އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
މުދިމުން ތަމްރީނުކުރުން

އިމާމުންނާއި މުދިމުންނަށް ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހުކޮށްފި

  • މިއީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީއާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމެއް
  • ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް ގޮވައިލުމަކީ މުދިމުންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެއް
  • ކޮންމެ ޒުވާނަކީ ވެސް ޤައުމަށް ފައިދާހުރި އެހެން މީހުންނަށް ބަރޯސާވާން ނުޖެހޭ މީހަކަށް ވާންޖެހޭ

ކ. މާލެ | 19 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 18:01 | 3,714

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އިމާމުންގެ ޑިގްރީ ޕުރޮގުރާމު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނާއި މުދިމުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިސްލާމީ ތަޢުލީމުގެ ދާއިރާއިން ޔުނިވަރސިޓީ ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން ހިންގާ މި ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޖަލްސާ ކުރާ މާލަމުގައި ހޯމަ ދުވަހު ހެނދުނު ބޭއްވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމްއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވީ، މިސްކިތްތަކުގެ އިމާމުންނާއި މުދިމުންނަކީ ވަރަށް މަތިވެރި މަސައްކަތެއް ކުރާ ބައެއް ކަމަށާއި، އެއީ މުޖުތަމަޢުގެ ޤަދަރާއި ލޯތްބާއި އިޙުތިރާމު ލިބިފައިވާ ބައެއް ކަމުގައެވެ.

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އިމާމުންގެ ޑިގްރީ ޕުރޮގުރާމުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ

އެހެންކަމުން، މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ނޭދެވޭ އަމަލުތައް ހުއްޓުވައި ރަނގަޅުކުރުމާއި، މުޖުތަމައުގެ ފަރުދުންނަށް ރިވެތި އަހުލާގު ދަސްކޮށްދިނުމާއި، ހެޔޮ ކަންތައްތަކަށް ގޮވައިލުމަކީ އެބޭފުޅުންގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައިވާ ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި، މުޖުތަމައުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އިހުނަށްވުރެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރުމަށް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ އިމާމުންނާއި މުދިމުންނަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވަނީ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ސަރުކާރުން ތަފާތު ޕުރޮގުރާމުތައް ހިންގަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާ، އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ކޮންމެ ފަރުދަކު ވެސް ބޭނުންވާ ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމު އުނގެނި، ތަމްރީނު ހޯދައި ކުރިއަރައިގެން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހި ކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދޭ ކަމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ސިޔާސަތުގެ ބޭނުމަކީ، ކޮންމެ ޒުވާނަކީ ވެސް ބޭނުންތެރި މަސައްކަތްތެރި އުފެއްދުންތެރި ޤައުމަށް ފައިދާހުރި އަދި ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެހެން މީހުންނަށް ބަރޯސާވާން ނުޖެހޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބިނާކުރުން ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.