raajjemv logo
'ގުންޖަން ސަކްސޭނާ'
'ގުންޖަން ސަކްސޭނާ' ނެޓްފްލިކްސްއިން ދެއްކުން މަޑު ޖައްސާލުމަށް އެދެފި
 
މިއީ ހަޤީޤީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް އުފައްދާފައިވާ ފިލްމެއް
 
އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ފަދަ ބައެއް މަންޒަރުތައް ހިމެނޭ
ރިޒުނާ ޒަރީރު
4,281
ކ. މާލެ |
19 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 13:02
'ގުންޖަން ސަކްސޭނާ': ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދި ފިލްމެއް
ޓްވިޓަރ

ބޮލީވުޑުގައި ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ބަތަލާ ޖާންވީ ކަޕޫރުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު 'ގުންޖަން ސަކްސޭނާ: ދަ ކާގިލް ގާލް' ނެޓްފްލިކްސްއިން ދެއްކުން މަޑު ޖައްސާލުމަށް އެދެފިއެވެ.

މި ފިލްމު ނެޓްފިލިކްސްއިން ރިލީޒްކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން އިންޑިއަން އެއަރފޯސްއާއި ދޭތެރޭ މީހުން ދެކެމުން އަންނަ ގޮތް ބަދަލުވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން އިންޑިއާގެ ނޭޝަނަލް ކޮމިޝަން އޮފް ވިމެންގެ ޗެއަރޕާސަން ރޭކާ ޝަރުމާކޮށްފައިވާ ޓުވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މިފިލްމު ނެޓްފިލިކްސްއިން ދެއްކުން ހުއްޓާލަން އެދޭ ކަމަށާއ ސަބަބަކީ އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ފަދަ ބައެއް މަންޒަރުތައް މިފިލްމުގައި ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

މިއީ އިންޑިއަން އެއަރފޯސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ކޮށްފާނެ ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ރޭކާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އަންހެނުނަށް ތަފާތު ކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ގޮތަށް މިފިލްމުގެ ބައެއް މަންޒަރުތަކާއި އަޑުތައް ހުރުމަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ކޮންމެ ތަނެއްގައިވެސް އަންހެނުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭނެ ކަމަށް ރޭކާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މި ފިލްމަކީ އިންޑިއަން އެއަރފޯސްގެ ފުރަތަމަ އަންހެން ކޮމްބެޓް ޕައިލޮޓް ގުންޖަން ސަކްސޭނާގެ ބަޔޯޕިކްއަކަށްވާއިރު މިކަމާއި ގުޅިގެން ގުންޖަން ސަކްސޭނާ އިންޑިޔާގެ މީޑިއާތަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ފިލްމުން ފެނިގެންދަނީ އިންޑިއަން އެއަރފޯސްގެ ތެރޭގައި ކަންތައް ހިނގާ ގޮތް ނޫން ކަމަށާއި މިކަމާއި ގުޅިގެން މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި އުފެދިފައިވާ ޝަކުވާއާއި ގުޅިގެން ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ބެލުންތެރިންގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިއީ ކަނޑައެޅިން ދޮގު ވާހަކަތަކެއްވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. ގުންޖަން ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަށް މިފަދަ މަޤާމަކަށް ދެވުނީ ވެސް ހަޤީޤަތުގައި އިންޑިއަން އެއަރފޯސްގެ ފަރާތުން ދިން އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުމެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އޭނާ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހުނީ ފިލްމު އުފެއްދުމަކީ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކުރާ ކަމެއް ނަމަވެސް އޭނާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް އަލި އަޅުވާލާފައި ހަދާފައިވާ ފިލްމެއްގައި ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ހިމެނޭތީ ކަމަށެވެ.

އޮގަސްޓް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު މި ފިލްމު ނެޓްފިލިކްސްގައި ދައްކަން ފަށާފައިވާއިރު، މި ފިލްމަކީ ބެލުންތެރިން މެދުގައި މަޤްބޫލު ފިލްމަކަށްވަނީ ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް