raajjemv logo
މުނިފޫހިފިލުވުން
ރިތިކްގެ ފަރާތުން އިންޑިއާގެ ނެށުންތެރިއަކަށް ބޮޑު އެހީއެއް
 
ތިން ލައްކަ ރުޕީސްގެ މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ރިތިކް ފޯރުކޮއްދީފައިވޭ
 
ރިތިކްގެ އެހީތެރިކަން ކަމަލް އަށް ފޯރުކޮއްދީފައިވަނީ ކަމަލް ގެ އާއިލާގެ މާލީތަނަވަސްކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން
އަމަތު އާދަމް
6,555
ކ. މާލެ |
25 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 12:27
ރިތިކް ރޯޝަން
ގޫގުލް

ރިތިކްގެ ފަރާތުން އިންޑިއާގެ ނެށުންތެރިއަކަށް ބޮޑު އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް އެކި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ފައިސާގެ އެހީތައް ދީފައިވާ އެކްޓަރު މި ފަހަރު އެހީ ދިނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންގްލިޝް ނެޝަނަލް ބެލޭ ސްކޫލް އޮފް ލަންޑަން ގައި ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަލް ސިންގްއަށެވެ.

ރިތިކްގެ އެހީތެރިކަން ކަމަލްއަށް ފޯރުކޮއްދީފައިވަނީ ކަމަލް ގެ އާއިލާގެ މާލީތަނަވަސްކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ލިބުނު ފުރުސަތު ގެއްލިދާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. ރިތިކް ވަނީ ކަމަލްއަށް ތިން ލައްކަ ރުޕީސްގެ މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ރިތިކް ފޯރުކޮއްދީފައިވެއެވެ.

މި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮއްދިންކަން ހާމަކޮއްފައި ވަނީ ކަމަލްގެ ޑާންސް ޓީޗަރު މާރިއޯ ފަނެންޑޯ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކުރި ޕޯސްޓާއެކުގައެވެ. ފަނެންޑޯ ވަނީ ރިތިކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރު ވެސް އަދާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
25 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 13:56
1828
ތިންލައްކަ އިންޑިއަން ރުޕީސްއަކީ 4076.50 އެމެރިކާ ޑޮލަރު.