ބުރާސްފަތި 28 ޖެނުއަރީ 2021
10 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 14
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:19
އިޝާ 19:34
ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނު އިސްލާހުކުރުން

ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅުއްވި ބައެއް އިސްލާހުން ގިނަ ކުޅިވަރުތަކުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑް ކުރާނެ: މަޙްލޫފް

  • ހަސަން ލަތީފް ވަނީ ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނަށް ގިނަ އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާފައި
  • ކުޅިވަރާ ބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާއި، ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިންތިޚާބުތައް ދެން ބާއްވާނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން
  • އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިންތިޚާބުތައް ހިންގަނީ ޑެމޮކްރެޓިކް ކޮށް، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ އިދާރާތަކުގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް

ކ. މާލެ | 29 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 21:52 | 7,166

ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމުގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް - ރާއްޖެ އެމްވީ

ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕަސަން އަދި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅުއްވި ބައެއް އިސްލާހުން ގިނަ ކުޅިވަރުތަކުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑް ކުރާނެ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

2015 ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލެވުނު ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނަށް ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީހާއި، ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނާއި، ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނާއި، ސްޕޯޓްސް އިނިސްޓިއުޓް އަދި ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ގުޅޭ ގިނަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. އަދި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ބާރުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންވެސް އިސްލާހުތަކެއް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ޤާނޫނަށް ވަނީ އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބާއި، ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިންތިޚާބުތައް ދެން ބާއްވާނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ކަމަށް ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ މެނިފެސްޓޯއާ އެއްގޮތަށް ކުޅިވަރު ސިޔާސީ ނުކޮށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިންތިޚާބުތައް ހިންގަނީ ޑެމޮކްރެޓިކް ކޮށް، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ އިދާރާތަކުގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހަސަން ލަތީފް ހުށަހެޅުއްވި ބައެއް އިސްލާހުން ގިނަ ކުޅިވަރުތަކުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މަޙްލޫފް މިހެން ވިދާޅުވިއިރު، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ދެ އެސޯސިއޭޝަނެއްގެ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވަނީ ސަސްޕެންޝަނުގެ އިންޒާރު އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އިންތިޚާބު މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލަން ފެށުމާއެކު ފީފާއިން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރު ދިނެވެ. އަދި ފަހުން ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިޚާބު މައްސަލަ ކޯޓުން ބަލަން ފެށުމާއެކު ތިންވަނަ ފަރާތަކުން ނުފޫޒު ފޯރުވާނަމަ، ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަން ސަސްޕެންޑް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރެއް އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަން (އައިޓީޓީއެފް) އިން ދިނެވެ.

ކުޅިވަރުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅާފައި މި ވަނީ ކުޅިވަރުގެ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމުގައި ހަސަން ލަތީފް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އެ ޕްރޮގުރާމުގައި ހަސަން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން އަދި ހުރީ 1980 ގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުގައި ކަންކަން ހުރި ހިސާބުގައި ކަމަށާއި، ޝަކުވާއެއް އުފުލާނެ ތަނެއް ހޯދާ ދެނެގަތުން އެއީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެތަންތަން ދެނެގަނެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމުން ދެން ވާގޮތްވެސް ފެންނަން އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

އެ ވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެއްވަމުން މީގެ ކުރިން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުޅިވަރު ސިޔާސީ ނުކުރައްވާ ރައީސް ޞާލިޙު ވަނީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރަށް އިންގިލާބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްދެއްވާފައި ކަމަށެވެ. މީގެ ކުރިން އޮތްގޮތާ އަޅާބަލާއިރު، ހުރިހާ ކުޅިވަރަކުންވެސް އެތައް ކުރިއެރުންތަކަކާ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާކަން އެތުލީޓުންވެސް އަދި ހުރިހާ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުންވެސް ގަބޫލުކުރާނެކަން ކަށަވަރުވާ ކަމަށް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.