އަންގާރަ 27 އޮކްޓޯބަރ 2020
10 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 10
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
އެެންޑީއެމްއޭ

އެއްބަސްވެފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ އިތުރަށް އެކޮމަޑޭޝަން އަށް ފައިސާ ދައްކާފައެއް ނުވާނެ: އެންޑީއެމްއޭ

  • އޮޕަރޭޝަނަށް ގެސްޓްހައުސްތައް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔައީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން
  • ހޮޓާތަކުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމުގެ އުސޫލް ކުރިއާލާ އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 22:31 | 2,707

އެންއީއޯސީގެ މަސައްކަތްތައް ދަރުބާރުގޭގައި ކުރިއަށްދަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފްރޮންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކޮމޮޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާނެ ކަަމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ޖޫން 30ގެ ނިޔަލަށް ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެންޑީއެމްއޭ އިން ކުރި ހަރަދުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު އޮޑިޓް އޮފީހުން ނެރުނު އެެންޑީއެމްއޭގެ ކޮވިޑް-19 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓުގައި އެކޮމޮޑޭޝަން އާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަަގަ ކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެންޑީއެމްއޭގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ހިސާން ހަސަން ވިދާޅުވީ ފްރޮންޓް ލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ އެންއީއޯސީގައި މަޝްވަރާ ކުރެވިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި އެއީ ނެޝަނަލް ޓާސްކްފޯސް އިން ސިއްޚީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށާއި ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުންނާއި ހިމެނޭ ގޮތަށް އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގެ ރައްކައުތެރިކަމަށްޓަކައި ވަކިން ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ކޮވިޑް އޮޕަރޭޝަން ފުޅާވެ އެކިއެކި މަލްޓި އެޖެންސީތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނި، ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެކިއެކި އެޖެންސީސްތައް ކަނޑައެޅި، އެފަރާތްތަކަށް އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖެއްސުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހިސާން ވިދާޅުވީ 85 ގެސްޓްހައުސްއެއްގައި 1099 ކޮޓަރި އެންއީއޯސީން ބަލަހަައްޓަމުން ދިޔަ ކަމަށާއި އަދި އެތަންތަނުގައި އެކި އެކި އެޖެންސީސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 1777 ފަރާތެއް އެކޮމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އޮޕަރޭޝަނަށް ގެސްޓްހައުސްތައް ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުންކަމަށް ހިސާން ފާހަަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ކޮޓަރިތަކުގެ އަދަދާއި މިނޫންވެސް މައުލޫމާތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ފްރަންޓްލައިން އެޖެންސީސްތަކާއި ފްރަންޓްލައިން އެޖެންސީސްތަކުން އެންއީއޯސީއަށް ރިކުއެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގެ އަދަދު ތަކުން އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ އެ އެޖެންސީސްތަކަށް ހިއްސާކުރަމުން.އެ އެޖެންސީސްތަކުން އެތަންތަނުގެ ކޮޓަރިތަކުގައި ބައިތިއްބަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހޮޓަލާއި ހިއްސާކޮށް އެބޭފުޅުން ގެ އެކޮމޮޑޭޝަންތައް ދިޔައީ ހަމަޖައްސަމަުން

~ އެންޑީއެމްއޭގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ހިސާން ހަސަން

ހިސާން ވިދާޅުވީ ހޮޓާތަކުގައި މީހުން ބޭތިއްބިފައިވަނީ ހޮޓާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓްތަކަށް އެއްބަސްވެވިގެން ކަމަށާއި އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އެފަދަ ރޭޓްތަކަށް އެއްބަސްވެވި ހޮޓާތަކާއި ހިއްސާ ކުރެވިފައި ނުވާ ވާހަކަ ބަޔާންކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ހޮޓާތަކުގައި މީހުން ބޭތިއްބުމުގެ އުސޫލެއް އެންއީއޯސީން ކުރިއާލާ ހެދިފައިވާ ކަމަށާއި އެ އުސޫލް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮޓަރިތަކުގެ ރޭޓްސްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި ފުލްބޯޑް އަދި ޝެއަރކުރާގޮތަށް ނަގާ ކޮޓަރި އަދި ރޫމް ލޯންޑްރީ ސާރވިސްއާއި އެކުއަގުހިމެނޭ ގޮތަށާއި ދުވާލަކަށް ކޮޓަޜީގެ އަގު އެކަނި ހިމެނޭ ގޮތަށް އުސޫލުގައި ކަނޑައަޅާ އެ އުސޫލް ފައިނަލް ކުރެވިފއިވަނީ. ހޮޓާތަކުން ހިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން ހޮޓާތަކާއި މުއާމަލާތްކޮށްހޯދަން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ކޯޓޭޝަން ލިބުމުން އެކަމަށް އެއްބަސްވެ ޕީއޯރެއިޒް ކުރެވިގެން ހީދުމަތްތައް ހޮޓާތަކުން ހޯދާފައިވާނީ. މިހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް ކުރިއާލާ ވާނީ އޮޑިޓަރޖެނެރަލް އޮފީހާއި ހިއްސާކޮށްފައި

~ އެންޑީއެމްއޭގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ހިސާން ހަސަން

ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ތިބި މީހުން ކަށަވެރުވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި ރޫމް އޮކިއުޕެންސީ ބަލަހައްޓާފައިވާ ނުވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވުމާއި ގުޅިގެން އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހިސާން ވިދާޅުވީ ޕޭމަންޓްތައް ހަދާފައިވާނީ އެންޑީއެމްއޭއިން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޕޭމަންޓް ހެދިއިރު އެ ސާރވިސް ހޯދާފައިވާ ލިސްޓްތަކާއި އޮކިއުޕެންސީއާއި ސާރވިސް ހޯދާފައިވާ ހޮޓާތަކުން ލިސްޓްތައް ކަށަވަރު ކުރުމަށްފަހު ފަހުގައި ކަމަށެވެ.

ޚިދުމަތް ހޯދާފައި ނުވާ ކޮޓަރިތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަަގަ ކޮށްފައިވުމާއި ގުޅިގެން ހިސާން ވިދާޅުވީ ހޮޓާތަކުގައި ކޮޓަރިތައް ހަމަޖައްސާފައި ވީނަމަވެސް އެ ކޮޓަރިތަކުން އެހެން ކޮޓަރިތަކަށް މީހުން ބަދަލުވުމާއި ރޫމް ޝެއަރ ކުރުންފަދަ ކަންކަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނަގާފައި ހުރި ކޮޓަރިތަކަކީވެސް އެ މުއްދަތަށް ބޭނުން ކުރުމަށް ނަގާފައި ހުރި ކޮޓަރިތަކެއް ކަމުން އެ ކޮޓަރިތަކަކީ ރަސްމީކޮށް ބޭނުން ކުރާ ކޮޓަރިތައް ކަމަށް ނިންމާ އެތަންތަނަށް ޕޭކުރުމުގެ ކަންކަން އެންޑީއެމްއޭ އިން ކުރަމުންދިޔަ ކަމަށެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ކުދިން އަންހެން ކުދިން ދެކުދިން އެއް ކޮޓަރިއަށް ބަދަލުވުމާއި މިގޮތަށް ހިނގާފައި ހުރި ކަންކަން އެބަހުރި

~ އެންޑީއެމްއޭގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ހިސާން ހަސަން

އެއްބަސްވެފައިވާ ރޭޓަށްވުރެ އިތުރަށް ރިސޯޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަަގަކޮށްފައި ވުމާއި ގުޅިގެން ހިސާން ވިދާޅުވީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ރިސޯޓަކީ މަލަހިނި ކުޑަބަނޑޮސް ކަމަށެވެ.

ކުޑަބަނޑޮހަކީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގާއިމް ކުރެވިފައިވާ ފެސިލިޓީތަކުގެ ތެރެއިން ރިސޯޓް ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ބޭނުންކުރަން ނެގުނު އެއްތަން ކަމަށާއި މަލަހިނި ކުޑަބަނޑޮސް ބޭނުން ކުރަން ނެގިއިރު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި އެ ރިސޯޓާއި ދެމެދުކަމަށެވެ. އޭގެ ކޮޕީއެއް އެންޑީއެމްއޭއަށް ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކޮޕީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ވެސް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ 750 ރުފިޔާގެ އިތުރުން ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެން 840 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ހޮޓާ ނޫނީ ރިސޯޓަށް ފައިސާދައްކާފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެކަން ކޮށްފައިވާނީ އެގްރިމެންޓްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާ މަަލަހިނި ކުޑަބނޑޮހާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް، މިކަމުން ފާހަގައެއްނުކުރެވޭ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްެރިއާ ރިސޯޓާއި ދެމެދު ހެދިފައިވާ އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފްވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް

~ އެންޑީއެމްއޭގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ހިސާން ހަސަން

ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާ ފައިސާ އަކީ އަލުން އަނބުރާ ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗެއްކަމުން އެއީ ދައުލަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭ ފައިސާއެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރު ރިސޯޓް ފެސިލިޓީސްތައް ގާއިމް ކުރަމުންދިޔައިރު އެކަން ފާހަަގަކުރެވުމުން ދެވަނަ އެގްރިމެންޓެއް މަލަހިނި ކުޑަބަނޑޮހާއި އެކުގައި ހަދާއެކަން އިސްލާހުކޮށް ފަހުން 750 ރުފިޔާގެ ރޭޓަށް އެގްރިމެންޓް އާކޮށް ހުރިހާ ޕޭމަންޓްސްތަކެއް ދައްކާފައިވާނީ އަލުން ހެދުނު އެގްރިމެންޓްގައި އެއްބަސްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.