އާދީއްތަ 06 ޑިސެންބަރު 2020
10 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
އިރުއޮއްސޭ 17:55
އިޝާ 19:12
ތާޅާފިލި އަލިބެގެ މައްސަލައެއް ބެލުން

ތާޅަފިލި އަލިބެއަށް ޓީޓީ ހޯލަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

  • މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެއްވެސް ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަނެއް ބޭނުންކުރުން ތާޅަފިލި އަލިބެއަށް ވަނީ މަނާކޮށްފައި
  • މީގެ ކުރިން ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިޚާބުގެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވީ ތާޅާފިލި އަލިބެ

ކ. މާލެ | 22 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 15:55 | 24,583

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޑަބަލްސް އަދި މިކްސް ޑަބަލްސްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ތާޅަފިލި އަލިބެ - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކުރީގެ ހިންގާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގެންނެވި އަދި މަޝްހޫރު ޓީޓީ ކުޅުންތެރިޔާ އަލީ އާދަމް މަނިކް (ތާޅަފިލި އަލިބެ) ގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދަތީ، ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކުޅިވަރު ކުޅޭ އެއްވެސް ތަނެއް ބޭނުންކުރުން މަނާކޮށްފިއެވެ.

"ރާއްޖެ.އެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ތާޅަފިލި އަލިބެގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާކަން ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ވަނީ މެސެޖަކުން އަލިބެއަށް އަންގާފައެވެ. އަދި މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އެއްވެސް ކުޅިވަރު ކުޅޭ ތަނެއް ބޭނުންކުރުން އަލިބެއަށް މަނާކުރިއިރު، ޓީޓީ ހޯލުގައި ކުޑަކުދިންނަށް ކޯޗު ކޮށްދިނުންވެސް ވަނީ މަނާ ކޮށްފައެވެ.

އެހެންކަމުން އަލިބެ ވަނީ އޭނާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމުން ދޭތޯ އާއި، ބަލަމުންދާނަމަ އެއީ ކޮން މައްސަލައެއްކަން އަންގައިދިނުމަށް ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގައި ސިޓީއަކުން އެދެފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އެ ސިޓީއަށް ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ޖަވާބުދީފައި ނުވާއިރު، ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން މައްސަލައެއް ބަލަން ޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށް އަލިބެ ދެކެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

އަލިބެގެ މައްސަލައެއް ބަލަމުން އަންނައިރު، އޭނާ އަކީ ވޭތިވެދިޔަ އެތައް އަހަރެއްގެ ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމުގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރައްވައި އަދި ފާއިތުވީ ދިގު މުއްދަތުގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއްގެ ޗެމްޕިއަނުގެ އިތުރުން މިދިޔަ އަހަރުގެވެސް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޑަބަލްސް އަދި މިކްސް ޑަބަލްސްގެ ޗެމްޕިއަނެވެ. އަދި އަލިބެ އަންނަނީ ކުޑަކުދީންނަށް ކޯޗުކޮށްދެމުންވެސް މެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޑަބަލްސް އަދި މިކްސް ޑަބަލްސްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ތާޅަފިލި އަލިބެ - މިހާރު

އަލިބެގެ މައްސަލައެއް ޓީޓީ އެސޯސިއެޝަނުން ބަލަން ފެށިއިރު، މީގެ ކުރިން ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިޚާބުގެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވީ އަލިބެއެވެ. އަލިބެ އިންތިޚާބުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވީ ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިޚާބު އިންސާފުވެރި ދެފުށްފެންނަ އިންތިޚާބަކަށް ހައްދަވާދެއްވުން އެދި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ބެހޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެކަން ކޮށްދެއްވުމަށް އެފަރާތްތަކުން އުޒުރުވެރިވެ، އެހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދުވުމުން، އެ ފަރާތްތަކުން އިންސާފު ލިބޭނޭ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭތީ ކަމަށް ވިދާޅުވެއެވެ.

އެކަމަކު ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިޚާބު ވަގުތީ ގޮތުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އަލިބެ ކޯޓުގައި އެދުނު ނަމަވެސް، ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެއާއެކު މި މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހު ވަނީ ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވައި އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް އަލީ ރަޝީދު (އައްޔަ) އިންތިޚާބުކޮށްފައެވެ.

އަލިބެ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މިމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލު ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، އިންތިޚާބު ނިމިފައިވުމުން އެ މައްސަލައިގެ މުއާލާތް މިހާރު ކެނޑިފައިވާ ކަމަށް ކޯޓުގައި ވިދާޅުވެ އަލިބެ ވަނީ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލަފުޅަށް އެމައްސަލަ އަނބުރާ ކޯޓުން ނަންގަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.