އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލްގެ ދިރާސާކުރުން

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ލާމަރުކަޒުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު މަޖިލިހުން ސާފު ކުރަނީ

  • ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބަދަލަވެފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި
  • މަރުކަޒީވާ ގޮތަށް ގާނޫނު ނުހެދުން އެއީ ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި
  • ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލްގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާއިރު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް އިންތިޒާމުކުރުމަށް ފިކުރެއް ގެންގުޅެވޭ

ކ. މާލެ | 21 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 23:33 | 3,801

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ޚިދުމަތް ލާމަރުކަޒު ކުރުން އެއީ ސަރުކާރުގެ ނަޒަރުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސާފު ކޮށްލަ ދެއްވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރ އައްޝެއިޚް އިމްރާން އަބްދުﷲ ގެ އަރިހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް އެ މެމްބަރުންގެ ދާއިރާތަކުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ދުވަހަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ގިނަ މެމްބަރުންތަކެއް ވަނީ އެ މެމްބަރުންގެ ދާއިރާތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ތާރީހަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި މިހާރު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އިސްލާހު ވެގެންދާ ކަމަށާއި ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހުތަކުގައި ކައުންސިލްތަކަށް ބެލޭނީ ކޮން މިންވަރެއްގެ ކޮން ބާވަތެއްގެ ކަންތައްތަކެއްތޯ ބަޔާން ކޮށް އިސްލާހެއް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު ލާމަރުކަޒު ކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބަދަލަވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގަންފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ކައުންސިލްތަކާއި ރީޖަނަލް ކޮންސްޓަބިލިޓީތަކަކާއި، މިގޮތަށްވާ ގޮތަށް މި ޤާނޫނު ބައްޓަންކުރަމުން އައީ. އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް މިހާރު މައުލޫމާތު ލިބިފައި އޮތް ގޮތުގައި އެއީ ސަރުކާރުން މުޅިން އެދޭގޮތް ނޫންކަމަށް ފާހަގަވެފައިވާތީވެ، ކުޑަކޮށް އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންގެ ފަހަތު ފަޔަށް މިވަނީ ބުރަވެފައި. މީގައި އިއްޒަތްތެރި ވަޒީރު މި މަޖިލީހަށް ވަޑައިގެން، ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ސަރުކާރުގެ މިކަމުގެ ސާފު ސިޔާސަތެއް، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ލާމަރުކަޒުކުރުން އެއީ ސަރުކާރުގެ ނަޒަރުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސާފުކޮށްލައިދީފިއްޔާ އަޅުގަނޑު ނުދެކެން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސިއްރުން ބޭއްވޭނެ ސިޔާސަތެއް ކަމަށް. އެހެންވީމާ އެއީ އަޅުގަނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިވަގުތަށް ބޭނުންތެރިކަމެއް.

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

މީގެ އިތުރުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލް ވެސް ކޮމިޓީގައި ދިރާސާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެ ބިލް އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ އިރު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ފުލުހުންގެ މަސައްކަތް އިންތިޒާމު ކުރުމަށް ފިކުރެއް ގެންގުޅެވޭ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަން އެ މަގަށް ހިނގުމުގައި މެމްބަރުންގެ ދާއިރާތަކުގައި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެން ދާނީ މެމްބަރުންގެ ބައިވެރިވުން އެ ކަމުގައި އޮވެގެންކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބިލް ހައްދަވާ އިރުގައި ސެންޓްރަލައިޒްވާ ގޮތަށް، މަރުކަޒީވާ ގޮތަށް ގާނޫނު އަޅުގަނޑުމެން ނުހެދުން އެއީ ބޭނުންތެރިކަމެއް. އަބަދު ވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ސަރުކާރެއް އެދޭނެ މަރުކަޒީ ވުމަށް. އެއީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގެ ވެސް ތަބީއަތެއް. އެހެން ނަމަވެސް މި މަޖިލީހުގެ ތަބީޢަތަކަށް ވާން ޖެހޭނެ، އެ ތަބީއަތުން ސަރުކާރު ދުރުކުރުން

~ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލް މި މަސް ނިމެންވާއިރު ދިރާސާކޮށް ނިންމުމަށް ކޮމިޓީން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ދައުރު ފެށުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ މިއީ މި ދައުރު އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރެވޭ އެއް މަސައްކަތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ސަރުކާރު އައިސްފައި ވަނީ މައި ސަރުކާރަށް އޮތް ބާރުތައް ބަހާލައި ލާމަރުކަޒު ކުރާނެ ކަމުގެ ވައުދާއެކުއެވެ. އަދި އެކަން އެގޮތުގެ މަތިން ކުރުމަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ވެސް މަޖިލީހުން ވަނީ ގެނެސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.