ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ "އިންޑިއާ އައުޓް"

އިދިކޮޅުން ދައްކާ "ސިޔާސީ ބަހަނާ"!

  • އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވަނީ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިން އެއް ފަށާފައި
  • އިދިކޮޅު ކޮލިޝަނުން ބައެއް ފަހަރު ބުނަމުން ދަނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހިފައިފާނެ ކަމަށް
  • ހަމަ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނޭ، އިންޑިއާއިން އަދި ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ނުހިފޭނެ ކަމަށް

ކ. މާލެ | 13 އޮކްޓޯބަރ 2020 | އަންގާރަ 22:34 | 4,461

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އިކޮޅު ކޯލިޝަން ޕީއެންސީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ދިފާއީ ވަޒީރު އާދަމް ޝަރީފް - މަޖިލިސް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގެ ވެރިން، ނުވަތަ މިހާރު އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުގެ އިސްވެރިން ދައްކަވާ ވާހަކަތައް ފެންނަނީ އެއްވެސް ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި، ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ "ސިޔާސީ ބަހަނާ" ތަކެއް ގޮތުގައެވެ. ތޯތޯ ވާހަކަތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މިހާރު އެންމެބޮޑަށް ރަށުތެރޭގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް-ޕީއެންސީގެ ލީޑަރުންނާއި އެކޯލިޝަނަށް ތާއީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދާ އެއްވާހަކައަކީ އަދި ކުރަމުންދާ ކެމްޕެއިނަކީ "އިންޑިއާ އައުޓް" އޭ ކިޔާ ހިންގަމުންދާ ކެމްޕެއިނެވެ.

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ދުވަހު ހިދްމަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު، ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި އަދި މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރުު އާދަމް ޝަރީފްއަކީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ އެންމެ އިސްލީޑަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. އާދަމް ޝަރީފްއަކީ ދިފާއީ ވަޒީރުކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅަކަށްވާތީ، ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެއެވެ.

އެކަމަކު، އާދަމް ޝަރީފާއި، އެމަނިކުފާނުގެ ކޯލިޝަނުގެ އިސްވެރިން، ރައީސް ޞާލިހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވެވަޑައިގެންނެވިފަހު، އިންޑިއާއަށް ނަފްރަތުކޮށް، އިންޑިއާއިން ވެދެމުން ގެންދާ އެހީތަކާ ދެކޮޅަށް އަޑު ނޫފުލާ ހަމަ އެއްމެ ދުވަހެއްވެސް ނުދެޔޭ ބުންޏަށް ދޮގަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އަދި އެންމެފަހުން "އިންޑިއާ އައުޓް" އޭ ގޮވާލާ ބޮޑު ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިގެން އުޅޭއިރު، ދިވެހި ގައުމު ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ކަމުގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލަން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

ރައީސް ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގައި، ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އާދެމެދު ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި އޮތް ނުތަނަވަސްކަން ފިލުވައި، ކުރިއަށް ވުރެ ގާތްގުޅުމެއް އިންޑިއާއެކެ ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރުން ގާއިމު ކުރުމަކީ، ސިޔާސީ ގޮތުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުންނަށް ނުރައްކަލެއްކަމަށް ހީވިޔަސް، އިންޑިއާއަކީ ދިވެހި ގައުމަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ނޫނެވެ. މިއީ ޒަމާނުއްސުރެން އޮތް ގާތް ގުޅުމެކެވެ.

އާދަމް ޝަރީފްމެންވެސް "އިންޑިއާ އައުޓް" އޭ ގޮވަމުން އެގެންދަވަނީ ކޮންމެހެން، އިންޑިއާގެ ނުރައްކާ ރާއްޖެއަށް އޮތުމަކުން ނޫންކަން އެނގެއެވެ. މިސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއަތަށް ހަޖަމު ނުވަނީ އެވެ. އިންޑިއާއިން އެހެން ގައުމުތަކަށް ބޭރު ނުކުރެވޭ ބޭހާއި ކާބޯތަކެތީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް ހަމައެކަނި ރާއްޖެއަށް ހާއްސަކޮށް، ރާއްޖެއަށް ފޯރުކޮށްދެމުންދާތީ އެކަންވެސް ހަޖަމު ނުވަނީ އެވެ. އިރާނާއި ޕާކިސްތާންގެ ޑްރަގް ނެޓްވޯޓުތަކުން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އަދި ހިންގާ ޓެރެރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ފަދަ ޖަރީމާތަކާއި ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމުގައި އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދާތީ ކެތްނުވަނީ އެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ނިސްބަތްވާ ބަޔަކު ޕާކިސްތާނަށް ވަޑައިގަތް، ޕާކިސްތާނާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ކާގޯ ފެރީ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރެވޭނެގޮތެއް އޮތްތޯ މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއިރު، އަދި އެގައުމުގެ އިންޓެލިޖެންސް އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވިތާ ހަފްތާއެއްފަހުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން ބޮޑެތި ޑްރަގް ނެޓްވޯކްތައް އަތުލައިގަންނަމުންދާ އެކަމާވެސް ހިތް ހަމަ ނުޖެހޭ ބަޔަކު އުޅެއެވެ.

އިންޑިއާ އައުޓޭ ގޮވަމުންދާ ކެމްޕޭނާއެކު، އާދަމް ޝަރީފް ވިދާޅުވަނީ، ރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތީ ބާރުތައް ގެއްލޭގޮތަށް އިންޑިއާ އާއެކު ހަދާ އެގްރީމަންޓްތަކުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރު އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށެވެ. ކުރީގެ ދަފާއި ވަޒީކަން ކުރެއްވިޔަސް މީދެން ފުކެއް ބޮޑުވަރު ނޫންތޯ އެވެ. އާދަމް ޝަރީފްމެން މިސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވާވަރަށް މިސަރުކާރުގެ ވަޒީރަކުވެސް އެއްބާރުލުން ނުދެއްވާކަލަ ނޫންތޯ އެވެ. އެކަަމަކު ސަރުކާރުންގެ އިދާރާއަކާ ހަވާލާދީ ނޫހެއްގައި ރާއްޖެއަށް ޓޫރިސްޓުން އަންނަލެއް އިތުރުވަމުންދާތީ، ރާއްޖޭގެ އިގްތިޞާދު އަލުން ކޮޅަށް ޖެހޭ މަންޒަރު ފެންނަ ވާހަކަ ލިޔާއިރަށް އެއަށް ރައްދު ދެއްވައި އާދަމް ޝަރީފް މިވިދާޅުވަނީ، ރާއްޖެ މިދަނީ މިލިޓަރީ ޒޯނަކަށް ބަދަލުވަމުން ކަމަށާއި ފަތުރުވެރިކަމަށް އިންވެސްޓް ކުރަން މީހުން ޖެހިލުންވެ، ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއައުން މަދުވަމުންދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އާދަމް ޝަރީފަކީ މިސަރުކާރަށް އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ނާމޫނާ ބޭފުޅެއް ނޫންތޯ އެވެ.

ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބަޔަކު އުޅޭތީ، އެކަމާ ގަންނާ ކުރައްވާ ބިރުން، އާދަމް ޝަރީފްމެނަށް ނުވެސް ނިދެއެވެ. ލޮލުފިޔައެއް ޖަހާވެސް ނުލެވެއެވެ. ސަބަބަކީ، ހަމަ ދެންމެދެންމެ އިންޑިއާ ސިފައިން ރާއްޖެ ހިފާފާނެތީ އެވެ. ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިލާލު ބުޑުން ލުހެލައިގެން އިންޑިއާ މީހުން ގެންގޮސްދާނެތީ އެވެ. އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން "އިންޑިއާ އައުޓް" އޭ ކިޔާ ކެމްޕެއިނެއް ފެށި ސަބަބަކީ ވެސް އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހިފާފާނެ ކަމުގެ ބިރަށެވެ.

އެކަމަކު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ މުޅި ގޭމް ޕްލޭން މިވަނީ މިސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް، އެމަނިކުފާނުގެ މޮޅު ވިސްނުންފުޅު ބޭނުންކުރައްވައިގެން އަނބުރާލައްވާފަ އެވެ.

ދައުލަތުގެ މީޑީއާ ޕީއެސްއެމްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި، މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ ހިފައި، އިންޑިއާ ދަށުކޮށްލަން ބޭނުން ނަމަ އެކަން އޮންނާނީ މިހާރު ވެސް ކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު މިހެންވިދާޅުވާއިރު، އެއްކަލަ ކުރީގެ ދިފާއީ ވަޒީރު އަދި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޕީއެންސީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ރައީސް އަދާމް ޝަރީފް ކުއްލިއަަކަށް ތެދުވެވަޑައިގެން ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ. އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ވިދާޅުވަނީ ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔެއެއްގައި އެއްވެސް ގައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ނުހިފޭނެ ކަމަށެވެ. ޝަރީފް އެވެ. މި މިސަރުކާރުގެ ވެރިންނާއި ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ ދިވެހި ރައްޔިތުންވެސް އެދައްކަނީ ތިވާހަކަ ނޫންތޯ އެވެ. އެންމެފަހުން، ޝަރީފްމެންގެ ދުލުންވެސް ތިޔަވިދާޅުވަނީ ހަމަ އެވާހަކަ ނޫންތޯ އެވެ. އެހެންވީމާ، ޝަރީފްމެން އިންޑިޔާ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި އުޅޭތީ ކަންބޮޑުވެގެން ތިޔައުޅުއްވާ ސަބަބު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފް ނޫންތޯ އެވެ. ޝަރީފް ވިދާޅުވިހެން، ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔެއްގައި އެއްވެސް ގައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ނުހިފޭނެ އެވެ. އިންޑިޔާ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި އުޅޭތީ ކަންބޮޑު ވެގެން ތިޔަ އުޅުއްވަނީ، ހަމަ ސިޔާސީ ބޭނުމަކު ނޫން ދެން ކަމެއްގަ ތޯ އެވެ.

ޝަރީފްމެން ހެނދުނު ތެދުވެވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ފުރަތަމަ ތިޔަ ވިދާޅުވަނީ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ ހިފައިފާނެޔޭ އެހެންވީމާ އިންޑިއާ އައުޓޭ، ހަވީރުއަތަށް އަޅާލުމުން ތިޔަވިދާޅުވަނީ، މިއީ ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔެއެކޭ، އިންޑިއާ ބަޔަކު ރާއްޖޭގައި އުޅުނަސް، އިންޑިއާއަކަށް ރާއްޖެ ނުހިފޭނެ ކަމަށެވެ. އިންޑިއާ ކުރެވޭނެ ކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ. އިިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުގެ ބޭފުޅުން ކޮންމެވެސް އެއްގޮތަކަށް ވާހަކަ ބައްޓަން ކުރަންޖެހޭ ނޫންތޯ އެވެ. އެއްފަހަރު އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހިފާނެ ކަމަށް ބުނާނަމަ، އަނެއް ފަހަރު އިންޑިއާއަކަށް ރާއްޖެ ނުހިފޭނެ ކަމަށް ބުނުމަކީ ވަރަށް ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ކަމެއް ނޫންތޯ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.