raajjemv logo
ކުރެހުންތެރިޔާ ނީމާ ޢިސްމާޢިލް
ނީމާގެ ޑޫޑްލް-އާރޓްސްއާއި އެކު ސައިކަލްތަކަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް!
 
ނިމާގެ މަސައްކަތަށް ޢާންމުންނަށް ވަރަށް ކަމުދޭ!
 
އެންމެ ބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިބެނީ ޢާއިލާ އާއި ރައްޓެހިންގެ ފަރާތުން
 
ކުރެހުމަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ކުރާހިތްވާ ކަމެއް
އައިޝަތު ޝަރުފާ
39,928
ކ. މާލެ |
27 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 18:09
ކުރެހުންތެރިޔާ ޢާއިޝަތު ނީމާ އިސްމާޢިލް
ފޭސްބުކް

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކުޑަ ކުޑަ ދިވެހި ރާއްޖޭގައިވެސް ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ ކުޅަދާނަ ހުނަރުވެރިން ފެނިގެންދެއެވެ. ލަވަ ކިޔުމާއި، ކެއްކުމާއި، ނެށުމާއި ކުރެހުމުގެ ދާއިރާގައިވެސް ކުޅަދާނަ ހުނަރުވެރިންގެ މަސައްކަތްތަކަކީ، އަޅުގަނޑުމެން އަންތަރީސްކުރުވާފަދަ މަސައްކަތްތަކެވެ.

ޢުމުރުން އެންމެ 6 އަހަރުން ފެށިގެން ކުރެހުމަށް ޚާއްސަ ޝަޢުޤުވެރިކަމެއް ހުންނަ ޢާއިޝަތު ނީމާ އިސްމާޢިލް (ނިންނި) އަކީ އާދަޔާ ޚިލާފު ހުނަރުވެރި ކުއްޖެކެވެ. ކުރެހުމުގެ ތެރެއިން ޚާއްސަކޮށް ޑޫޑްލް އާރޓްސްއަކީ ނީމާ އެންމެ ޝަޢުޤުވެރިކަމާއެކުކުރާ މަސައްކަތެވެ. ބްރައިޓްވޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 8 ގައި ތަޢުލީމް ޙާސިލްކުރަމުންދާ ނީމާ ބުނިގޮތުގައި، ތަފާތު ކުރެހުންތަކުގެ ތެރެއިން އަބަދުވެސް އެންމެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަނީ ޑޫޑްލް އާރޓްސްއަށެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަހަންފެށީ އާންޓްއެއް މެރީކުރި ހިސާބުން ފެށިގެން. ބޭބެ ވެސް އެއީ ޑޫޑްލް އާރޓިސްޓެއްވީމަ ބޭބެ ކައިރިން ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި އޮޅުންފިލުވަން.
ނީމާ

ބޭބެ ކައިރިން ކުރަހަން ދަސްކުރުމުގެ އިތުރުން ޔޫޓިއުބް އަދި އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް އިތުރަށް ކުރެހުމުގެ ކަންކަން ދަސްކުރަމުންދިޔަކަމަށް ނީމާ ބުންޏެވެ. ޚާއްސަ ތަމްރީނަކާއި ނުލައި، އަމިއްލަ މަސައްކަތުން، ދަސްކޮށް ހުނަރު ތަރައްޤީ ކުރަމުންގޮސް، ޢުމުރުން އެންމެ 13 އަހަރުގެ ނީމާގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ސައިކަލްފަދަ ވެހިކަލްތަކުގެ ކަވަރުގައި ޕެއިންޓްކޮށް، ކުރެހުމަކީ އާންމުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް ނީމާގެ ހުނަރުވެރިކަން ހާމަވެގެންދިޔަ ކަމެކެވެ.

ރައްޓެހިިންނާއި ޢާއިލާގެ މީހުންގެ އެދުމުގެމަތިން މި މަސައްކަތް ފެށި ނަމަވެސް ކުރިޔަށްއޮތްތާނގައި، ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި މި މަސައްކަތް ފުޅާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށް ނީމާ ބުންޏެވެ.

އަގަކަށް ނޫން މިހާރު ކުރަނީ، އެކަމު ފެމިލީ މީހުންނާއެކު އެބަ ޑިސްކަސްކުރަން ވިޔަފާރިއެއް ގޮތަށް މި ކަން ކުރަން.
ނީމާ
ނީމާ ކުރަހާފައިވާ ސައިކަލެއްގެ ކަވަރެއް

މި މަސައްކަތްކުރަންފެށި ފަހުން މި ވީ އެއްމަސް ދުވަހުގެ ކުރު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 6 ސައިކަލެއްގެ ކަވަރުގައި ކުރަހާފައިވާއިރު، އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ލިބެނީ ބޭބެގެ ފަރާތުންކަމުގައި ނީމާ ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ކްލިއަރ ސްޕަރޭ ޕެއިންޓްކުރުންފަދަ ކަންތައްކުރުމުގައި ބޭބެގެ އެހީތެރިކަން އަބަދުވެސް ލިބެމުންދާކަމަށް ނީމާ ފާހަގަކުރެއެވެ. ސައިކަލުގައި ޕެއިންޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްފެށި ފުރަތަމަ ދުވަސްކޮޅު ދަތިތަކަކާއި ކުރިމަތިވެ ގިނަ ވަޤުތު ހޭދަވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، މިހާރު 5 ވަރަކަށް ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ޕެއިންޓިންގ އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭ ކަމުގައި ނީމާ ބުންޏެވެ.

ނީމާ ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑު ދަތި ކަމަކީ ކުރެހުމަށް ބޭނުންކުރާ ޚާއްސަ މާރކަރ (މެޓަލިކް ޕެއިންޓް މާރކަރ) ބޭރުން ގެންނަން ޖެހުމެވެ.

ޖީ.އެން ސައިކަލެއްގައި ނީމާ ކުރަހާފައި

ނީމާގެ މި ހުނަރުން ފުރިގެންވާ މަސައްކަތަކީ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްސަކޮށް، ކުރެހުމަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލު މަސައްކަތެކެވެ. ވެރިފަރާތުން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ބޭނުން ޑިޒައިނަކަށް ކުރަހައިދޭއިރު، އާންމުންގެ ފަރާތުން ވަރަށްބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބެމުންދާކަމަށާއި، ވަރަށް ގިނަ އޯރޑަރުތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށް ނީމާ ފާހަގަ ކުރެއެވެ.

ނީމާގެ ކުރެހުންތަކާއި މަސައްކަތްތައް އާންމުންނަށް ޙިއްސާ ކުރުމަށްޓަކައި އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓެއްވަނީ ހުޅުވާފައެވެ. ninni5336 މިއެކައުންޓް މެދުވެރިކޮށް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ނީމާގެ މަސައްކަތްތައް ބަލާލެވޭއިރު، ޑައިރެކްޓް މެސެޖް މެދުވެރިކޮށް އަދި 9516940/ 7414146 މި ނަމްބަރުތަކަށް ގުޅާލުމުން އޯރޑަރ ދިނުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެހިގެންދާނެކަމަށް ނީމާ ބުނެއެވެ.

ކުރެހުމުގެ މަސައްކަތަށް އާއިލާއާއި އެކުވެރިންގެ ފަރާތުންވެސް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމެއް ލިބޭކަން ފާހަގަކޮށް ނީމާ އިތުރަށް ބުނީ، މިއަދު މި ލިބޭ ކާމިޔާބީގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޙިއްސާދާރަކީ ނީމާގެ ބޭބެ ކަމުގައެވެ. އެގޮތުން ކުރެހުމުގެ ކަންކަން އުނގަންނައި ދިނުމުގެ އިތުރުން، މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް، އިތުރު ޙަރުފަތްތަކަށް ވާޞިލްކޮށްދިނުމުގެ އަަސްލަކީވެސް ބޭބެ ކަމުގައި ނީމާ ދެކެއެވެ.

ނީމާ ޢާއިލާއާއި އެކު

މުސްތަޤްބަލުގައި އެއަރ-ކްރާފްޓް އިންޖިނިއަރަކަށްވުމުގެ ޝަޢުޤުވެރިކަންހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ދިރިއުޅުމުގެ އެއްވެސް ހިސާބަކުން ކުރެހުމުގެ "ހޮބީ" ދޫކޮށްނުލާނެކަމުގައި ނީމާ ބުުނެއެވެ. އެހެން ހުނަރުތައްފަދައިން، ކުރެހުމުގެ ހުނަރަކީވެސް، ފަރިތަކުރުންތައް ލިބި، ގިނައިން ކުރެހި ވަރަކަށް ތަރައްޤީވާނެ ހުނަރެއްކަމުގައި ނީމާ ފާހަގަކުރެއެވެ.

ކުރެހުމުގެ ހުނަރު ލިބި، މި ދާއިރާއިން ކުރިޔަށްދާން ބޭނުންވާ އެހެންކުދިންނަށްވެސް ނީމާ ދޭން ބޭނުންވާ މެސެޖަކީ، އެންމެ ބޭނުންވާގޮތަށް ނުކުރެހުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އުންމީދު ގެއްުލުވައިނުލައި، ހެދޭ ގޯސްތަކުން އިތުރު ކަންތައްތައް ދަސްކޮށް ކުރިޔަށް ދިޔުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
8%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
79%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
3%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
4%
މޮޔަވެއްޖެ
6%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
28 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 01:19
މޮހޮނާ
ސަޅި
27 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 18:34
ނިޔާޒް
މަރުހަބާ ނިންނި. އިތުރު ކާމިޔާބީއަށް އެދެން