އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ދައުލަތުގެ ދަރަނި ދެއްކުން

ދައުލަތުގެ އެތެރޭގެ ދަރަނި ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދެނީ

  • އަންނަ އަހަރު ދައްކަން ހުރި ދަރަނީގެ 62.7 އިންސައްތަ ދަރަންޏަކީ އެތެރޭގެ ދަރަނި
  • ދައުލަތުގެ ދަރަނި މިހާރު ހުރީ 172 ބިލިއަން ރުފިޔާ ގައި
  • އަންނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީއަށް ވުރެ އެއަހަރު ދަރަނި އަނބުރާ ދައްކަން ބޭނުންވާ ޖުމްލަ އަދަދު 2،482.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރު

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 21:02 | 3,003

ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - މަޖިލިސް

2021 ވަނަ އަހަރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ އެތެރޭގެ ދަރަނި ރޯލް-އޯވަރކޮށް، އެ ދަރަނި ދެއްކުން ފަސް ކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދުމަށް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ވަނީ އެކަން ދިރާސާ ކޮށްފައެވެ. އެ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާފައިވާ އިރު ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް އެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ އެޖެންޑާ ކޮށްފައެވެ.

މި ރިޕޯޓަކީ 2013 ވަނަ އަހަރާއި 2018 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ދައުލަތް ދަރަނިވެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި އެދަރަނި ބެހެއްޓިފައިވާ ގޮތާއި އަދި ކުރިޔަށް އޮތް ތިން އަހަރުގައި އެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ޖާގަ ދޭނެ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ އިރުޝާދަކަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓެކެވެ. މިމައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ.

މި ރިޕޯޓްގައި ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަވެފައިވާ މައިގަނޑު 15 ކަމަކާއި އަދި އިތުރަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުނު 11 ކަމަކާއެކު ޖުމްލަ 26 ކަމެއް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެންމެ މުހިއްމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ދަރަނި މިހާރު ހުރީ 172 ބިލިއަން ރުފިޔާ ގައި ކަމެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ދޭދޭ ގައުމުތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަންޏާއި، ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަންޏާއި ސަރުކާރު ހިއްސާސާ ކުންފުނިތަކާއި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީގެ ދަރަނި ހިމެނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ އޯވަރޑްރާފްޓް އަދަދާއި އެމްއެމްއޭއިން ނަގާފައިވާ ލޯނާއި ގަނެފައިވާ ބޮންޑާއި އަދި ޓްރަޝަރީ ބިލުގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާފައިވާ ޓީ-ބިލް އަދި ބޮންޑުވެސް މީގެތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ދަރަނި ދައްކަންޖެހޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލަށް ބަލާއިރު 2021 ވަނަ އަހަރު އެ އަހަރަށް އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އާމްދަނީއަށް ވުރެ އެ އަހަރު ދަރަނި އަނބުރާ ދައްކަން ބޭނުންވާ ޖުމްލަ އަދަދު 2،482.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވާކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި އަންނަ އަހަރު ދައްކަން ހުރި ދަރަނީގެ 62.7 އިންސައްތަ ދަރަންޏަކީ އެތެރޭގެ ދަރަނިކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

މިކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކޮމިޓީން ވަނީ 17 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަންނަ އަހަރު ދައްކަން ޖެހޭ އެތެރޭގެ ދަރަނި ރޯލް-އޯވަރކޮށް ދަރަނި ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.