އަންގާރަ 24 ނޮވެންބަރު 2020
11 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 08
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ދިރާސީ އައު އަހަރުގެ މައްސަލަ

6 މަސް ދުވަހަކީ ދަރިވަރުންނަށް ފައިދާ ކުރާނެ ދުވަސްތަކެއް: އެޑިއުކޭޝަން

  • ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ އެކަމާއި ސަރުކާރުން ވިސްނާ މަޝްވަރާ ކުރާނެ
  • މިއަހަރު ގްރޭޑް 9 އަދި 10 ގައި ތިބި ދަރިވަރުންނަކީ ހާއްސަ ހާލަތެއްގައި ތިބި ކުދިން
  • 6 މަސް ދުވަހަކީ ދަރިވަރުން ތައުލީމުގައި ރަނގަޅަށް ޝާމިލްވެގެން ބޭސިކް ތައުލީމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދެވޭ އިތުރު ވަގުތެއް

ކ. މާލެ | 19 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ހޯމަ 16:16 | 4,142

ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި ދަރިވަރުން އަލުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާ އިރު އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގައިޑްލައިނެއް ވަނީ އެކުލަވާލާފައި - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

އިތުރު 6 މަސް ދުވަހު ކިޔަވައިދޭން ޖެހުމާއި، އަންނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު، އަހަރުގެ މެދުތެރެއިން ފަށާތީ އެކަމާއި ގުޅިގެން ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ޖަވާބުދީފިއެވެ.

ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހު ދިރާސީ އާ އަހަރު ފަށާ ދެވަނަ ދިރާސީ އަހަރެއް އޮގަސްޓް މަހު ފެށުމަށް އެދި ބެލެނިވެރިން ދަނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ބެލެނިވެރިންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ މިހާރު ގެނެސްފައިވާ ބަދަލާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުންގެ ސްކޫލް ނިމޭ އަދި ފަށާ އުމުރުފުރާއަށް ބަދަލު އައުމެވެ.

މި ޕެޓިޝަނާއި ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ އެކަމާއި ސަރުކާރުން ވިސްނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 6 މަސް ދުވަސް އިތުރުކޮށްގެން ކިޔަވައިދެނީ ސަބަބުތަކެއް ހުރެގެން ކަމަށާއި، މިއަހަރު ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ނައިސް ދަރިވަރުންނަށް ތައުލީމް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހާސިލް ކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިއަހަރު ގްރޭޑް 9 އަދި 10 ގައި ތިބި ދަރިވަރުންނަކީ ހާއްސަ ހާލަތެއްގައި ތިބި ކުދިން ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އަލަށް ތައާރަފްކޮށްގެން ތަންފީޒުކުރަމުންދާ އާ ކަރިކިއުލަމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިމްތިހާނުހަދަން ތައްޔާރުވި ކުދިން. ކުރިން 3 އަހަރުން އޯލެވެލް އިމްތިހާނު ހަދަނީ. ނަމަވެސް އާ ކަރިކިއުލަމާ އެއްކޮށް 2 އަހަރު ތެރޭގައި އޯލެވެލްއަށް ތައްޔާރުވަނީ. އެހެންވީމަ 3 އަހަރުން ކުރި މަސައްކަތެއް 2 އަހަރުން ކުރަންވެފައި އޮއްވާ އަދި މި އަހަރުން ބޮޑުބައެއް ގެއްލިގެން ދިޔުމުން އޯލެވެލް އިމްތިހާނަށް އެ ކުދިން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޓީޗަރުންނަށް ވެސް ލިބިގެން ނުދިޔަ އަދ ދަރިވަރުންނަށް ވެސް ލިބިގެން ނުދިޔަ

~ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށާއި، މި 2 ގްރޭޑްގެ އިތުރުން ހުރިހާ ގްރޭޑެއްގައި ތިބި ދަރިވަރުންނަށް ކިޔެވެންޖެހޭ ކިޔެވުމުގެ ވަރަށްބޮޑު ބައެއް ގެއްލިގެން ދަނީ ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ގެއްލިގެންދާ ފިލާވަޅު ނުލިބުމުގެ އިތުރުން ސްކޫލަށް ނުގޮސްތިބެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ކިޔެވުމުގައި ޝާމިލްވުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ކުރިން ކިޔަވައިފައި ހުރި އެއްޗެއް ހަނދާން ނެތުމުން އެ ރިކަވަރ ކުރުމަށް ވެސް ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ 6 މަސް ދުވަސް ކުދިންގެ އުމުރުން ބޭކާރުވެގެން ނުދާނެ ކަމަށާއި، 6 މަސް ދުވަހަކީ ދަރިވަރުން ތައުލީމުގައި ރަނގަޅަށް ޝާމިލްވެގެން ބޭސިކް ތައުލީމް ފުރިހަމަކުރުމަށް ދެވޭ އިތުރު ވަގުތެއް ކަމަށެވެ.

ކުއްޖެއްގެ ކިޔެވުން ނިންމާލަންޖެހެނީ އޯލެވެލް ހިސާބަކުން ނޫން. އޭލެވެލްއާ ހަމައަށް ކިޔަވައިގެން ކުއްޖެއްގެ ކިޔެވުން އެންމެ ފުރިހަމަކޮށް ނިންމާލެވޭނީ. ކުރިން އޮންނަ ގޮތުންނަމަ އޮކްޓޯބަރ ނޮވެމްބަރ ގައި އޯލެވެލް ހެދުމަށްފަހު އޭލެވެލް ހެދުމާއި ދޭތެރޭގައި ދަރިވަރު މަޑުކުރާނެ ޖޫން މަހާ ހަމައަށް. އެ 6 މަސް ދުވަސް އެ ދިޔައީ. އެ 6 މަސް ދުވަސް ދާނީ ކުއްޖާ ތައުލީމުގައި ޝާމިލް ނުވެ ހުސްކޮށް ހުންނަން ޖެހުމުން އެކި ދިމަދިމާލަށް ޑިސްޓްރެކްޓްވެގެން ދިއުމާއި ކަންކަން އޮންނާނެ،

~ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު

އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު މި ބަދަލާއެކުގައި ގްރޭޑް 10 ގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުން އަންނަ އަހަރު މެއި ޖޫންގައި އިމްތިހާނު ހެދުމުން އިމްތިހާން ނިންމާލާފައި ބްރޭކަކަށް ފަހު އިތުރު ވަގުތެއް ބޭކާރު ނުވެ އޭލެވެލްއަށް ކިޔެވެން ފެށޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ހަގީގަތުގައި ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ދަރިވަރުންނަށް ކުރާނެ ކަމެއްކަމަށް ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.