ބުރާސްފަތި 26 ނޮވެންބަރު 2020
13 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ

ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލާގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެއެއް ނުދިން!

  • މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތުން ޔައުގޫބު އެކަހެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް، ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދެއްވުމަށް ވެސް އެދިލެއްވި ނަމަވެސް އެ އަމުރު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނުނެރުއްވި
  • އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ވަރަށް އަވަހަށް ބޭއްވޭނެ
  • ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދިލެއްވީ ޕީޕީއެމްގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އައްސަދު ޝަރީފް

ކ. މާލެ | 21 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުދަ 17:20 | 4,571

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުޤޫބް އަބްދުﷲ - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޔައުގޫބު އަބްދުﷲ ގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

ޔައުގޫގުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ދިނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ގާޒީ މުހައްމަދު ހަލީމް (ހަލީމްބާއި) އާއި އައްސަދު ޝަރީފް އެވެ.

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ އިސްސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ، އައްސަދު ވަނީ ޔައުގޫބުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ދިނުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތެރެއިން ވަގުތީ އަމުރަކަށް ވެސް އެދިފަ އެވެ. އެވަގުތީ އަމުރަކީ، މިމައްސަލައަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަކިގޮތެއް ކަނޑައަޅަންދެން، މެމްބަރު ޔައުގޫބު މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކުން އެކެހެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ވަގުތީ އަމުރެކެވެ.

އެވަގުތީ އަމުރު ނެރެދެވެން ނެތްކަމަށް ބުދަ ދުވަހުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއް ސުއޫދު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އަދި މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މިމައްސަލަ ރައްދުވާ ޔައުގޫބުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ވެސް ފަނޑިޔާރު ސުއޫދު ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފަނޑިޔާރުންގެ އެނިންމެވުންތައް މިމައްސަލައިގެ ހުކުމުގެ ރިޕޯޓްގައި ބަޔާންކުރައްވާނެ ކަމަށްވެސް ފަނޑިޔާރު ސުއޫދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ދައުވާ ހުށަހެޅި ދެ ފަރާތަށާއި ދައުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވުމަށްފަހު، ދައުވާކުރި ފަރާތްތަކަށާއި ދައުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފަނޑިޔާރުން ސުވާލު ކުރެއްވި އެވެ. އަދި ކުރެއްވި ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބު ދެއްވުމަށް ތައްޔާރުވެ ވަޑައިގެން ދެން ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ފަނޑިޔާރު ސުއޫދު ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ވަރަށް އަވަހަށް މިމައްސަލައިގެ އިތުރު އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވޭނެ ކަމަށްވެސް އިއުލާން ކުރެއްވި އެވެ.

މެމްބަރު ޔައުގޫބްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައި ވަނީ އޭނާ އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓާޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިގާލީ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަމާ ހަވާލުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ގާނޫނު އަސާސީގެ 73 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ބުނާ ގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރަން ޖެހޭ ވަޒީފާއެއް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން ވަޒީފާއެއް މެންބަރުން އަދާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ގާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލޭ ހަތަރު ހާލަތެއް ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނީ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާގޮތުގައި މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ހާލަތްތައް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރި ނުވާކަމުގައި ވާނަމަ އެ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ އެވެ.

މި މައްސަލާގައި ޔައުޤޫބް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ގޮނޑި ގެއްލިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓާޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ އިންތިގާލީ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވީ، އެކަމުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކެއް ހުރުމުން، އެ ކައުންސިލްގައި އިންނެވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ކަމަށް ދެކި ވަޑައިނުގަންނަވާތީ ކަމަށް ޔައުގޫބު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަން ވެސް ކުރެއްވި، ހަލީމް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައެއް ސުޕްްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އެއީ މިހާރު އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް އާއި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުގެ މުހައްމަދު ނާޝިޒުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައެވެ. އެ މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވީ ގެރެންޓީ ދެއްވި ލޯނަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެ މައްސަލަ އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ނުގެން ގޮސް ބޭއްވުމަށް ފަހު، އެ ދެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އޭރުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމީ އެ ދެ މެމްބަރުން ޑީއާރުޕީން އެމްޑީޕީއަށް ބަދަލުވެ ވަޑައިގެންނެވުމާ އެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.