ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ނަމާދުގެ މުހިންމުކަން

އަޖަލު ޖެހުމުގެ ކުރިން ނަމާދަށް ފަރުވާތެރިވާށެވެ.

  • ޤިޔާމަތް ދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ޙިސާބު ބެއްލެވޭނީ ނަމާދާ ގުޅޭ ގޮތުން
  • ނަމާދު އަޅާ މީހުންނަށް ވަޢީދުގެ ބަސްފުޅުތައް އައިސްފައިވޭ

ކ. މާލެ | 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 00:37 | 8,859

ނަމާދަކީ އިސްލާމް ދީނުގެ ތަނބު - އާކައިވް

ޝަޙާދަތުގެ ދެ ކަލިމަ ކިޔާ އިސްލާމް ވުމަށްފަހު، އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭންޖެހޭ އަޅުކަމަކީ ނަމާދެވެ. ނަމާދަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ދެވަނަ ރުކުނެވެ. ޤިޔާމަތް ދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ސުވާލު ކުރެވޭ ޢަމަލަކީވެސް ނަމާދެވެ. މި ހުރިހާ ކަމަކުންވެސް ނަމާދަށް އިސްލާމްދީނުގައި ދެވިފައިވާ އަޙައްމިޔަތުކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހާމަވެގެންދެއެވެ.

ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަށައިގެންވާ މާޙައުލަށް ނަޒަރު ހިންގާލުމުން ފެނިގެންދަނީ ވަރަށް ހިތާމަވެރި މަންޒަރެކެވެ. ފެންނަމުންދަނީ، މި މަތިވެރި އަޅުކަމަށް މީހުން ޣާފިލްވެފައިވާ މިންވަރެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޒުވާނުން ނަމާދު ކުރުމަށް ދޭ ސަމާލްކަން ހުންނަނީ ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ދަށުގައެވެ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނިގެންދަނީ، ނަމާދު ވަޤުތު އަޅާފައި ހޮޓާ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ކޮފީ ބޯންތިބޭ މަންޒަރެވެ. ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސައްކަތުގައި މަޝްޢޫލުވެ އުޅޭ މަންޒަރެވެ. ގޭމް ކުޅުމާއި ފިލްމް ސީރީޒްތައް ބެލުމުގައި ރޭގަނޑުގެ ބޮޑުބައި ހޭލާ އިނުމަށްފަހު، ފަތިސް ނަމާދު އަޅާފައި ނިދަން އޮންނައިރު އުޚްރަވީ ޙަޔާތާމެދު އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ފިކުރެއްނެތެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުން ފެނިގެންދާ ތަފާތު ނުރަނގަޅު ޢަމަލުތަކާއި، މަސްތުވާ ތަކެއްޗާއި، މާރާމާރީއާއި ވައްކަން ފަދަ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ އަސްލަކީވެސް ޒުވާނުން ދީނީ އަޅުކަންތަކާއި ދުރުވުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ރަސޫލާ (ޞ.ޢ.ވ) ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނާގައިވެއެވެ: "ޤިޔާމަތް ދުވަހުން އެކަމަކުން އަޅާގެ ޙިސާބުބެއްލެވޭނެ އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުކަމަކީ ނަމާދެވެ. ފަހެ ނަމާދު ރަނގަޅުވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ހުރިހާ ޢަމަލެއް ރަނގަޅުވާ ހުއްޓެވެ. އަދި ނަމާދު ފާސިދު ވެއްޖެނަމަ އޭނާގެ ހުރިހާ ޢަމަލެއް ފާސިދުވާ ހުއްޓެވެ." މި ޙަދީޘް ބަސްފުޅުންވެސް ދޭހަވާ ގޮތުގައި ނަމާދަކީ އެންމެހާ ނުރަނގަޅު ޢަމަލުތަކުން ދުރުކޮށްދޭ މަތިވެރި އަޅުކަމެވެ. އަޅާއާއި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާމެދު ޤާއިމްކުރެވޭ ވަރުގަދަ ގުޅުމެކެވެ. މާދަމާ މި ޤައުމުގެ ހަރުދަނާ ޒިންމާދާރު މަޤާމުތައް ފުރަން ތިބި ލީޑަރުންނަކީ ޒުވާނުންނަށްވީ ހިނދު ދީނަށް ލޯބިކުރާ ހަރުދަނާ ޒުވާން ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ނަސޭޙަތްތެރިވުމަކީ ފަރުދީ ވާޖިބެކެވެ.

ނަމާދު އެޅުމަކީ އެންމެ ބޮޑު ފާފަ ތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެންވާ ފާފައެކެވެ. ޞަރީޙަ ނައްސު ތަކުން ވާރިދުވެގެންވާ ގޮތުގައި، ޝަރުޢީ އުޒުރަކާއި ނުލައި ނަމާދު އެޅުމަކީ، ޤަތުލު ކުރުން ވާޖިބުވާ ކުފުރުގެ ޢަމަލެކެވެ. ރަސޫލާ (ޞޢވ) ޙަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ ބަސްފުޅެއްގެ މާނައިގައި ވެއެވެ. "އަހަރުމެންނާއި އެބައިމީހުންނާއި، (މުނާފިޤުންނާއި ދެމެދުގައިވާ ޢަހުދަކީ ނަމާދެވެ. ފަހެ އެ ނަމާދު އަޅައިފިމީހާ ކާފިރުވެއްޖެކަން ކަށަވަރެވެ." ނަމާދަށް ފަރުވާ ކުޑަކޮށް ނަމާދު އަޅާ މީހުންގެ މައްޗަށް މާތް ﷲ ވަޢީދުގެ ބަސްފުޅު ވަޙީކުރައްވާފައި ވެއެވެ. އެ ގޮތުން ސޫރަތުލް މަރްޔަމްގެ 59 ވަނަ ޢާޔަތުގެ މާނައިގައިވެއެވެ. "(އިސްވެދިޔަ ހެޔޮލަފާ މީހުންނަށްފަހު) ނުބައި ބަޔަކު އައެވެ. އެބައި މީހުން ނަމާދު ނަގާލިއެވެ. އަދި އަމިއްލަ އެދުމަށް ތަބާވިއެވެ. ފަހެ ގަދަފަދަ ވެގެންވާ ޢަޛާބާއި ފަހުން އެ މީހުން ބައްދަލު ކުރާނެއެވެ."ކީރިތި ޤުރްއާންގެ ހަމައެކެނި މި ޢާޔަތައް ބަލައިލި ކަމުގައިވިޔަސް، ނަމާދު އަޅާ މީހުންނަށް ގަދަ ފަދަ ވޭންދެނިވި ޢަޛާބުވާކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދޭހަވެއެވެ.

ﷲ އަށް އަޅުކަން ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އިންސާނުން ދުނިޔެއަށް ފޮނުވުމުގެ މަޤްސަދެވެ. އެ މަޤްސަދު ހަނދާން ނައްތާލައި ހަވާ ނަފްސަށް ތަބާވެ ފާފަތަކަށް އަރައިގަތުމަކީ، އަމިއްލަ ނަފްސަށްދެވޭ އަނިޔާއެއްކަން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރަން ޖެހެއެވެ. މި ދުނިިޔެއާއި ވަކިވުމުގެ ކުރިން، ނުކުރެވި ހުރި ނަމާދަށް ތަޢުބާވެ، އާ ޢަޒުމަކާއެކު ނަމާދަށް ރައްކާތެރިވުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ޝިޢާރު ކަމުގައި ހަދާށެވެ. ދެ ދުނިޔޭގައިވެސް ކާމިޔާބު މީހަކަށް ވެވޭނީ އޭރުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.