ބުރާސްފަތި 29 އޮކްޓޯބަރ 2020
12 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 12
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:51
އިޝާ 19:04
މަރުހޫމް ހުސައިން މުހައްމަދު

އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި އަލްމަރުހޫމް ހުސައިން މުހައްމަދަކީ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި މުހިންމު ބައިވެރިއެއް: ރައީސް

  • މީޑިއާ ދާއިރާގައި އުޅުއްވި އިރު ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދެއްވި
  • ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނިކުތުމުގައި މުހިންމު ބައިވެރިއެއް، ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެކުގައި ކުރެއްވި
  • އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި މުޒާހަރާތަކާއި ޖަލްސާތަކުގައި އެންމެ އިސްސަފުގައި ހަރަކާތްތެރި ބޭފުޅެއް
  • އަބަދުވެސް ގުޅުއްވައި، އިރުޝާދު ދެއްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާ

ކ. މާލެ | 18 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 09:32 | 2,503

އަލްމަރުޙޫމް ޙުސައިން މުޙައްމަދުގެ ހަނދާނުގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިޔާގައި ހުޅުވާފައިވާ ތަޢުޒިޔާގެ ދަފުތަރުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސޮއިކުރެއްވުން - ރައީސް އޮފީސް

އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި އަލް މަރުހޫމް ހުސައިން މުހައްމަދަކީ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި އެއީ އެ މަސައްކަތުގައި ވަރަށް މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މަރްހޫމް ހުސައިން މުހައްމަދުގެ ހަނދާނުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ބޭއްވި ތައުބީންގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވަނީ މަރުހޫމް ހުސައިން މުހައްމަދަކީ ގައުމަށް ތަފާދު ދާއިރާތަކުން ގިނަ ގުނަ ހިދްމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދިމާވި ދުވަސްތަކުގެ ހަނދާންތަކުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާފައެވެ.

އެގޮތުން، މީޑިއާއާއި ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ވެސް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހޫމް ހުސައިން މުހައްމަދާއި ދިމާވީ މީގެ ބައްތިރީސް އަހަރު ކުރިން ސްކޫލް ދައުރު ނިމުމަށް ފަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޒީފާ އަދާ ކުރި ޓެލެވިޒަން މޯލްޑިވިސް އިން ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު، މަރްހޫމް ހުސައިން މުހައްމަދަކީ ވެރި މީހާ ކަމަށާއި އިތުބާރު ކޮށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ހަވާލުކޮށް ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސް ކޮށްދެއްވި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން، އެއިރު ބާއްވަމުން ގެންދިޔަ އަތޮޅުވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޓެލެވިޒަން މޯލްޑިވިސް ތަމްސީލް ކުރަން ދެއްވި ފުރުސަތު ރައީސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ވެރިޔަކަށް ހުންނަވައި، އެ ދުވަހު މަރްހޫމް ހުސައިން މުހައްމަދު އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިިވުމަށް އެދުނުކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވަނީ ވަރަށް ޖެހިލުންވި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އުމުރުން 21 އަހަރު ނަމަވެސް އެ ބައްދަލުވުން ވެގެން ދިޔައީ ގައުމުގައި ހުރި ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ލޯ ހުޅުވިގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމަކަށް ކަމަށާއި ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނިކުތް އެއް ސަބަބަކަށް އެ ބައްދަލުވުން ވެގެން ދާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެކަމަށް ރައީސް ވަނީ މަރްހޫމް ހުސައިން މުހައްމަދު ޝުކުރު ދަންނަވާފައެވެ.

އެއަށް ފަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަ މަޖިލީހުގައި ދެ ޕާޓީއެއް ތަމްސީލް ކޮށް ހިޔާލު ތަފާތުވިޔަސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކުގައި އެއިރުވެސް މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ކެތްތެރިވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވި ކަމަށާއި އޭގެ ފަހުން ސިޔާސީ އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ކޯލިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއިރު ވަކިން ގުޅުއްވައި، ވަރަށް ގިނަ އިރުޝާދުތަކެއް ދެއްވި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ނިޔާވުމުގެ އެއް ހަފްތާ ކުރިން ވެސް ގުޅުއްވައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ގޮތާއި ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވާ ކަންތައްތަކާއި ދޭތެރޭ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތް ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވެ ދެއްވި ކަމަށެވެ.

އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި މަރުހޫމް ހުސައިން މުހައްމަދަކީ އެންމެ ކުރީ ސަފުގައި އުޅުއްވި ބޭފުޅެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ކަމުގެ ތެރޭގައި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އެއް މުޒާހަރާއެއްގައި ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ޖަލަށް ދާން ޖެހުނު ކަމަށެވެ. އަދި އެއްރޭ އެކީގައި ދޫނިދޫގައި ހޭދަކުރަން ޖެހުނު ކަމަށާއި އެ ހަނދާންތައް ވެސް ރައީސް ވަނީ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

ހުސެއިން މުހައްމަދު ވަނީ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ތަފާތު އެކިއެކި މަޤާމުތަކާއި އިސް މަޤާމުތައް އަދާކުރައްވައި އަގު ހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އީޑީސީގެ އެކިއެކި މަގާމުތަކާއި، އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ކަމާއި، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރކަން ކުރެއްވިއެވެ.

މީޑިއާގެ ދާއިރާ އާއި ގިނަގުނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ އިރު، ހުސެން މުހައްމަދު ވަނީ ޓީވީ މޯލްޑިވްސްގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ، ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އަދި ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްކަމާއި، އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރކަން ވެސް އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެއިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެއަޑުގެ ބޭރުގެ ޚަބަރުތައް ލިޔުއްވުމުގެ މަސައްކަތް 1980ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން 2000ގެ އަހަރުތަކަށް ކުރެއްވި އިރު، އާފަތިސް ނޫހުގައި ބޭރުގެ ޚަބަރުތައް ލިޔުއްވުމުގެ މަސައްކަތް 1980ގެ އަހަރުތަކުން 2000ގެ އަހަރުތަކަށް ވެސް ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

"ބޭރުދުނިޔެއިން ކުޅިވަރު" އަކީވެސް ޙުސައިން، މުޅިން އަލަށް ރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަމަށް ތައާރަފުކުރެއްވި ސޮފުހާއެކެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ދިރާސާކުރެއްވުމުގެ މުފައްކިރެއްގެ ގޮތުގައި 30 އަހަރުގެ ޢިލްމީ ތަޖުރިބާއަށްފަހު، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އިސްސަފުގައި ހަރަކާތްތެރި ވެވަޑައިގަންނަވަން ފެއްޓެވީ 2005 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ މެންބަރުކަން 2005 ކުން 2009 އަކަށް ކުރައްވާފައިވާ އިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ މަތިވެރި ދާއިރާގެ މެންބަރުކަން 2009 ވަނަ އަހަރުން 2019 ވަނަ އަހަރަށް ހުސެން ވަނީ ކުރައްވާފައެވެ.

ހުސައިން މުހައްމަދުގެ އާއިލާ އިން މައުލޫމަތު ދިން ގޮތުގައި އޭނާ އަވަހާރަވީ ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެއްވަމުން ދަނިކޮށް ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.