ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ ނަހުލާ

ގާނޫނާއި ގަވައިދާއި އިޖުރާއަތުން ބޭރުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނުވާނެ: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

  • މައްސަލަ އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 70 ފަރާތެއްގެ ސޮޔާއެކު
  • ގަވާއިދު ބާތިލްކޮށްފައިވަނީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ފާސްކުރުމެެއްނެތި ކަމަށް ބުނެފައިވޭ

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 15:11 | 10,684

މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ - ޓްވިޓަރ

ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި އިޖުރާއަތުން ބޭރުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައެއް ނުވާނެ ކަމަށާއި ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ކަމެއް ވެސް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޝިޕިންގ އެޖެންސީގެ ހިދުމަތް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު އުވާލެއްވުމާއި ގުޅިގެން އޭސީސީ އަށް ހުށައެޅުއްވި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ނަހުލާ ވިދާޅުވީ ގަވާއިދު އުވާލުމުގެ ހަމައެކަނި ބޭނުމަކީ އެ ގަވާއިދުގައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް ހައްލުކޮށް އަލުން އެ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުން ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޝިޕިންގ އެޖެންސީތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ގެޒެޓްކުރި ގަވާއިދުކަމުގައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝިޕިންގ އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާ އުވާލާފައިވަނީ، މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ބަޔަކަށް ފައިދާ ހޯދުމަށް ކަމަށް ބެލެވޭތީ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

މިމައްސަލަ އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 70 ފަރާތެއްގެ ސޮއާއެކު އެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އޭސީސީން ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓަރ ނަހުލާގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލަ އެއް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަކުން އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެމައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ގައި ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުންދާ ޝިޕިންގ އެޖެންސީތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝިޕިންގ އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު ގެޒެޓްކުރީ މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. މިގަވާއިދު އުވާލާފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އޭސީސީގެ ރައީސް މަރިޔަމް ޝިއުނާ އަށް އެޑްރެސްކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ސިޓީގެ ކޮޕީއެއް "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިސިޓީގައި ބުނެފައިވަނީ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަމުން ދިޔައިރުވެސް ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ގަވާއިދު ތަންފީޒު ނުކުރެވޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ތަކުރާރުކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

މިގަވާއިދުގައި ފާހަގަކުރެވޭ 6 ކަމެއްވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ މިގަވާއިދު ހިންގާނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ހަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީކަން ގަވާއިދުގައި އޮންނަކަމަށެވެ.

ގަވާއިދު އުވާލައި ޝިޕިންގ އެޖެންސީތަކަށް އަލުން ފައިސާ ނެގޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް މިނިސްޓަރ އިންޓަރނަލް މެމޯއަކުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް އަންގާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި ގަވާއިދު ތަންފީޒު ނުކުރެވޭތީ ގަވާއިދު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން ބޯޑުން މިނިސްޓްރީއަށް ތަކުރާރުކޮށް އެކަން އަންގާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި އޮތޯރިޓީ ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ގަވާއިދު ހެދުމަކީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އައްޔަނުކުރާ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށާއި އެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ބޯޑުގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ ދަށުން ހިންގާނީ އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް މަގާމުގައި ހުންނަ މީހެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ހިންގުމާއި އެއޮތޯރިޓީން ހަދަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ހެދުމާއި އެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް ބާތިލްކުރުމަކީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ބޯޑުން ފާސްކުރުމެއްނެތި އެއިރަކު ހުންނަވާ މިނިސްޓަރަކަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ކުރެވޭނެކަމެއް ނޫންކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޝިޕިންގ އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު ބާތިލްކޮށްފައިވަނީ އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑުން ފާސްކުރުމެެއްނެތި ކަމަށް އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

އެހެންކަމުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ ހ ގެ ދަށުން މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުން ކަމަށް ބެލެވޭތީ އެމައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

މި ގަވާއިދުު އުވާލި ސަބަބު ސާފުކޮށްދެމުން ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން މީގެކުރިން ބުނެފައިވަނީ، ގަވާއިދު އުވާލީ ޝިޕިންގ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ގަވާއިދުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާތީ އަލުން މުރާޖައާ ކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. ގަވާއިދުގައި ބުނާ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝިޕިންގ އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކުން 16 އޮގަސްޓް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގައި ޝިޕިންގ އެޖެންސީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.