އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
އާޒިމާގެ ޝަރީއަތް

އާޒިމާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާއަށް ތާވަލް ކޮށްފި

  • އަޑުއެހުން އޮތީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މާދަމާ 10:30 ގައި
  • އާޒިމާ ބޭނުންވެ ލައްވަނީ އަލުން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ފެށުމަށް
  • އާޒިމާއާއި އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުނާ ގޮތުގައި، މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަވަން ކުރިން ހުންނެވި ގާޒީ ނިންމެވީ އުސޫލުތަކާ ޙިލާފަށް

ކ. މާލެ | 19 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 18:09 | 4,129

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އެންމެފަހުން ބޭއްވި ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން މަންޒަރެއް - މުހައްމަދު ފަޒީން

ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީ ލޯންޑާ ކުރުމާ ގުޅޭ ދެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް އަންގާރަ ދުވަހަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ.

އާޒިމާގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ރަސްމީ އިދާރާތަކަށް ދޮގު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި މަނީ ލޯންޑަރިންއަށް މަގު ފަހި ކޮށްދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ބާއްވާ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމެއް އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ވަނީ ތާވަލް ކޮށްފައެވެ.

އާޒިމާގެ މި ދެ ދައުވާއާ ގުޅިގެން އެންމެފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުޗަހު އެވެ. އެ އަޑުއެހުމުގައި އާޒިމާ ވަނީ އަލުން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެންމެފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި، އާޒިމާއާއި އޭނާގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ޓީމުން ވަނީ، ކުރިން މި މައްސަލަ ބެއްލެވި ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް މި މައްސަލަައިގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވަނީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން އަލުން މި މައްސަލަ އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދިލައްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށް އާޒިމާގެ ފަރާތުން ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ސިޓީއެއް ވެސް ފޮނުއްވާފައެވެ.

ނަމަވެސް މި މައްސަލައަކީ، މީގެ ކުރިން އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުންތަކެއް ބާއްވާފައިވާ، އަދި ގޮތްތަކެއް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އަދި މިހާރު މިމައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ހަސަން ސައީދުވެސް މިމައްސަލަ ކުރިން ނިންމާފައިވާ ހިސާބުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް ދައުލަތުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާޒީ ވެސް ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ދާނީ ކުރިން ވެސް ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް، ކުރިން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ހިސާބުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އާޒިމާގެ ފަރާތުން ދިފާއުގައި ހުށަހަޅުއްވާ ނުކުތާތައް ކުރިން ބޭއްވި އަޑު އެހުމުގައި ހުށަހެޅި ނިމިފައިވާ ހިސާބުން ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ގާޒީ އެދިލެއްވިއެވެ.

އާޒިމާއާއި އޭނާގެ ގާނޫނީ ޓީމުން، ދިފާއުއަށް އެދި ހުށައެޅި ހުށަހެޅުންތަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު ރައްދު ދެއްވަމުން ގެންދަވަތީ، އެކަން ހުއްޓުވާ ދެއްވުމަށް އާޒިމާގެ ގާނޫނީ ވަކީލު އެދިލެއްވުމުން ގާޒީ ވަނީ ދައުލަތުގެ ވަކީލަށް ރައްދު ނުދެއްވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ދިފާއުގައި ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކަށް ވުރެ އިތުުރު ވާހަކަތައް ދިފާއީ ދެ ވަކީލުންނާއި އަދި ދައުވާ ރައްދުވާ އާޒިމާ ވެސް ދައްކަވަމުން ގެންދަވާނަމަ ދައުލަތަށް ވެސް ރައްދު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް އެކަނި ރިޔާއަތްކޮށް މި މައްސަލައަށް ގޮތެއް ގާޒީ ނިންމަވާނަމަ މި އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމެއް ވެސް ނެތް ކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާޒީ ނިންމި ނިންމެވުން، ލިޔުމުން ލިބެން ބޭނުންވާ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރައްވަމުން ދައުލަތުގެ ވަކީލާ ވިދާޅުވީ، ގާޒީގެ ނިންމެވުން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިނާފު ކުރަން ވެސް ދައުލަތުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ހަސަން ސައީދު ވަނީ، ދެން އެންމެ އަވަހަށް ބޭއްވޭ އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތަށް އެ ލިޔުން ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.