ހުކުރު 23 އޮކްޓޯބަރ 2020
06 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 06
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ފަލަސުރުހީ: މަސްވެރިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތައް

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ކޮވިޑް ތެރޭގައި ބޮޑު އަސަރެއް ނުކުރޭ، ދިމާވީ ހަމައެކަނި ފައިސާ ދިނުމުގެ މައްސަލަ: މިނިސްޓްރީ

  • ކޮވިޑްގެ ތެެރޭގައިވެސް މަހަށް ދިޔަ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ހީނަރުކަމެއް އައިކަމަކަށް ފާހަގަ ނުކުރެވޭ
  • ފައިސާ ލިބުމުގައި ލަސްތަކެއް އުޅުނު ނަމަވެސް ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ލިބުނު
  • މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހެން ސިނާއަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކަށް ކުރި ފަދަ އަސަރެއް ނުކުރޭ
  • އިންކަމް ސަޕޯޓާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ޝަކުވާތައް ބެލި، އެކަން ކުރަނީ އެހެން ވުޒާރާއަކަށް ވުމުން ކަން ހިނގާގޮތް ރަނގަޅަށް އެނގިނުލައްވާ

ކ. މާލެ | 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 12:40 | 5,279

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޒަހާ ވަހީދު(ވ)، ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަސަން ރަޝީދު (ކ) - މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ކޮވިޑް ތެރޭގައި ބޮޑު އަސަރެއް ނުކުރާކަމަށާއި ދިމާވީ ހަމައެކަނި ފައިސާ ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން މުޅި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަނދަވަޅަކަށް ވެއްޓިފައިވާއިރު، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭރު ފައިސާ ވަންނަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތްވެސް ހުއްޓިފައި އޮތެވެ. ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުންފުނިތަކުން ކުރިމަތިލިއިރު، ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދުވެސް ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރު ކުރި ފަރާތައް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވެންސްގެ ގޮތުގައި 5000 ރުފިޔާ ދެމުން ގެންދާއިރު ބައެއް މަސްވެރިން ވެސް ވަނީ އެ ފަރާތްތަކަށް އެ އެހީތެރިކަން ނުލިބެނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން، ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަސަން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ކޮވިޑްގެ ތެެރޭގައި ވެސް މަހަށް ދިޔަ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ހީނަރުކަމެއް އައިކަމަކަށް ފާހަގަ ނުކުރެވޭކަމަށާއި, މަސްވެރިން ބާނައިގެެން ގެނައި ހުރިހާ މަހެއް މިފްކޯއިން ގަންނަމުން ދިޔަކަމަށެވެ.

ފައިސާ ލިބުމުގައި ލަސްތަކެއް އުޅުނު ނަމަވެސް ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ލިބުނު ކަމުގައި އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހެން ސިނާއަތްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކަށް ކުރި ފަދަ އަސަރެއް ކުރިކަމަށް ބުނެވެން ނެތްކަމަށެވެ. އަދި އެއިރު ފަލަސުރުހީ ތަކުންވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކި ވުމާއި އެކު މަހަށް ގޮސް އާމްދަނީ ހޯދަން ފެށިކަން އޮތުން އެއީ ހެއްކެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން ބަލާއިރު ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގައި ކޮވިޑްގެ ތެރޭގައިވެސް މަހަށް ދިޔަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެއްވެސް ހީނަރުކަމެއް އައިކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ. އެއީ މިފްކޯއިން ދިޔައީ މަސްވެރިން ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ކުރީގައި ގަތް އަގެކޭ އެއްގޮތަަށް ގަނެ އެކްސްޕޯޓްކުރަމުން. ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަމުގެ އުޅުނު ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ލިބެންޖެހޭ އެއްޗެއް ލިބުނު، އެކަމަކު ފައިސާ ދިނުން ލަސްވަނީ. އެހެންނަމަވެސް ފައިސާ ލިބޭ. މިފްކޯއިން ވަނީ މިހާތަނަށް ދޭން ހުރި ހުރިހާ ފައިސާއެއްވެސް ދީފައި. ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ކަނޑުމަހުގެ މަސްވެރިންނަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުދަންނަވާނަން އެއްވެސް ކަހަލަ، އެހެން ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވިކަހަލަ އަސަރެއް ކުރިއެކޭ.

~ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހަސަން ރަޝީދު

އަދި އިންކަމް ސަޕޯޓާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ޝަކުވާތައް ބެލިކަމަށާއި އެކަން ކުރަނީ އެހެން ވުޒާރާއަކަށް ވުމުން ކަން ހިނގާގޮތް ރަނގަޅަށް އެނގިނުލައްވާކަމަށެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރީގައި އޮތްނަމަވެސް ކަންނެލީގެ މަސްވެރިންނަށް ގޮންޖެހުންތަކަކާއި ދިމާވިކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އެ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު އަގެއް ލިބެނީ ތާޒާކަންމަތީ ބޭރުކުރުމުން ކަމަށާއި ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުންފުނިތަކަށް މަސް ގަތުމަށް ވެސް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވި ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގައި އުޅުއްވާ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް އެ ވަގުތައް ގެނެވެން އޮތް ހައްލެއް ގެނައިކަމަށާއި ވައިގެ ދަތުރުތައް ފެށުމާއި އެކު ގަންނަ އަގު އުފުލިފައިވާ ކަމަށް ހަސަން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.