ބުރާސްފަތި 26 ނޮވެންބަރު 2020
13 ނޮރަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 11:57
އަސްރު 15:17
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:08
ސިރޯ ޕްރިވިލެންސް ސަރވޭ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެންޓިބޮޑީ ސާވޭގެ ބައިވެރިން ހޮވާނީ ގުރުއަތުން

  • ސާވޭ ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ހަތަރު އުމުރުފުރައަކަށް ބަހާލައިގެން
  • މަސައްކަތް ކުރަނީ ހުރިހާ ސާމްޕަލްތައް ހަތަރު ހަފްތާ ތެރޭގައި ނަގާ ނިންމުމަށް
  • ސާވޭގައި ގުރުއަތުން މީހުން ހޮވަނީ ވީހާ ވެސް ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ ގެންދިއުމަށް

ކ. މާލެ | 18 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އާދީއްތަ 03:34 | 4,017

ސިރޯ ޕްރިވިލެންސް ސަރވޭގައި ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ - ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އާއި ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ދިރާސާ ނުވަތަ ސިރޯ ޕްރިވިލެންސް ސާވޭގައި ސާމްޕަލް ނަގަނީ ގުރުއަތު ނަގައިގެން ހޮވޭ މީހުންގެ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

އެކަމުގައި އިސްކޮށްއުޅުއްވާ އެމްއެންޔޫގެ ރިސަރޗް ފެކަލްޓީގެ ޑީން ޑރ. ރަހީމާ އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ މި ސާވޭގެ އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން ކުރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ އާބާދީގެ ކިތައް އިންސައްތަތޯ ބެލުން ކަމަށެވެ. މީގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް ފެތުރިފައިވާ ބާރުމިން ދެނެގަނެވި، ސިޔާސަތުތަކަށް އިތުރަށް ގެންނަންވީ ކޮން ބަދަލުތަކެއްތޯ ބެލިގެންދާނެ ކަމަށް ރަހީމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދިރާސާ ކުރަން ބޭނުންކުރަނީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އިން އެކުލަވާލާފައިވާ މެތޮޑޮލަޖީ ކަމަށް ޑރ ރަހީމާ ވިދާޅުވިއެވެ. ސިރޯ ޕްރިވިލެންސް ސާވޭ ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ހަތަރު އުމުރުފުރައަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

އެއީ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނާއި 18 އަހަރާއި 34 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނާއި 35 އަހަރާއި 59 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުން އަދި އުމުރުން 60 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާތަކެވެ. މީގެ ތެރެއިން މިހާރު ކުރިޔަށްދަނީ އުމުރުން 17 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންގެ ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ ކަންކަން ކަމަށް ޑރ. ރަހީމާ ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

އެ ބޭފުޅުން އުޅުއްވާ ސަރަހައްދުތައް ބަލާފައި އެންމެ ކައިރި ތާކަށް ލޭ ނެގުމަށްޓަކައި އަދި ސާވޭ ހެދުމަށްޓަކައި ކުދިން ގެންދަނީ ބެލެނިވެރިންނާއެކު. އެންޓި ބޮޑީ ޓެސްޓް ވީމާ ލޭ ނަގައިގެން ސާވޭ ކުރެވެނީ. އަޅުގަނޑުމެން ޔަގީންކަން އަރުވަން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯގެ ގައިޑްލައިންގައިވާ ގޮތަށް ސަލާމަތީ ކަންކަން ދަމަހައްޓާނެކަމަށް. އެހެން ޓެސްޓްތަކަށް ވެސް ޓެސްޓް ކުރާ ފަދައިން ކުޑަކޮށް ލޭ ނަގާނީ. ލޭ ނަގާނީ އެޗްޕީއޭގެ ރެޕިޑް ރެސްޕޯންޑް ޓީމުން. ފާހަގަކުރަން ބެލެނިވެރިންގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން ލިބިފައިވާ ކަން މިކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި

~ އެމްއެންޔޫގެ ރިސަރޗް ފެކަލްޓީގެ ޑީން ޑރ. ރަހީމާ އަބްދުއްރަހީމް

އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ދުވަހު ފެށި ދިރާސާގެ ބައިވެރިން ގުރުއަތުން ހޮވަން ނިންމެވި ސަބަބު ސާފު ކޮށްދެއްވަމުން ޑރ. ރަހީމާ ވިދާޅުވީ، އެއީ މި ދިރާސާ ވީހާ ވެސް ސައިންޓިފިކް ކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބޭނުމުގައި ކުރާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ޓެސްޓް ކުރާއިރު އުމުރު ފުރާތަކުން ސާމްޕަލްތައް ނަގަނީ ރޭންޑަމްކޮށް ނުވަތަ ގުރުއަތުން ހޮވޭ ނަންބަރުތަކަކަށް. ސްކޫލްތަކާއި ގުޅިގެން ކުދިން ހޮވާއިރު މިގުޅަނީ ގުރުއަތުން ހޮވިފައިވާ ކުދިންނަށް. އެހެންވީމާ 18 އަހަރުން މަތީގައިވެސް ގުރުއަތުލައިގެން ރޭންޑަމްކޮށް ގުޅާނީ. ބޭނުމަކީ ސައިންޓިފިކްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމާއި ބަލި މާލެ ތެރެއަށް ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުން.

~ އެމްއެންޔޫގެ ރިސަރޗް ފެކަލްޓީގެ ޑީން ޑރ ރަހީމާ އަބްދުއްރަހީމް

މި ދިރާސާ ކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 17 އަހަރުން ދަށުގެ ބައިގެ ސާމްޕަލްތައް ނަގާ ނިންމާލުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ މީހުންގެ ސާމްޕަލްތައް ހަތަރު ހަފްތާ ތެރޭގައި ނަގާ ނިންމުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމަށް ޑރ. ރަހީމާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ ކުރިން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ވެސް ވަނީ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފްރޮންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން 3004 މީހެއްގެ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓު ހެދި އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 125 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުން އެންޓިބޮޑީ ވަނީ ފެނިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.