ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތް: ރ. ފުއްގިރި މައްސަލަ

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ރ. ފުއްގިރި މައްސަލަ؛ ސަން ސިޔާމުގެ ކުންފުންޏަށް ވަކީލެއް އައްޔަން ކުރުން 10 ދުވަސް ދީފި

  • ކުރިކް ރިޒާގެ އެކައުންޓުން 1،117،000 ޑޮލަރު ސަން ސިޔާމުގެ ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޖަމާކުރި
  • އެފައިސާ ސަން ސިޔާމުގެ ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކުރުމަށްފަހު، ރައީސް ޔާމީނަށް ފޯރުކޮށްދިން
  • ކުރިކް ރިޒާއާއި ސަން ސިޔާމުގެ ކުންފުނިން ހިންގީ ޑޮލަރު މާރުކުރުމުގެ މުއާމަލާތެއް ކަމަށް ދައްކަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 16:41 | 6,302

ކުރީގެ ރައީސް ޔަމީން އަދި ސަން ސިޔާމް: ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން އެމްއެމްޕީއާރުގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި ހިޔާނާތްތަކެއް ހިންގާފައިވޭ - ރާއްޖެ އެމްވީ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ އިން މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއެކު ބައވެރިވި ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ގާނޫނީ ވަކީލެއް އައްޔަން ކުރުމަށް 10 ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދީފި އެވެ.

ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ޒަމާންވީ ރަހުމަތްތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދ. މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މޯލްޑިވްސް ޑިވަލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) ގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުންޏެވެ. މި މައްސަލާގައި ސިޔާމުގެ އެހެން ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ، ރ. ފުއްގިރި ކުށްޔަށް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނާއި މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭތީ، ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލި ދައުވާގެ ފުރަތަމަ އަޑުއެހުން އަންގާރަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި، ކުރިއަށްދިޔަ އިރު އެއަޑުއެހުމަށް އެކުންފުނީގެ ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވީ އެކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމައިގެން ބަދަލުގައި، އަލީ އަމީރު ކިޔާ ބޭފުޅެކެވެ. ގާނޫނީ ވަކިލެއް އައްޔަން ކުރަން ފުރުސަތަކަށް އެދިވަޑައިގެންނެވުމުން މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަހުމަދު ޝަކީލު ވަނީ، ގާނޫނީ ވަކީލެއް އައްޔަން ކުރަން 10 ދުވަހުގެ ފުރުސަތެއް ދެއްވާފަ އެވެ. އަދި ދެން މިމައްސަލާގައި އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވޭނީ، އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށާއި އެދުވަހުގެ އަޑުއެހުމަށް ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ތައްޔާރުވެވަޑައިގެން، ވަޑައިގެންނެވުމަށް ގާޒީ އެދިލެއްވި އެވެ.

ދައުލަތުން އުފުލި ދައުވާގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި އެމްއެމްޕީއާރުސީ މެދުވެރިކޮށް، ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރ. ފުއްގިރި ކުށްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން، ރައީސް ޔާމީން، މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން، ކ. މާލެ، މއ. ކުރިކީލަހިޔާ، އަހުމަދު ކްރިކް ރިޒާ، މެދުވެރިކޮށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި، 1،117،000 (އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ ސަތާރަހާސް) ޑޮލަރު ހޯދައި، ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި، ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ފައިސާ މަނީ ލޯންޑަރ ކުރުމަށްޓަކައި ފަށަލަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބޭންކް އޮފް ސިލޯކްގައިވާ ކުރިކް ރިޒާގެ އެކައުންޓެއް 1،117،000 (އެއް މިލިއަން އެއްލައްކަ ސަތާރަ ހާސް) ޑޮލަރު ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގައި ހުޅުވާފައިވާ ސަން ސިޔާމުގެ ސަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ކުންފުނީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށް، އަދި ސަން ސިޔާމުގެ އެހެން ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނި މެދުވެރިކޮށް، ރައީސް ޔާމީންއަށް ފައިސާ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ދައުލަތުން ބުނެއެވެ. ކުރިކް ރިޒާއާއި ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނީގެ ދެމެދުގައި ހިންގާފައިވާ މުއާމަލަތަކީ ޑޮލަރު މާރުކުރުމުގެ ނަމުގައި ހިންގާފައިވާ މުއާމަލާތެއް ދައްކަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ދައުލަތުން ބުނެއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންއަށް 1،117،000 (އެއްމިލިއަން އެއްލައްކަ ސަތާރަ ހާސް) ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ސަން އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނިންނެވެ. އެކުންފުނީގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް އަދި މިހާތަނަށް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން، ރައީސް ޔާމީނާއި މި މައްސަލާގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ އަތުން، 591،118،915.20ރ (ފަަސް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއް މިލިއަން އެއް ލައްކަ އަށާރަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަނަރަ ރުފިޔާ ވިހި ލާރި) ހޯދުމަށް ދައުލަތުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.