ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ

އެންއައިސީއަށް މެމްބަރުން އައްޔަނު ކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި

  • ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ 17 ނަން ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު 7 މީހެއްގެ ނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށް
  • އެންއައިސީއަށް ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމް އައްޔަނުކުރަން ފެންނަކަމަށްވެސް ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމާފައި
  • އިބްތިދާއީ ބަހުސް ގައި އޮތީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާ ފައިވާ ، ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލު

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 15:40 | 1,474

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމުތަކަށް މެމްބަރުން އައްޔަނު ކުރުމަށް ވޯޓަށް އެހުން ހޯމަ ދުވަހު އޮންނަ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފިއެވެ.

އެގޮތުން އެންއައިސީން ހުސްވެފައިވާ ތިން މަގާމަކަށް މެމްބަރުން އައްޔަނުކުރުމަށް ނަންތައް ދިރާސާކުރި ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ޖަލްސާގައި ހުށައަޅާނެއެވެ. ކޮމިޓީން ނިންމާފައިވަނީ ތިން މަގާމަށް ކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި 17 ނަން ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ހަތް މީހެއްގެ ނަން ތަޅުމަށް ފޮނުވުމަށެވެ.

އެންއައިސީން ތިން މަގާމެއް ހުސްވެފައިވަނީ އެ ކޮމިޝަނުން ތިން މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. އެ މެމްބަރުންނަކީ ކޮމިޝަންގެ ނައިބް ރައީސް ހައްސާން ހަމީދު، މެމްބަރު ހަދީޖާ އަބްދުﷲ ގެ އިތުރުން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަމީންއެވެ.

ހުސްވެފައިވާ ތިން މަގާމަށް އައްޔަނު ކުރުމަށް ކޮމިޓީން ރުހުން ދިން ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހައިލީ ރިކޮމެންޑެޑްގެ ގޮތުގައި ދެ ނަމެއް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އެއީ އާމިނަތު ޝާދިޔާ އަދި އާމިނަތު ޝިއުނާގެ ނަމެވެ. އަދި ރިކޮމެންޑެޑް ގޮތުގައިވެސް ދެ ނަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ އަލީ މުހައްމަދު މަނިކާއި ޝުއައިބް އަބްދުއްރަހްމާންގެ ނަން ހިމެނެއެވެ. ދެން މި ލިސްޓުގައި ހިމެނެނީ ޑރ. އިބްރާހިމް ޝިޔާމް އާއި ހަދީޖާ ނައީމްގެ ނަމުގެ އިތުރުން އަލީ ނިޒާމްގެ ނަމެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެންއައިސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމް އައްޔަން ކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ނިންމާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ރިޕޯޓު ވެސް ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ހުށައެޅުމަށް ވަނީ އެޖެންޑާ ކޮށްފައެވެ.

ގާސިމަކީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ފަޅާއަރުވާލި މައްސަލާގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޖަލަށްލި ބޭފުޅެކެވެ. އޭރު އޭނާ ހުރީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ފ. ނިލަންދޫ ބްރާންޗުގެ ކުރީގެ މެނޭޖަރުގެ މަގާމުގައެވެ. އެންއައިސީގައި ހުސްވެފައިވާ މެމްބަރު ކަމުގެ މަގާމަށް އިއުލާން ކުރުމުން، ކުރިމަތި ލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވި ލިސްޓްގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތީވެސް ގާސިމްގެ ނަމެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާއަށް ދެން އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވަނީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީން ދިރާސާ ކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމެވެ.

އިބްތިދާއީ ބަހުސް މަރުހަލާގައި އޮތީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު ހުށަހަޅުއްވާ ފައިވާ، ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ޕޭމަންޓް ޚިދުމަތްތަކުގެ ބިލު ހުށަހަޅާ އެބިލަށް ބަހުސްކުރުމެވެ. އަދި ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވިލުފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރ ހަސަން އަފީފު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބިނާވެށި ޕްލޭންކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ބިލްގެ ބަހުސާއި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިބްރާހީމް ނާޒިލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާއި ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލްގެ ބަހުސް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.