އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތައް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު މަޝްވަރާ ފަށައިފި

  • މި ޤާނޫނަށް 54 އިސްލާހެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި
  • ކުރިޔަށް އޮތް ދެތިން ހަފްތާ ތެރޭގައި މިއިސްލާހުގެ ޑްރާފްޓް އޭޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާނެ
  • މީގެ ދެ ވަނަ ބައްދަލުވުން ބުދަ ދުވަހު އޮންނާނެ

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 19:00 | 2,222

އީސީން މީގެކުރިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނު އިސްލާހް ކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ފަށައިފިއެވެ.

މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ފުރަތަމަ ބައި އަންގާރަ ދުވަހު ވަނީ ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށް އީސީން ވަނީ 54 އިސްލާހެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. މި އިސްލާހުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދެކޭގޮތާއި މެދު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. މި މަޝްވަރާތަކަށް ފަހު "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ކަމަށެވެ. ޤާނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާހުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިވަން ޚިޔާލުތަކެއް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމުގައި އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ މިފަދަ ދަތި ދުވަސްވަރެއްގައި ވެސް މި މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމީ މިކަމަކީ ވަރަށް ކުރިއްސުރެން ވެސް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން އައި ކަމަކަށް ވެފައި ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް ވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އުވާލުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހުރި ބައިތަކާއި ޕާޓީގެ ދަފްތަރާއި ބެހޭ ގޮތުން އަދި ޕާޓީގެ މެމްބަރޝިޕާޢި ބެހޭގޮތުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ ކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާންމު ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން އަޅުގަނޑުމެންނާ ހަމައަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބައެއް ޝަކުވާތަކަކީ އެފަރާތްތަކަށް ނޭންގި ޕާޓީތަކަށް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ މައްސަލަ. އެމައްސަލަ ހައްލުކުރުުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އިސްލާހު ހުށަހެޅިފައި ހުރި ހުށަހެޅުންތަކަށް ޕާޓީތަކުން ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވާހަކަ ދެއްކެވި. އަދި ހުރިހާ ޕާޓީއަކުންވެސް ގަބޫލުކުރައްވާ މިއީ ހައްލެއް ހޯދަންޖެހިފައިވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް. ދެން ކޮންމެ ޕާޓީއަކުންވެސް އެޕާޓީއަކަށް މިމައްސަލަ ހައްލުކުރަން ފެންނަ ގޮތަށް ހުށަހަޅުއްވާފައި އެއޮތީ. އީސީން ޤާނޫނުގެ އެބައި އިސްލާހުކޮށްފައި އޮންނާނީ އެޕާޓީއަކުންނޭ އެޕާޓީއެއް އީސީއަށް ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހޭނީ. އެހެންނަމަވެސް އެއާއެކީގައި ޕާޓީތަކުން އެކަން ތަންފީޒުކުރަން ހުރި އުނދަގޫތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާފައި އޮތީ.

~ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތައް ކޮމިޝަންގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު އިތުރަށް ތަފްސީލު ކުުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި އިސްލާހުތަކާއެކީގައި ވަރަށް އަވަހަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިއުންމީދު ކުރަނީ ދެތިން ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މިއިސްލާހު ކޮށްފައި ކޮމިޝަނުން ފައިނަލް ޑްރާފްޓް ތައްޔާރުކޮށްފައި ފާސްކޮށްފައި އޭޖީ އޮފީހަށް ކުރިޔަށް އޮތް ދެތިން ހަފްތާ ތެރޭގައި ފޮނުވާލެވޭނެކަމަށް.

~ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ބުދަ ދުވަހު ފަހު ބައްދަލުވުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕާޓީއަށް ދައުލަތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ ބަހާނެ ގޮތްތަކާއި އަދި ޕާޓީތަކާ ދޭތެރޭގައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުމުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާތައް ކުރިޔަށްދާނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.