raajjemv logo
އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ނައިބް ރައީސް
އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ނައިބް ރައީސް ކަމަލާ ހެރިސް: "ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް އެބަހުރި، ފަށަމާ!"
 
ޤާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ޙާސިލު ކުރައްވާފައިވޭ
 
ޤައުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ކުރަން އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މިއީ މުޅި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނާ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް މާ ގުޅުންހުރި އިންތިޚާބެއް
ލައިޝާ އަހްމަދު
11,528
ކ. މާލެ |
7 ނޮވެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 23:45
އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ނައިބްރައީސް ކަމަލާ ހެރިސް- އެކަމަނާއަކީ ކަޅު ނަސްލުގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސް
އޭޕީ

ދުނިޔޭގެ އިޤްތިސާދީ އެއް ބާރު ކަމަށްވާ އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާތައް އިއުލާނު ކުރަން ފެށުމާއެކު މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިގެން ދިޔައެވެ. ރައީސް ޑޮނަޑްލް ޓްރަމްޕާއި ވާދަވެރި ކެނޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑެންގެ ތެރެއިން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާނީ ކޮން ބޭފުޅެއްތޯ ބަލަން އެންމެންވެސް ތިބީ ކެތްމަދުވެފައެވެ. އެންމެ ފަހުން މިވަނީ އެމެރިކާގެ 46 ވަނަ ރައީސަކީ ޑިމޮކްރަޓިކް ކެނޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑެންކަން ކަށަވަރު ވެފައެވެ. އެމެރިކާގެ އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ ރައީސްއަކަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ޖޯ ބައިޑެން އާއެކު، އިންތިޚާބުގައި މިވަނީ އައު ރެކޯޑްތަކެއްވެސް މުގުރާލާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ނައިބްރައީސްކަން ޑިމޮކްރަޓިކް ކެނޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑެންގެ ރަނިންގ މޭޓް ކަމަލާ ހެރިސް ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމެވެ.

އިންތިޚާބީ ރައީސްއަކީ ޖޯ ބައިޑެންކަން ކަށަވަރުވުމާއެކު ކަމަލާ އެކަމަނާގެ ޓްވިޓަރގައި އާންމު ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މި އިންތިޚާބަކީ ހަމައެކަނި އެކަމަނާ އަދި ޖޯ ބައިޑެންއަށްވުރެ، މުޅި އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނާ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް މާ ގުޅުންހުރި އިންތިޚާބެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ "އެމެރިކާގެ ފުރާނައާއި"، ރައްޔިތުން އަޑު އުފުލައި، ވަމުންދާ ޤުރުބާނީއާ ގުޅުންހުރި އިންތިޚާބެއް ކަމަށް ކަމަލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތިޚާބުން ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފޮނި ކާމިޔާބީއާއެކު ކަމަލާ ވަނީ ޤައުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ ކަންކަން ކުރަން އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މިހާރުން ފަށައިގެން މަސައްކަތް ފައްޓަވާފައެވެ.

މަންމާފުޅަށް ކާމިޔާބީގެ ހުރިހާ ޝުކުރެއް!

ކަމަލާ ހެރިސް އެކަމަނާގެ މަންމަ އަދި ކޮއްކޮއާއެކު

އިންޑިއާ-ޖެމެއިކާއަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަލާ އަކީ އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ނައިބްރައީސްއަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުގެ އިތުރުން، "މިކްސްޑް ރޭސް" އަކަށް ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ފުރަތަމަ ނައިބްރައީސްވެސް މެއެވެ. ހަމައެއާއެކު، އުމުރުފުޅުން 55 އަހަރުގެ ކަމަލާއަކީ އެމެރިކާގެ ފުރަތަމަ ކަޅު ނަސްލުގެ ނައިބްރައީސްއެވެ.

ކަމަލާގެ މަންމާފުޅު ޝިއަމަލާ ގޯޕަލަން ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވަނީ އިންޑިއާއަށެވެ. ޝިއަމަލާ އަވަހާރަވެފައިވާއިރު، ކަމަލާ ވަނީ އެކަމަނާގެ ކާމިޔާބީގެ ފަހަތުގައި ވާ އެއް ސިއްރަކީ މަންމާފުޅު ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ކަމަލާގެ ކޮއްކޮ މާޔާއަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އިތުރުން، ސިޔާސީ މަޝްރަޙު ދިރާސާ ކުރައްވާ ފަރާތެކެވެ.

ކަމަލާގެ މަންމާފުޅަކީ ކެންސަރު ބައްޔާ ގުޅޭގޮތުން ރިސަރޗް ހެއްދެވުމުގެ އިތުރުން، މަދަނީ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތު ކުރެއްވި އެކްޓިވިސްޓެކެވެ. ކައިވެނި ރޫޅުމަށްފަހު ކަމަލާ ތަރުބިއްޔަތު ކުރެއްވީ ޝިއަމަލާއެވެ.

ކެލިފޯނިއާގެ އޯކްލޭންޑްގައި އުފަންވެވަޑައިގަތް ކަމަލާ ވަނީ އެ ސްޓޭޓްގެ ސެނެޓަރ ކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

މަންމައަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ބޮޑު ކުރައްވަމުން ގެންދެވީ ކަޅު ނަސްލުގެ ދެ އަންހެން ކުދިންކަން، އަދި މަންމަ ޙިޔާރު ކުރެއްވި ޤައުމުގައި އަހަންނާ މާޔާ ވެގެންދާނީ ކަޅު ނަސްލުގެ ކުދިންނަށްކަން، އެކަމަކު މަންމަ ކެރިގެން މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ކެރޭ، ފަޚުރުވެރި ދަރިންތަކަކަށް ހެދުމަށް
~ ކަމަލާ ހެރިސް އެކަމަނާގެ އޮޓޯބައޮގްރަފީ- ދި ޓްރަތްސް ވީ ހޯލްޑް ގައި

ކަމަލާ ހެރިސް ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތީ 2014 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެގޮތުން ޤާނޫނީ ވަކީލު ޑޯ އެމޯފް އާ ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންއިރު، ޑޯގެ ދެ ދަރިންވެސް ތިބެއެވެ.

ކެލިފޯނިއާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލް!

ޤާނޫނީ ވަކީލު ކަމުގެ ދާއިރާއިން ޑިގްރީ ޙާސިލު ކުރައްވާފައިވާ ކަމަލާ ހެރިސްއަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ތަފާތު ބޭކަނބަލެކެވެ. އެގޮތުން އެކަމަނާ ވަނީ ކެލިފޯނިއާގެ ފުރަތަމަ އަންހެން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްކަން ކުރެއްވުމުގެ އިތުރުން، ކަލު ނަސްލުގެ ފުރަތަމަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްކަން ލިބިވަޑައިގެންނެވުމުގެ ޝަރަފުވެސް ހާސިލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް ކަމުގައި އޮފީހުގައި ހޭދަ ކުރެއްވި 2 އަހަރު ވެގެން ދިޔައީ ޑިމޮކްރަޓުންގެ ތެރޭގައި އެކަމަނާގެ މަޤުބޫލުކަން ވިދާ ބަބުޅަމުން ދިޔަ ދެ އަހަރަށެވެ. އަދި އެ މަޤުބޫލުކަމުގެ ތެރެއިން އެކަމަނާ ވަނީ ކެލިފޯނިއާގެ ސެނެޓަށްވެސް އައްޔަނުވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ކެލިފޯނިއާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު ޕްރޮސެކިއުޓަރ ކަންވެސް ކުރެއްވި ކަމަލާގެ ވަކާލާތު ކުރެއްވުމާއި، ވާހަކަ ދެއްކެވުމުގެ ހުނަރު އޮކްޓޯބަރު މަހު ބޭއްވި ނައިބްރައީސުންގެ ބަހުސްއިންވެސް ފެނިގެންދިޔައެވެ. އެގޮތުން މައިކް ޕެންސްއާ ވާދަ ކުރައްވާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބަހުސްގައިވެސް ކަމަލާ ފެނިގެންދިޔައީ ފަސްޖެހިވަޑައިގަތުމެއް ނެތި، ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި މަންޒަރެވެ. އެގޮތުން އެކަމަނާގެ ވާހަކައަށް ތަކުރާރުކޮށް ހުރަސް އަޅުއްވަމުން ގެންދެވުމުން މައިކް ޕެންސްއަށް " މިސްޓަރ ވައިސް ޕްރެސިޑެންޓް، އަޅުގަނޑު އެބަ ވާހަކަ ދައްކަން" ވިދާޅުވުން ވެގެން ދިޔައީ އެކަމަނާގެ ކެރުމާއި ޤާބިލިއްޔަތު ފެނިގެންދިޔަ ކުޑަ މިސާލެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 16 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
83%
އުފާ ވެއްޖެ
8%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
8%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް