޅުމާލެ، "ކޮމިއުނިޓީ އަރބަން ފަރމިންގ" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކުރެހުމެއް - ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން

ހުޅުމާލެ، "ކޮމިއުނިޓީ އަރބަން ފަރމިންގ" ޕްރޮޖެކްޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިިއިރު ގިނަ ބަޔަކު މިކަމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

މިކަމުގެ މައުލޫމާތު "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް ދެމުން އެޗްޑީސީން ބުނީ ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ މި މަޝްރޫއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވުމާއި އެކު، ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ބައެއް މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވެ ހުރުމާއި އެކު ފަރާތްތަކަށް އެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މުއްދަތު ހަމަވި އިރު ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފޯމްތައް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ދަނީ ފޯމްތައް އެންޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ. ފޯމް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ކިހާ އަދަދެއްގެ މީހުންނެއް ކަން ސާފު ވާނީ ފޯމްތައް އެންޓަރކޮށް ނިމުމުން ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުންޏެވެ.

މި މަޝްރޫއުއަކީ، "ސަސްޓެއިނަބަލް އިކޮނޮމިކް އެމްޕަވަރމަންޓް ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް އެމްއެސްއެމްއީސް" (ސީޑްސް) މަޝްރޫޢުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫޢެކެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫޢު ޚާއްޞަ ކުރެވިފައި ވަނީ، "ރަށްވެހި ދަނޑުވެރިކަން" ނުވަތަ "އަރބަން ފާމިންގ" ކުރިއަރުވައި ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ އެހީގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ އައު ޖީލެއް ބިނާ ކުރުމަށެވެ.

އެޗްޑީސީގެ މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހުޅުމާލޭ "ނެއިބަރހުޑް 3" ގައި ހުސް ޖާގައިގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ދެވަނަ ލޮޓްގައި ކަމަށެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢަށް ޖުމްލަ 19,871 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

އެޗްޑީސީން މި ސަރަޙައްދު ބަހާލާފައި ވަނީ 600 އަކަފޫޓުގެ 16 ޕްލޮޓަށެވެ. ކޮންމެ ޕްލޮޓެއް ޙަވާލު ކުރެވޭނީ 03 ދަނޑުވެރިންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ގުރޫޕަކަށް ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު 48 ދަނޑުވެރިޔަކަށް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނި ގޮތުގައި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދަނީ ތިން ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ތިން މަސް ދުވަހު އެއްވެސް ފީއެއް ނުނަގާނެ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ. ހަތަރުވަނަ މަހުން ފެށިގެން 3 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮންމެ ޕްލޮޓަކުން މަހަކު 1275 ރުފިޔާގެ ފީއެއް ދައްކަން ޖެހެއެވެ. ތިންވަނަ ފިޔަވަހިން ފެށިގެން ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ ވިޔަފާރި އުސޫލުންނެވެ. އެއީ ހަތްވަނަ މަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ މަހަކު ޕްލޮޓަކަށް 2500 ރުފިޔާ ފީއެއް ދައްކަން ޖެހޭ ގޮތަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.