ބުރާސްފަތި 28 ޖެނުއަރީ 2021
10 ހުވަން
1442 ޖުމާދުލް އާހިރަތު 14
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:42
އިރުއޮއްސޭ 18:19
އިޝާ 19:34
ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާހު ގެނައުން

ޖޭއެސްސީ އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތް ބަދަލު ކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ބިލުގެ ބަހުސް ނިންމާލައިފި

  • އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރަށް ހުރަސް އެޅެމުންދާ ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވި
  • މަޖިލީހުގެ ރައީސް އިތުރުން ތިން ފަރާތެއް އެ ކޮމިޝަނުން އުނިކުރުމަށް ހުށައެޅުއްވި

ކ. މާލެ | 27 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 13:17 | 2,922

މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތް ބަދަލު ކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ބިލުގެ އިބްތިދާއީ ބަހުސް ނިންމާލައިފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި މި ބިލު ހުށައަޅުއްވައިދެއްވީ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގް (ޓޮމް) އެވެ.

ބިލު ހުށައަޅުއްވަމުން މެމްބަރު ވިދާޅުވީ ޖޭއެސްސީ އެކުލަވާލުމަށްފަހު އެ ކޮމިޝަނަށް ފާއިތުވެގެންދިޔަ 12 އަހަރު ތެރޭގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަންގައި ހިމެނުމަށް ގާނޫނު އަސާސީން ބަޔާންކުރާ ގޮތަށް މީހުން އައްޔަނުކުރުމުން މައްސަލަތައް ބަލާ، ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުގެ ނުފޫޒާއި ގޮތް ކިއުން ހިމެނުން ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ގާނޫނު އަސާސީގެ ހަވަނަ ބާބުން އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރަށް ލިބިދޭ މިނިވަންކަމާ މުސްތަގިއްލުކަމަށް ހުރަސް އެޅެމުންދާ ކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތޯރިގް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޖޭއެސްސީ އެކުލަވާލުމުގައި ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި، ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުގެ ފަރާތުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން، އެފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެގެން އެ ކޮމިޝަނުން ބަލާ މައްސަލަތަކުގަޔާއި އަދި ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި ސިޔާސީ ނުރަނގަޅު ނުފޫޒާއި ބާރު އެކުލެވިގެން ދާ ކަމަށެވެ.

ޖޭއެސްސީގައި ތިއްބަވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އާއި މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކާއި ބަންޑާރަ ނައިބު އާއި ރައީސް އައްޔަން ކުރައްވާ ބޭފުޅެކެވެ. ދެން އެ ކޮމިޝަންގައި ތިއްބަވާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ އާންމުންގެ މެމްބަރާކާއި، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްއާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި، ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަކާއި، ދަށު ކޯޓުތަކުން ފަނޑިޔާރަކާއި، ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިހާބު ކުރެވޭ ގާނޫނީ ވަކީލެކެވެ.

ޓޮމްގެ އިސްލާހުގައި ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރާއި ސީއެސްސީގެ ރައީސްގެ އިތުރުން ބަންޑާރަ ނައިބު އެ ކޮމިޝަނުން އުނިކުރުމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ހުށައަޅުއްވާފައިވަނީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރާއި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ޝަރަފުވެރިކަމާ އެކު މުސްކުޅިކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އިންތިހާބު ކުރާ ފަނޑިޔާރަކާއި ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން އިންތިހާބު ކުރެވޭ އަންހެން ވަކީލެއްގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގައި އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގެ އިލްމު ކިޔަވާދޭ ދާރިސުންގެ ތެރެއިން އިންތިހާބު ކުރާ ދާރިސެއް ކޮމިޝަނުގައި ތިއްބަވާ ގޮތަށް ހިމެނުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.