އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
ރާއްޖެ-އިންޑިއާ

ބަޖެޓް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި 250 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންޑިއާއިން ދީފި

  • ބަޖެޓް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއަކީ އެއްވެސް ކޮންޑިޝަންއެއް، ނުވަތަ ޝަރުތަކާއި ނުލާ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެހީއެއް
  • މި އެހީ ފޯރުކޮށްދެވެނީ މާލޭގައި ހުންނަ އެސްބީއައި މެދުވެރިކޮށް ކަމުން މިއީ ބޭރުގެ ދަރަންޏެއް ގޮތުގައި ހިމެނިގެން ނުދާނެ
  • އިންޑިއާއިން ދަނީ ރާއްޖޭއަށް ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، އެހީތެރިވަމުން

ކ. މާލެ | 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އާދީއްތަ 13:32 | 5,375

އިންޑިއާއިން ރާއްޖޭ ބަޖެޓް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި ދިން 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ އާ ހަވާލު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ރާއްޖެ އެމްވީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރި ވުމަށްޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރަށް ބަޖެޓް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި 250 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިތުރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު، އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު އަދި ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ (އެސްބީއައި) މާލެ ބްރާންޗްގެ ސީއީއޯ ބަރަތު މިޝްރާ ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ބަޖެޓަރީ ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ 250 މިލިއަން ޑޮލަރު ފޯރުކޮށްދެވިފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރޭންދްރަ މޯދީ ގެ އަރިހުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހު ދެންނެވުމުންނެވެ. އަދި މި އެހީ ފޯރުކޮށްދެވިފައިވަނީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެންމެ ލުއި އަދި އެންމެ ހެޔޮ ޓާމް ތަކުގެ ދަށުންނެވެ.

މާލީ އެހީތެރިކަމުގެ މި ފައިސާގެ ވާހަކަ ފުރަތަމަ އިއުލާނު ކުރެވުނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޝާހިދާއި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޖެއިޝަންކަރުގެ މެދުގައި ބޭއްވުނު ވާޗުއަލް ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހުނީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާގެ މާލެ ބްރާންޗް މެދުވެރިކޮށް ޓްރެޝަރީ ބޮންޑް ސޭލްއެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭނީ 10 އަހަރުގެ ރީޕޭމެންޓް ޓެނިއާ އަކަށް ފަހުއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާއިން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. އެގޮތުން، ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން މާރޗު މަހުގައި އިންޑިއާއިން ވަނީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ސްޕެޝަލިސްޓުންގެ ޓީމެއް ރާއްޖެއަށް ފޮނުވާފައެވެ. އަދި އޭޕްރިލް މަހުގައި 5.5 ޓަނުގެ ބޭހުގެ ކޮންސައިންމެންޓްއެއް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އޭގެ ފަހުން މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި 580 ޓަނުގެ ކާބޯތަކެތީގެ އިތުރުން، 6.2 ޓަނުގެ ބޭހުގެ ޝިޕްމެންޓެއް އިންޑިއާގެ 4 ޝަހަރަކުން ވަނީ އިންޑިއަން އެއާ ފޯސް މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދެވިފައެވެ. އަދި އިންޑިއާއިން ވަނީ އެކި ފަހަރު މަތިން އެކްސްޕޯޓް ރިސްޓްރިކްޝަން އުފުލާ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސްގެ އިތުރުން ރެސްޕިރޭޓޮރީ އެޕެރޭޓސް އަދި ޓެސްޓިން ކިޓުތަކާއި ރިއެޖެންޓްތައް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ދަތިތަކާއި އެކުވެސް އިންޑިއާއިން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ކޮމޯޑިޓީތަކުގެ ސަޕްލައި ވެސް ދަމަހައްޓައިދީފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، ފާއިތުވި ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭގައި 8 ބެޗެއްގެ ގޮތުގައި 500 ދިވެހިން ވަނީ ބޭސްފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެދުމުގެ މަތިން، ދިވެހި ސިއްހީ ދާއިރާއަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިންޑިއާއިން ކުރު މުއްދަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ތަކަށް ރެކްރޫޓުކޮށްފައިވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. ދިވެހިރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އާއި ދެމެދުގައި ވަނީ އެފަދަ ދެވަނައެއް ނެތް ގުޅުމެއްކަން ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރެއިން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. އަދި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި އެކުގައި އިންޑިއާއިން އަބަދުމެ ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެއެވެ.

ބަޖެޓް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއަކީ އެއްވެސް ކޮންޑިޝަންއެއް، ނުވަތަ ޝަރުތަކާއި ނުލާ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެހީއެކެވެ. އެހެންކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި، މި އެހީގެ ބޭނުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ބޭނުން ގޮތަކަށް ބޭނުން ކަމަކަށް ބޭނުން ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮންނާނެއެވެ. އަދި މި އެހީ ފޯރުކޮށްދެވެނީ މާލޭގައި ހުންނަ އެސްބީއައި މެދުވެރިކޮށް ކަމުން މިއީ ބޭރުގެ ދަރަންޏެއް ގޮތުގައި ހިމެނިގެން ނުދާނެއެވެ.

މާލީ އެހީގެ މި އަދަދު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ އެސްބީއައި އަށް ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. 10 އަހަރު ދުވަހުގެ ޓެނިއާ އަކާއިއެކު ފޯރުކޮށްދެވޭ 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މި 'ސޮފްޓް ލޯން' ގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ވެސް ވަރަށް ކުޑައެވެ. އަދި ޕްރިންސިޕަލް ޕޭމެންޓް އަދާ ކުރަން ޖެހެނީ 10 އަހަރު ފަހުން ކަމުން، އަހަރަކު ދެ ފަހަރު އަދާކުރަންޖެހޭ އިންޓްރެސްޓް ޕޭމެންޓްގެ އިތުރުން، ވަގުތުން އަންނަ ދަރަނީގެ ދަތިކަމެއް ނެތެވެ. މިފަދަ ގޮތަކަށް އިންޑިއާއިން އެހީ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ހަމައެކަނި ގައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.