ފަލަސުރުހީ
ވަގުން ތިބޭނެ، ކުށްކުރާ މީހުންވެސް ތިބޭނެ، ހައްލަކީ އެ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށް އެފަދަ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުން: ރޮޒައިނާ
 
އެކަން ކަން އެންޑީއެމްއޭއިން ސާފުކޮށްދިން
 
200 މިލިއަންގެ މުއާމަލާތުން ދެ ލައްކައެއް ހާ ރުފިޔާގެ މައްސަލަ ޖެހުން އެއީ ވައްކަމެއް ނޫން
 
އެންޑީއެމްއޭގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަވި ކަންތައްތަކީ ކޮރަޕްޝަނެކޭ ނުބުނެވޭނެ
ދާނިޝް ނިޡާމް
ކ. މާލެ |
އެމްޑީޕީގެ އެޖެންޑާ-19 ކެމްޕެއިން ދަތުރެއްގެ ތެރެއިން
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ވަގުންނާއި ކުށްކުރާ މީހުން ތިބޭނެކަމަށާއި ކުރެވޭނެ ކަމަކީ އެކަންކަން މަގުފަހި ނުވާގޮތަށް ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށް އިންސާފު ގާއިމްކުރުން ކަމަށް އައްޑޫމީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑް-19އާއި ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވުމާއި އެކު ކޮރަޕްޝަންގެ ގިނަ ތުހުމަތުތަކެއް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން، އެންމެ ފަހުން ހާމަވި އެންޑީއެމްއޭގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓާއި ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މެމްބަރު ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ، ހަމައެކަނި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ފާހަގަވީ، ގަންނަޖެހޭ އެެއްޗެއް ނު އަގުގައި ގަނެވިފައި ހުރި މައްސަލަތަކާާއި ރިކޯޑްތައް ނުބެލުން ފަދަ މައްސަލަތައް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއީ ކޮރަޕްޝަންގެ ގޮތުގައި ނުބުނެވޭނެ ކަމަށާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުންވެސް އެކަން ހާމަވާކަމަށެވެ. އެންޑީއެމްއޭގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް އަލިއަޅުވައި މެމްބަރު ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ އިދާރީ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން މި މައްސަލަ ދިމާވިޔަސް، ގާތް ގަނޑަކަށް 200 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުއާމަަލާތުން ސުވާލު އުފެދުނީ ހަމައެކަނި 273،000 (ދެ ލައްކަ ހަތްދިހަ ތިންހާސް) ރުފިޔާ އިން ކަމަށެވެ. އަދި މުޅި މުއާމަލާތައް ބަލާނަމަ މައްސަލަ އުޅެނީ ހަމައެކަނި 0.15 އިންސައްތަ ހަރަދުގައި ކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރޮޒައިނާ ވަނީ އެއީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ކަމަށް ނުބުނެވޭނެމަށް ވިދާޅުވެ، އެވާހަކަ ތަކުރާރު ކުރައްވާފައެވެ.

ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ރާވައިގެން ވައްކަން ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މީހަކު ނެތްކަމަށާއި ނިޒާމު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ގިނަ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މިނިވަންކަމާއި އެކު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރެވި، އޭގެއިން ފާހަގަވާ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ދެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަން ފެންނަކަމަށެވެ. އެކަމުގެ މިސާލަކަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ވެންޓިލޭޓަރ ގަތުމަށް ކުރި މުއާމަލާތްތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ރައީސް ވަގުތުން އެންގެވިކަމެވެ. ފުލުހުންނާއި އޭސީސީން އެ މައްސަލަ ބެލުން މިސާލެއްގެ ގޮތުން ރޮޒެއިނާ ނެންގެވިއެވެ.

ޕްރޮގްރާމްގައި އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ، ޒަމާނުއްސުރެ ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަން ވަކިހިއްޕާފައި އޮތް އިރު އެ ނައްތާލުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫންކަަމަށާއި އެއީ އެއް ދުވަހުން ނިމެނޭ މަސައްކަތެއް ނޫންކަމަށެވެ. ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ވަގުންނާއި ކުށްކުރާ މީހުން އަބަދުވެސް ތަންތަނުގައި ތިބޭނެކަމަށާއި ސަރުކާރަށް ކުރެވޭނެކަމަކީ އެ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށް އެފަދަ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނެސް ދެން އިތުރަށް ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުން ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މަގުން ސާފުކޮށް މިސްރާބު ޖަހާކަން މިހާރު ރައްޔިތުންނަށް ޔަގީންވާނެކަމަށް ރޮޒައިނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
18 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 23:25
ފޫޅުދިގު ހަންޑި
ރޮޒޭ" ޔޫއާ ރައިޓް،