އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
އަބްދުﷲ ޖިހާދަށް ދައުވާ ކުރުން

ޖިހާދުގެ ކޮރަޕްޝަން ނުހިމެނޭ ކަމަށް އޭސީސީން ނިންމި ނިންމުމުގައި ވެސް ކޮރަޕްޝަން؟!

  • މި މައްސަލަ 29 އޯގަސްޓް 2013 ގައި އޭސީީސީއަށް ހުށައެޅުނު
  • 16 ފެބްރުއަރީ 2016 ގައި ނިންމާފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނުހިމެނޭ ކަމަށް
  • މި މައްސަލަ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ހުށައަޅާފައި

ކ. މާލެ | 25 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 13:23 | 8,390

ކުރީގެ ނައިބްރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު- ޖިހާދުގެ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ 29 އޯގަސްޓް 2013 ގައި - މަޖިލިސް

ކ. ފުށިދިއްގަރު ފަޅު މައްސަލާގައި ކުރީގެ ނައިބްރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައިގައި ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭކަން ފެންނަން އޮތް އިރުވެސް، އެ މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް އެކުލެވިގެން ނުވާ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީން) ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެކަން ބެލުމަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް މި މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވަނީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުންނެވެ. އެގޮތުން ފުށިދިއްގަރުފަޅު މައްސަލައިގައި ޖިހާދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވާކަން ބަޔާންކޮށް ޕީޖީ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ، މި މައްސަލަ 29 އޯގަސްޓް 2013 ގައި އޭސީީސީއަށް ހުށައެޅުނު ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ މައްސަލައެއް ކަމަށްވެސް ޕީޖީ އޮފީހުގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، އޭސީސީން މި މައްސަލަ ބަލައި، 16 ފެބްރުއަރީ 2016 ގައި ނިންމާފައިވަނީ މި މައްސަލައިގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނުހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި ނިންމުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް އެކުލެވޭކަމުގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ފާހަގަ ކޮށް ޕީޖީ އޮފީހުން ވަނީ މި މައްސަލަ ވަކި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަޙުޤީޤު ކުރުމަށް އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށް ހުށައަޅާފައެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިންމުމާ ޚިލާފަށް ޖިހާދު ވަނީ 50 އިންސައްތައިގެ ބަދަލުގައި 25 އިންސައްތަ ހިއްސާ އޮންނަ ގޮތަށް ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއް ހެދުމަށް ޕްރައިމް ކެޕިޓަލް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑާއެކު، އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރައްވާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކުންފުނި އުފައްދާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އެކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް ހުށައެޅުމުން، އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނެތް ކަމަށް އޭސީސީން ނިންމީއެވެ.

އެކަމުގެ ޖިހާދު ޢަމަލު ކުރައްވާފައިވާ ގޮތުން، ރައްޔިތުންނާ ދައުލަތަށް ލިބެން އޮތް ފައިސާއިން ހަމައެކަނި ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައިވެސް 604،713،750 އެމެރިކާ ޑޮލަރު އުނިވެފައިވާ ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.