ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ދިރާސާ
ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް އަސަރު ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ހަދަނީ
 
އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކެއް ކޮށްފައިވޭ
 
ދިރާސާ ހެދުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ދަރިވަރުންނަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރުތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
ކ. މާލެ |
ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށްފަހު އަލުން ކިޔަވައިދޭން ފެށުނު ދުވަހު ދަރިވަރުން ސްކޫލް ކައިރީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލުމާއި ގުޅިގެންނާއި، ބަލީގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ދިރާސާއެއް ހެދުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ދިރާސާ ކުރުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށާއި، މި ހާލަތުގައި ދަރިވަރުންގެ ލާރނިންގ ލޮސް ހުރީ ކިހާވަރަކަށްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި އެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުން ދާނެ ކަމަށެވެ.

ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން މެދުކެނޑުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ޓެލި ކްލާސް މެދުވެރިކޮށް އަދި އޮންލައިންކޮށް ވެސް ކިޔަވައިދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނު ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ހާޒިރުވެ ޓީޗަރުންނާއި އެހެން ދަރިވަރުންނާއެކު ކިޔެވުމުން އެ ލިބޭ ފައިދާއެއް ގޭގައި ތިބިގެން އޮންލައިންކޮށް ކިޔެވުމުން ނުކުރާކަން އެއީ ވަރަށް ގިނަ ދިރާސާތަކުން ދައްކާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

މި ހާލަތު ކުރިމަތިވެގެން އައީ އެއްވެސް ބަޔަކު ތައްޔާރަށް ތިއްބާއެއް ނޫން. ދަރިވަރުންނަކީ އޮންލައިންކޮށް ކިޔެވުމަށް އާދަވެފައި ތިބި ބައެއް ނޫން. އަދި މުދައްރިސުންނަކީ ވެސް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ތިބި ބައެއް ނޫން. މި ފުރުސަތުގައި ފާހަގަ ކުރަން މުދައްރިސުން ޓެލިކްލާސްކަމުގައި ވިޔަސް އަދި އޮންލައިންކޮށް ކަމުގައި ވިޔަސް އެ ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތް. އެ މަސައްކަތް އެގޮތަށް ކުރައްވަމުން ގެންދިޔަޔަށް ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން ގެނެސްގެން ކިޔަވައިދިނުމުގެ މުހިންމުކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހާމަވެގެންދޭ ދިރާސާތަކުން ވެސް އަދި އދ ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޝް ވެސް ވަރަށްބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވާ ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ ކުދިން ސްކޫލްތަކަށް ގެނެސްގެން ކިޔަވައިދޭން،
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު

އދ. އިން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާ ގޮތުން ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ އަކީ މިހާތަނަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ ތައުލީމީ ނިޒާމަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމެވެ. އަދި މިކަމުގެ ގެއްލުން ބަޔާން ކުރަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި، މިކަމުގެ އަސަރު އެތައް ޖީލުތަކަށް ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ޑރ. އަބްދުއްﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ސްކޫލްތައް ހުޅުވައިގެން ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައި ދިނުމުގެ މުހިންމުކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، މި ސަބަބަށްޓަކައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ގެނެސްގެން އަދި ފުރުސަތެއް ލިބޭ އެންމެ އަވަހަކަށް އެކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގްރޭޑް 8 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައި ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެން ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ކިޔެވުން ނުފެށި ހުރި ގްރޭޑްތަކުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 8 ގެ ކިޔެވުން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފެށިގެންދާނެ ކަމަށާއި، ގްރޭޑް 7 ގެ ކިޔެވުން އޮކްޓޯބަރ 25 ގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސްކޫލްތަކަށް ކުދިން ގެނެސްގެން ކިޔަވައި ދިނުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ އޭނާ ވިދާޅުވީ އެޑިއުކޭޝަންގެ އެދުމަކީ ބެލެނިވެރިން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވާ ގްރޭޑް 8ގެ ދަރިވަރުން ހޯމަ ދުވަހު ސްކޫލް ހުޅުވޭ އިރު އަދި ގްރޭޑް 7 ވެސް ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހުގައި ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ފޮނުވައި ދެއްވުން ކަމަށެވެ.

ކުދިން ގޭގައި ތިބެގެން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ތައުލީމު ހާސިލް ނުކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އުނގެނުމުގެ ވަރަށް ބައިވަރު ގެއްލިގެން ދިއުންކަން ދިރާސާތަކުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައި. ކުދިން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ސްކޫލަށް ފޮނުވާ ކިޔަވައިދޭން ފެށުން އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެންޖެހޭ. މި ހާލަތުގެ ސަބަބުން ގެއްލިފައިވާ ލާރނިންގ ލޮސް ރިކަވަރ ކުރުމުގެ ބައި އެއީ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަކުން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއް. ސްކޫލަކީ އެންމެ ރައްކާތެރިތަން ކަމުގައި ޓެގްޓީމުން މީގެ ކުރިން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވޭ. އެޗްޕީއޭގެ ހުރިހާ މިންގަނޑުތަކަށް ހުރިހާ ސްކޫލަތަކަކުން އަމަލުކުރަމުން އެބަދޭ. އަދި މިހާލަތުގައި ސްކޫލްތަކުން ކަންކުރަންޖެހޭ ގޮތް އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑުތަކާއި އިންޓަރނޭނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއަށް ބަލާ އެސްއޯޕީ ކަނޑައަޅާ ސްކޫލްތަކަށް ފޮނުވާ އެކަންކަން ކުރަމުންދޭތޯ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަމުންދޭ،
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފިޒިކަލް ކިޔަވައި ދިނުން މެދުކަނޑާލުމާއި ގުޅިގެން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައި ދިނުމަށް ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން ޓެލި ކިލާސް މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރުންނަށް ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވައިދޭނީ ކިހިނެއްތޯ އަދި ފުލް ލޮކްޑައުންއަކަށް ދިއުމުން ގޭގައި ތިބެގެން ކިޔަވައިދޭނެ ގޮތްތަކުގެ ތަމްރީނު ދެވިފައިވެއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން 3000 ޓީޗަރުންނަށް ބޭސިކް އޮރިއަންޓޭޝަން ދެވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް