ބުދަ 25 ނޮވެންބަރު 2020
12 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ރާއްޖެއަށް ހިމޮއިންސާ ޖަނެރޭޓަރު ތަޢާރަފް ކުރުން

ޕްރައިމް ޕަވަރ އިން ރާއްޖެއަށް ހިމޮއިންސާ ޖަނެރޭޓަރު ތަޢާރަފްކޮށްފި

  • ހިމޮއިންސާ އަކީ ވަރަށް ބޮޑު ރޭންޖެއްގެ އިކިއުޕްމަންޓް ހިމެނޭ ބްރޭންޑެއް
  • ހިމޮއިންސާ އަކީ ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ސްޕެއިންގެ ބްރޭންޑެއް
  • ހިމޮއިންސާގެ ސޯލް ޑިސްޓރިބިއުޓަރ އަކީ ޕްރައިމް އެންޓަރޕްރައިޒިސް

ކ. މާލެ | 27 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 13:12 | 4,563

ޕްރައިމް އެންޓަރޕްރައިޒެސް އިން އަލަށް ހުޅުވި ޕްރައިމް ޕަވަރ - ރާއްޖެއެމްވީ

ޕްރައިމް އެންޓަރޕްރައިޒެސް އިން އަލަށް ހުޅުވި ޕްރައިމް ޕަވަރ އިން ރާއްޖެއަށް ހިމޮއިންސާ ޖަނެރޭޓަރު ތަޢާރަފްކޮށްފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޕްރައިމް އެންޓަރޕްރައިޒެސް ފަސްވަނަ ފިހާރަ ހުޅުވާފައިވާއިރު، އެކުންފުނީގެ އެހެނިހެން ފިހާރަތަކާއި ހިލާފަށް ޕްރައިމް ޕަވަރ ފިހާރަ ހާއްސަ ކޮށްފައިވަނީ ހިމޮއިންސާ ބްރޭންޑްގެ މަލްޓި ޕާރޕޮސް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން އިކުއިޕްމެންޓްސްއަށެވެ.

"ރާއްޖެއެމްވީ" އާއި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕްރައިމް އެންޓަރޕްރައިޒެސްގެ ޑައިރެކްޓަރ ނިޔާޒް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ ހިމޮއިންސާ އަކީ ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ސްޕެއިންގެ ބްރޭންޑެއް ކަމަށެވެ. ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ހިމޮއިންސާ އަކީ ވަރަށް ބޮޑު ރޭންޖެއްގެ އިކިއުޕްމަންޓް ހިމެނޭ ބްރޭންޑަކަށްވާއިރު، އަލަށް ހުޅުވި ފިހާރައިން މިވަގުތު ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި އިންޑަސްޓްރިއަލް ރޭންޖްގެ ޕަވަރ ޖަނަރޭޓަރ އިކުއިޕްމެންޓްއަށް ކަމަށެވެ.

އިންޑަސްޓްރިއަލް ރޭންޖްގެ ޕަވަރ ޖަނަރޭޓަރ ތަކަކީ ރާއްޖޭގެ އުޅަނދު ފަހަރަށާއި ކުދި ސްކޭލުގައި ޕަަވަރ ޖަނެރޭޓަރ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ޖަނެރޭޓަރަކަށްވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މިބްރޭންޑްގެ އިތުރު އިކިއުޕްމަންޓްތައް ރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފްކުރާނެ ކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ތައާރަފް ކުރާ ޕްރޮޑަކްޓްސް ތަކުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މިހިމެނެނީ މެރޮނައިޒްޑް ޖަނަރޭޓަރ ސެޓާއި މެރޮނައިޒްޑް ނުކޮށް ހުރި ޖަނަރޭޓަރ ސެޓްތައް މީގެ ކެޕޭސިޓީއަށް ބަލާއިރު 4.4 ކޭވީ އިންފެށިގެންގޮސް 45 ކޭވީ އާއިހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންއަތުގަ މިވަގުތު އެބަހުރި

~ ~ ޕްރައިމް އެންޓަރޕްރައިޒެސްގެ ޑައިރެކްޓަރ ނިޔާޒް އިބްރާހިމް

ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ހިމޮއިންސާ ޖަނަރޭޓަރގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ކަމުގައިވާ ޔައްމާ ބްރޭންޑްގެ އިންޖީނު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި ބްރޭންޑްގެ ޖަނަރޭޓަރ ތަކާއިމެދު ސުވާލު އުފައްދާނެ ޖާގައެއްވެސް ނެތްކަމަށެވެ.

ނިޔާޒް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މިބްރޭންޑްގެ އިކުއިޕްމެންޓްސްގެ އަގުތައް ރާއްޖޭގެ މިފަދަ އެހެނިހެން އިކުއިޕްމެންޓްސްތަކާއި އަޅާބަލާއިރު އަގު ހެޔޮވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިޕްރޮޑަކްޓްސްތަށް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރަންޓީއެއް ވެސް ލިބޭނެކަމަށް ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިމޮއިންސާގެ ސޯލް ޑިސްޓރިބިއުޓަރ އަކީ ޕްރައިމް އެންޓަރޕްރައިޒެސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.