raajjemv logo
އައު ރިލީޒް
އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ލަކްޝްމީ ބޮމް" ނޮވެމްބަރ 9 ގައި ރިލީޒް ކުރަނީ ކޮން ސަބަބެއްގައިކަން އެނގޭތަ!؟
 
ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާގަައި ދެއްކުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
މިފިލްމު މިހާރު ދިވާލީގައި ރިލީޒްކުރަާގޮތަށް
 
ހޮރޯ ކޮމެޑީ ފިލްމު ލަކްޝްމީ ބޮންބް ރިލީޒްކުރާ ތާރީހް އިއުލާންކޮށްފި
ރޫނާ ޝިޔާމް
4,639
ކ. މާލެ |
19 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހޮނިހިރު 13:08
"ލަކްޝްމީ ބޮންބް" ޕޯސްޓަރ
ޓްވިޓަރ

ގިނަ ހިޓް ފިލްމުތަކުގެ ބާނީ، އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އައު ފިލްމްގެ ކުޑަ ތައާރަފެއް މިވަނީ ދީފައެވެ.

ދާދި ފަހުން އަކްޝޭ ކުމާރު އޭނަގެ ހޮރޯ ކޮމެޑީ ފިލްމު ލަކްޝްމީ ބޮމް ރިލީޒްކުރާ ތާރީހް އިއުލާންކޮށްފައެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އޭނާ ޓްވިޓާގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައެވެ.

އަކްޝޭގެ ޓްވިޓަރ ޕޯސްޓު

ކުރިން އީދު ހަފްތާގައި ސްކްރީންތަކުގައި ރިލީޒަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވި މި ފިލްމު މިހާރު ދިވާލީގައި ރިލީޒްކުރަާއިރު، މި ފިލްމު ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ނޮވެންބަރު 9ގައި އޮންލައިން ސްޓްރީމިންގް އެޕްލިކޭޝަނެއް ކަމުގައިވާ ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާގަައި ދެއްކުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ބޮލީވުޑް ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ނޮވެންބަރު 9 ގައި މި ފިލްމު ރިލީޒްކުމަށް ނިންމީ ހާއްސަ ސަބަބުތަކަކާހުރެއެވެ. އެއީ އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ލަކީ ނަންބަރު ކަމުގައިވާތީއެވެ. ކުރިންވެސް މިފިލްމު ނެރުމަށް ސެޕްްޓެމްބަރު 9 އެއް ކަނޑައެޅިފައިވީ ހަމަ އެ ސަބަބަށްޓަަކައެވެ. މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ނެރުމަށް ހަމަޖހިފައިވަނީވެސް 9 އެއްގައި އެއީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގައެވެ.

ޓަމިލް ހިޓް މޫވީ މުނި 2 ކާންޗަނާ ގެ ރިމޭކްއަކަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި ފިލްމު ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވަނީ ރާގަވާ ލޯރެންސްއެވެ. މި ފިލްމުން ކިއާރާ އަދްވާނީ، ތުޝާރު ކަޕޫރް، ޝަރަދް ކެލްަރު، ތަރުން އަރޯރާ އަދި އަޝްވިނީ ކަލްޝޭކަރު މުހިންމު ރޯލްތަކުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް
100%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް