އަންގާރަ 20 އޮކްޓޯބަރ 2020
03 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 03
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
އިބްރާހީމް އިސްމާއީލް ރިޓަޔާ ކުރެއްވުން

އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ރިޓަޔާވެ ވަޑައިގެންފި

  • އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް 44 އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި
  • ފުޓްބޯޅައިގެ އިތުރުން ކްރިކެޓާއި ޓެނިހުގައިވެސް އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ވިދާލި
  • އެއްވެސް ކުޅިވަރެއްގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ދެން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 08:55 | 5,399

އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް: ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައި - މިހާރު

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ މަގާމުން އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް އިސްތިއުފާ ދެއްވައި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި އަމަލީ ގޮތުން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތްތަކުން ރިޓަޔާވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީހުން ވަކިވެވަޑައިގެން ހޯމަ ދުވަހު އިބްރާހިމް އިސްމާއީލް ގެއަށް ވަޑައިގެންނެވިއިރު، މީގެ ކުރިންވެސް އެ މަގާމުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވެގެން އެ ވާހަކަ އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ދެންނެވި ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ އިބްރާހިމް އިސްމާއިލަކީ ދިވެހި ކުޅިވަރަށް އަގުނުކުރެވޭނެ ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނުގެ އަގުހުރި ޚިދުމަތްތައް އަބަދުވެސް ވަޒަންކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތުން ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއަށް ޚިދުމަތެއް ލިބޭނެ ކޮންމެ ދިމާއަކުން އެ ޚިދުމަތެއް ހޯއްދަވާނެ ކަމަށްވެސް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިބްރާހިމް އިސްމާއިލަކީ ކުޅިވަރަށް އަދި ގައުމަށް ވަރަށް އެކިއެކި ރޮނގުތަކުން ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ، ހާއްސަކޮށް ކުޅިވަރުން ވަރަށް އަގުހުރި އަދި ވަރަށް ބޮޑު ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތެއް. ކުޅިވަރުން ރާއްޖެއަށް ރީތި ނަމާއ، އައު ކުޅިވަރުގެ ކަންކަން ތައާރަފުކޮށްދިން. ކުޅިވަރުގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން، އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަން އަދާކުރެއްވި. އިބްރާހިމް އިސްމާއިލޭ ބުނުމުންވެސް ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ސިފަވެގެންދާނީ ކޮންމެވެސް ބެޓެއް ނޫނީ ބޯޅައެއް، އެހާވެސް ކުޅިވަރު ބޭފުޅެއް އެއީ. ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ދުވަސްވަރުވެސް އެދުނު އާއިލާއިންވެސް ބޭނުން ފުޅުވެއޭ މަސައްކަތުން ދުރުވެލަން. އޭރުވެސް އަޅުގަނޑު އެދުނު އެދުމަށް މަޑުކޮށްލެއްވީ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން އަޅުގަނޑާއެކު ކުރެއްވި މަސައްކަތަށް.

~ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޙްލޫފް

ކުޅިވަރުގެ ހަރަކާތްތަކުން ރިޓަޔާ ކުރެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިބްރާހީމް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވީ މިހާރު ދެން މަސައްކަތާއި ދުރުވެލަން ޖެހޭ ވަގުތު އަތުވެއްޖެ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ނިމުމެއް އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި އަދާކުރަމުން އައި ޒިންމާތަކުން ރިޓަޔާ ކުރެއްވުމަށް ނިންމުމާއެކު، ކުޅިވަރާ ބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީހުންވެސް އިސްތިފާ ދެއްވީ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެއްވެސް ކުޅިވަރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީއެއްގައި ދެން ނުހުންނަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކުޅިވަރުގެ އެއްވެސް ހިންގާ ކޮމިޓީއެއްގައި މިހާރު އަޅުގަނޑު ނުހުންނާނެ. ކޮންމެ ކަމަކަށްވެސް ނިމުމެއް އަންނާނެތާ. އެގޮތުން އަޅުގަނޑުވެސް އަދާކުރަމުންދިޔަ ޒިންމާތަކުން ރިޓަޔާވާން ނިންމީ. އެހެން ނަމަވެސް ކުޅިވަރަށް ހިލޭ ސާބަހަށް ކޮށްދެވޭ ކޮންމެ ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑުގެ އެހީތެރިކަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އަބަދުވެސް ލިބިގެންދާނެ.

~ އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް

އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި ތައުލީމާ ބެހޭ ވަޒީރު އައްޔަން ކުރައްވާ މެންބަރުގެ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގައި އިންނެވުމަށްފަހު، އެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުއެވެ. އެއަށްފަހު މި ސަރުކާރުން އަލުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ގައުމީ މަޖިލީސް އެކުލަވާލައި، ރައީސް ކަމަށް އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް އައްޔަން ކުރެއްވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރަށް 44 އަހަރު ޚިދުމަތް ކުރެއްވި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލަކީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ އެތައް ޚިދުމަތްތައް ކުރެއްވި ބޭފުޅެކެވެ. ދުނިޔޭގައި މިހާރު ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރުގެ ބައްޕަގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރައްވާ އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ވަނީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގައި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަން އަދި ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސްކަމުގެ އިތުރުން މޯލްޑިވްސް ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސްކަންވެސް ކުރައްވާފައެވެ.

އުމުރުފުޅުން މިހާރު 70 އަހަރުވެފައިވާ އިބްރާހިމް އިސްމާއިލަކީ ގައުމީ ފެންވަރުގައި އެތައް ކުޅިވަރެއްގައި ވިދާލި ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އޭނާ އަކީ 1970ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅާއި 1980ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅު ރާއްޖެއިން ފެނުނު އެންމެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު، 1979 ވަނަ އަހަރު ރިޔޫނިއަނުގައި އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ގައި ކުޅުނުއިރު ތާރީޚީ ކެޕްޓަނަކީ އިބްރާހިމް އިސްމާއިލެވެ.

ފުޓްބޯޅައިގެ އިތުރުން ކްރިކެޓާއި ޓެނިހުގައިވެސް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ވާދަކުރައްވައި، ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯއްދަވާފައިވެއެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 2008 ގައި އޮތް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުރައްވައި، އެ އިދާރާގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ހާއްސަކޮށް ފުޓްބޯޅައިގެ ގިނަ ކަންކަމުގައި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ މެނޭޖަރުކަމާއި، ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީކަންވެސް ކުރެއްވިއެވެ. ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ފެނުނު އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ރެފުރީއެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ގިނަ ބައެއްގެ އިހުތިރާމް ހޯދެއްވިއެވެ. ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ފީފާ ދެ ރެފުރީންގެ ތެރެއިން އެއް ރެފުރީގެ ގޮތުގައި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ހިމެނިވަޑައިގެން ދިޔައިރު، ގައުމީ އެތައް ޓީމެއްގެ މެނޭޖަރުކަމާއި، ބޮޑެތި ގޭމްސްތަކަށް ދިޔައިރު، ޗެފް ޑި މިޝަނުގެ ޒިންމާވެސް ވަނީ އުފުއްލަވާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ މުހިއްމު ޝަޚުސިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ވަނީ 43 އަހަރު ތައުލީމީ ދާއިރާގައިވެސް ޚިދުމަތް ކުރައްވާފައެވެ. ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ދުރަށް ވަޑައިގެންނެވީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ތައުލީމާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި އެންމެ ފަހުން ހުންނެވީ ސީނިއާ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމުގައެވެ.

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ތަޖުރިބާއާއެކު 1989 ގައި ތައުލީމާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވަން ފެއްޓެވި ފަހުން އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ވަނީ އެ ދާއިރާގައިވެސް އަގުހުރި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.