ފިޔާ އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކުން
ފިޔާގެ އަގު ބޮޑުވާންޖެހޭ ސަބަބެއްނެތް، ނަމަވެސް އަގު އުފުލިއްޖެ!
 
ފިޔާ ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ނެތް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައި
 
ފިޔާ ކިލޯއެއްގެ އަގު އުޅެނީ 25 އާއި 40 ދެމެދުގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
ކ. މާލެ |

ރާއްޖެއަށް ފިޔާ އިމްޕޯޓް ކުރުމުގައި އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ދިމާ ނުވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނިކޮށް ފިހާރަތަކުގައި ފިޔާާ ވިއްކާ އަގު އުފުލިއްޖެ އެވެ.

ބާޒާރުގައި ފިޔާ ކިލޯއެއްގެ އަގު ހުރީ 25 ރުފިޔާ އާއި 40 ރުފިޔާ އާ ދެމެދުގައެވެ.

ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފައިވަނީ ފިޔާ ވިއްކާއަގު ބޮޑުވެފައި މިވަނީ ފިޔާ ލިބުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވަމުންދާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ބާޒާރުމަތީ ބައެއް ފިހާރަތަކުގައި ފިޔާނެތްކަންވެސް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފިޔާލިބުން ދަތިވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފައިވާއިރު އަނެއްބައި ވިޔަފާރިވެއރިން ބުނަމުންދަނީ ފިޔާ ލިބޭ ކަމަށާއި އަގުބޮޑުކޮށް ފިޔާ ވިއްކަމުންދަނީ އިންޑިއާގައިވެސް ފިޔާގެ އަގު އުފުލިފައިވުމުގެ ސަަބަބުން ރާއްޖެ އިމްޕޯޓްކުރާ ފިޔަލުގެ އަގު އުފުލިފައިވުމުން ކަމަށެވެ.

އާންމު ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި ވިޔަފާރިވެރިން ދަނީ ގުދަންތަކުގައި ފިޔާ ރައްކައުކޮށްފައި ބަހައްޓައިގެން ފިހަާރަތަކަށް ދުވާލަކަށް ވަކި އަދަދަކަށް ފިޔާނެރެ އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކަމުނެވެ.

އިންޑިއާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވިއްސާރަ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ފިޔާގެ ސަޕްލައިއަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވުމުންން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެގައުމުން ވަނީ ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފައެވެ. ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފިޔާގެ ސަޕްލައި އަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާ އިން ފިޔާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކުރި ނަމަވެސް ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް އެއްވެސް ދަތިކަމެއް ނެތި ފިޔާ ލިބެމުންދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުންވެސް ދީީފައިެވއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
14%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
14%
އުފާ ވެއްޖެ
14%
ދެރަ ވެއްޖެ
43%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
14%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް