ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ފެސިލިޓީތަކަށް ކެއިންބުއިމަށް ދިޔަ ހަރަދު

ކެއިންބުއިމަށް ހަރަދުކުރި ފައިސާގެ ތަފްސީލު އެނގެން ހުންނާނެ: އެންޑީއެމްއޭ

  • ފައިސާ ދީފައިވަނީ ދެވޭ ހިދުމަތަށް ބަލާފައި ބޮލަކަށް ޖެހޭ އަދަދު
  • ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ޑެލިވަރީ ނޯޓު ލިބުމުން
  • އެންއީއޯސީން ހިދުމަތް ހޯދާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ލޮގް އެނގެން ހުންނާނެ

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 19:33 | 2,754

ފްރަންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަރުބާރު ގޭގައި ސްޓޭޝަން ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަައް މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ކެއުންބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ހަރަދު ކުރި ފައިސާގެ ތަފްސީލު އެނގެން ހުންނާނެ ކަމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭގެ ކޮމްޕަލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އެ އޮތޯރިޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް، އުމަރު މޫސާ ފިކުރީ ވިދާޅުވީ 1 މާޗުގައި އެންއީއޯސީ އުފެދުނު ފަހުން އެންއީއޯސީ ވެގެން ދިޔައީ 24 ގަޑި އިރު ފްރަންޓްލައިން ވޯކަރުން އައިސް މަސައްކަތް ކުރާ ތަނަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި ފްރަންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ މަލްޓި އެޖެންސީގެ ފަރާތްތައް އެންއީއޯސީއަށް އައިސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައީ އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާއާއި ދުރުގައި އަދި ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށާއި، މާލެ ފުރަބަންދުކުރުމުން 24 ގަޑި އިރު އެންއީއޯސީގައި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތްތަކަށް 3 އިރުގެ ކެއުން ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ މުހިންމުކަން އެނގިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

އޭނަ ވިދާޅުވީ ކޭޓަރިން ކޮންޓްރެކްޓްތަކަށް ބަލާނަމަ ބޮލަކަށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ޖެހެނީ 160 ރުފިޔާ ކަމަށެވެ. އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ރިޕޯޓަށް ބަލާލާއިރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވަ އެއް އިޝޫއަކީ ކާ ގަޑިތަކުގައި ކެއި މީހުންގެ އަދަދު ރަނގަޅަށް ނޭނގުން ކަމަށާއި، ދަރުބާރު ގެއަކީ އެންޓްރީ އެގްޒިޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ތަނެއް ކަމުން، މިތަނަށް ވަންނަ ކޮންމެ މީހަކު އެންޓްރީ ސިސްޓަމުން ޕަންޗް އިން ވެފައި އަދި ނުކުންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޕަންޗް އައުޓްވެފައި ދާ ގޮތަށް ތަން ފަރުމާކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

"އެ ސިސްޓަމް މިހާރު ވެސް ދަރުބާރުގޭގައި ހުންނާނެ. މި އެންޓްރީ އެގްޒިޓް ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން އެތަނަށް ވަތް ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ ޑެއިލީ ލޮގްސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނެގޭ ގޮތަށް މި އިންނަނީ. އެ މައުލޫމާތު އަޅުގަނޑުމެން ވާނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި މި އޮޑިޓްގެ ތެރޭގައި ހިއްސާ ކޮށްފައި. ދަރުބާރުގޭގެ އެންއީއޯސީއަށް ބަލާލާކަމުގައި ވާނަ ލޮގްތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެބަ ފެނޭ ގާތްގަޑަކަށް އެވްރެޖްކޮށް މަދުވެގެން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 550ށް ވުރެ ގިނަ މޫވްމަންޓް،"

~ ްއެންޑީއެމްއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް، އުމަރު މޫސާ ފިކުރީ

އޮޑިތް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ އިމަރޖެންސީ ސެންޓަރު (ދަރުބާރުގެ) އަށާއި، ބައެއް އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކާއި އަދި ބިދޭސީން ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާފައި ހުރި ފެސިލިޓީތަކަށް ކެއުންބުއިމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެންޑީއެމްއޭ އިން އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިގޮތުން ޙަވާލު ކުރެވުނު ފަރާތް ތަކާއިއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ތަކުގައި ވާގޮތުން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކެއުމުގެ ކޮންމެ ވަގުތަކަށް އޯޑަރު ކުރާ މީހުންގެ އަދަދަށް އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓަށް ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން، ކެއުމުގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ކެއުން ހަމަޖައްސަން ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދު ސަޕްލަޔަރަށް އަންގަންޖެހޭ އިރު، ކެއުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ޙަވާލު ކޮށްފައިވާ ސަޕްލަޔަރުންނަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ ކެއުމަށް އޯޑަރު ކުރި މިންވަރަށްކަން ޔަގީން ކުރެވޭނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ކޮންމެ ކެއުމަކަށް އޯޑަރު ކުރި އަދަދު އެނގޭ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުން ބަލަހައްޓާފައިވާނަމަ ކަމަށް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް، އއ. ވެލިދޫ ގައި ހިންގާ ކޮވިޑް-19 ގެ ކަރަންޓީނު ސެންޓަރާއި ގުޅިފަޅުގައި ހިންގާ ކޮވިޑް-19 ގެ ކަރަންޓީނު ސެންޓަރު ފިޔަވައި ދެން ހުރި ފެސިލިޓީތަކުން ކެއުމުގެ ޚިދުމަތަށް އެދި އޯޑަރު ކުރީ ކިތައް މީހުންނަށްކަން އެނގޭނެ ގޮތަކަށް ލިޔެކިޔުން ބަލަހައްޓާފައި ނުވެއެވެ. އެގޮތުން އޯޑަރު ކުރީ ލިޔުމުންކަން އެނގެން ނެތްކަމާއި، ދިން އޯޑަރުގެ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް އޮތުމަކީ ލާޒިމްކޮށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ލިޔުންތަކެއް ނަމަވެސް އެ ލިޔުންތައް ބަލަހައްޓާފައި ނުވެއެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވީ ކޭޓަރިންގެ ހިދުމަތަށް ޕޭ ކުރަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކެއުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްފަހު ކެއި ފަރާތްތަކުގެ ޑީޓެއިލްސް ހިމެނޭ ޑެލިވަރީ ނޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށް އެ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއް އެ ޑެލިވަރީ ނޯޓް ދިނުމުން ކަމަށެވެ.

އެ ޑެލިވަރީ ނޯޓުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަޅުގަނޑުމެން ކޭޓަރިންގެ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތަށް ޕޭ ކުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދެނީ. ކޮންމެ ޑެލިވަރީ ނޯޓެއްގައި ވެސް އެ ދުވަހެއްގެ ކެއި މީހުންގެ އަދަދުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ސާފުވެގެންދާނެ. ދަރުބާރުގޭގެ އެންޓްރީ އެގްޒިޓް ލޮގަށް ބަލާކަމުގައިވާނަމަ މި ނަންބަރުތައް ފެނިގެންދާނެ. އިތުރު ފެސިލިޓީތަކަށް ބަލާލާއިރު ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްފައިވާނީ މި އުސޫލުން. އެ ފެސިލިޓީތަކުން ވެސް ޑެލިވަރީ ނޯޓް ފޮނުވާނެ އެންޑީއެމްއޭއަށް. އަދި އެ ޑެލިވަރީ ނޯޓުތަކުގައިވާ އަދަދުތަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ޕޭކުރަމުން މިދަނީ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ފެސިލިޓީތަކުގައި ވެސް ހިދުމަތްތައް ވެސް ބޭނުންކުރި އަދަދު ޑެލިވަރީ ނޯޓުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ފެންނަން ހުންނާނެ،

~ ްއެންޑީއެމްއޭގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް، އުމަރު މޫސާ ފިކުރީ

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ކެއުމުގެ ކޮންމެ ވަގުތަކަށް ބިލުކޮށްފައިވާ އަދަދުތަކުގައި ތަފާތުތައް ހުރުމުން، އޯޑަރު ކުރި އަދަދާއި އޮކިއުޕެންސީ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ އަށް ލިޔެކިޔުމުން ބެލެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއްކަށްވާ އިރު ދައުލަތުގެ މާލީ ކަންކަމާ ޙަވާލުވެގެން ތިބޭ ފަރާތްތަކުން، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ރައްކާތެރިކުރުމާއި އެ ފައިސާ އިން ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ކުރެވެނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ އެފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ކެއުން ބުއިމަށް ކުރި އޯޑަރުތައް ލިޔެކިޔުމުން ފެންނަން ނެތުމާއި ބިލުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކުރިން، ފައިސާ ދެއްކެނީ ލިބިފައިވާ ޚިދުމަތަށްކަން ކަށަވަރު ކޮށްފައި ނުވުމުން އެ ކަމުގައި މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާ އާއި ފައިސާ ޚަރަދު ކުރަން ހުއްދަ ދޭ ފަރާތްތަކުން އެ ފަރާތްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަދާކޮށްފައިނުވާ ކަމުގައި މި އޮފީހުން ދެކެމެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ޖޫން 30، 2020 ގެ ނިޔަލަށް ކެއުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 9,806,724 (ނުވަ މިލިއަން އަށްލައްކަ ހަ ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ސައުވީސް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ހަގީގަތުގައި ވެސް ލިބުނު ޚިދުމަތަށްކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ޖުމްލަ 17.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދު ކޮށްފައެވެ.

މި 9.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ތަންތަނަކީ، ދަރުބާރުގޭގައި ގާއިމް ކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރަށް 5.9 މިލިއަން ރުފިޔާ، ހުޅުމާލޭ ކޮވިޑް-19 ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރަށް 840،745 ރުފިޔާ، ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލްއަށް 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އެސްޓީއޯ ހިޔާ އަށް 1.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ފަރުކޮޅު ކޮވިޑް ސެންޓަރަށް 186،985 ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.