ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
އދ. ގެ ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސަމިޓު

ޤުދުރަތީ ވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އދ. ގެ ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސަމިޓުގައި މަޝްވަރާކޮށްފި

  • 150ށް ވުރެ ގިނަ ލީޑަރުން ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައިވޭ
  • ޤައުމުތަކުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭކަން އދ އިން ފާހަގަ ކުރެއްވި
  • ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ޤައުމުތަކުން އެކަަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭ

ކ. މާލެ | 1 އޮކްޓޯބަރ 2020 | ބުރާސްފަތި 02:14 | 2,829

ކަނޑަށް ގިނަ ކުނިބުނި އަޅާފައިވާ މަންޒަރު- ޤުދުރަތީ ވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމުގެ މައްޗަށް މި ސަމިޓުގެ ބައިވެރިން ވަނީ އަލިއަޅުވާލައްވާފައި - އަޝްވާ ފަހީމް

ޤުދުރަތީ ވެށި އަދި ވެށީގެ ދިރުންތައް ހިމާޔަތް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އދ. ގެ ބަޔޯޑައިވަރސިޓީ ސަމިޓުގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އދ. އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ މި ސަމިޓު ބުދަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފައްޓާފައިވާއިރު، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 150 އަށް ވުރެ ގިނަ ލީޑަރުން ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާފައި ވެއެވެ. ވަރޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެކި ޤައުމުތަކުގެ ލީޑަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެން އެ ޤައުމެއްގެ ޤުދުރަތީ ވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އަމާޒު ހިފާފައިވާ ކަންކަން ހިއްސާ ކުރައްވާފައި ވެއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވަމުން އދ. ގެ އެންވަޔަރމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ހެޑް އިންގަރ އެންޑަރސަން ވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ސިފަ ކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ޤައުމުތަކުން އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް އެކަމަނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ އިޤްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ޤައުމުތަކުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، ވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލު ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ފަނޑުވާން ފަށާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ޤައުމުތަކުން މިކަމުގައި އެކަަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭކަން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

މީގެ ދެ ހަފްތާ ކުރިން އދ. އިން އާންމު ކުރި ރިޕޯޓަކާ ޙަވާލާދީ ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުން، ވެށީގެ ދިރުންތައް ރައްކާތެރި ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން 2011 ވަނަ އަހަރު ޤައުމުތަކުން އެކަށައަޅާފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ 20 އިންސައްތަ ވެސް މިހާތަނަށް ހާސިލު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.