ހޮނިހިރު 24 އޮކްޓޯބަރ 2020
07 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 07
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:05
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ

އަމިއްލަ މީހެއްގެ ބިމެއްގައި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ހުއްޓަސް ދައުލަތަށް ގެއްލުން ނުވާނެ: ޑިޒާސްޓަރ

  • އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި އެ ފެސިލިޓީއާ ގުޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި މައުލޫމާތުތަކާ ދޭތެރޭ ހިތާމަކުރައްވަން
  • ޑިޒާސްޓާއިން ވަނީ އެ ބިމުގައި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ގާއިމް ކުރަން ނިންމި ފަސް ސަބަބެއް ފާހަގަ ކުރައްވާފައި
  • އެތަނުގެ އެއްބަސްވުން އާ ކުރެވޭނެ. އެޗްޑީސިއާއި އެމްސީބީއާއި އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާނެ

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 18:12 | 5,580

ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމް ކުރި 300 އެނދުގެ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް-19 ގައި ބަލިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކުރި 300 އެނދުގެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއެއް އަމިއްލަ މީހެއްގެ ބިމެއްގައި ހުއްޓަސް ދައުލަތަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ކަމަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ބުނެފިއެވެ.

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) ގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ހުޅުމާލޭގައި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ގާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާ، އެ ފެސިލިޓީ ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މިލްކުވެރިކަން ނެތް ބިމެއްގައިކަން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ. ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތަފްސީލު ހާމަކުރައްވަމުން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ހިސާން ހަސަން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް19ގައި ބަލިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް، އަމިއްލަ މީހެއްގެ ބިމުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ހިސާން ވިދާޅުވީ، އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި އެ ފެސިލިޓީއާ ގުޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ހުރި މައުލޫމާތުތަކާ ދޭތެރޭ ހިތާމަ ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އެ ފެސިލިޓީ ގާއިމުކުރެވިފައި ނެތް ނަމަ، ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުން މަގުމަތިވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު އިތުރަށް ދިގުލައިގެން ދާނަމަ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ބިމަކަށް ދައުލަތުން އިތުރު ޚަރަދުކުރުން އެކަށީގެންވާތީވެ، ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ލަފާގެމަތިން މުސްތަގްބަލުގައި، އެ ބިމާ އިމާރާތްތައް ބޭނުން ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާއި، ބިމާއި އިމާރާތުގެ މިލްކުވެރިކަމާމެދު ގާނޫނީ ގޮތުން ނުކުމެދާނެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

ނަމަވެސް ހިސާން ވަނީ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ބިމުގައި ކޮވިޑް ފެސިލިޓީ ގާއިމް ކުރި ފަސް ސަބަބެއް ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން އެ ބިމަކީ ޖާގައިގެ ގޮތުން ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމު ކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ތަނަކަށް ވުމާއި، ކޮވިޑަށް ފަރުވާދިނުމަށް ފެސިލިޓީއެއްގެ ފުރަތަމަ ހަމަޖެއްސި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާ އިންވެގެން ހުރި ތަނަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން އިމާރާތުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިފައިވުމުގެ ސަބަބުން އަލުން އާ އިމާރާތެއް ހަދައިގެން އަވަސް މުއްދަތުގައި ނުނިންމޭނެ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޮޖިސްޓިކްސް އާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ވެސް ހަރަދު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ހިސާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ދައުލަތުގެ މިލްކުވެރިކަން ނެތް ބިމެއްގައި ހުޅުމާލެ ފެސިލީޓީ އަޅާފައިވާކަމަށް، އެގޮތަށް ފާހަގަކުރީތީ ހިތާމަ ކުރަން. ހުޅުމާލޭ ފިސިލިޓީއަކީ މިކަމަށް އެޅި އެންމެ މުހިންމު ފިޔަވަޅު. އެފެސިލިޓީ އެޅުމަށް މަޝްވަރާ ކުރި އިރު 300 އެނދުގެ ފެސިލީޓީއެއް އެޅުމަށް އެންއީއޯސީއިން ނިންމާ ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑްގައި އެމަސައްކަތް ދިޔައީ ކުރަމުން. ފެސިލީޓީ ގާއިމުކުރާނެ ތަންތަން ހޯދަމުން ދިޔައިރު، އެކިތަންތަން ބެލުނު. ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާ އިންވެގެން އޮތް ބިމުގައި އެ ފެސިލިޓީ އެޅުމަށް ނިންމާ ހެޗްޑީސީ އާއި އެކު 3 މަހުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުނު،

~ ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ހިސާން ހަސަން

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެސްބަސްވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހިސާން ވިދާޅުވީ އެއްބަސްވުން އާ ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެޗްޑީސިއާއި އެމްސީބީ އާއި އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ގެއްލުން ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާޅެ ފެސިލީޓީ އެޅުމަށް ނިންމި ބިމަށް އެއްވެސް ކުއްޔެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ އެއްބަސްވުން އޮތީ އެކްސްޓެންޑް ކުރެވޭ ގޮތަށް ކަމަށް ހިސާން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ ހުރި އިމާރާތްތަކާއި ބިމަކީ، އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް، 2012 ވަނަ އަހަރު، މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކުން ދޫކޮށްފައިވާ، 4,315,153.75 ޑޮލަރުގެ ލޯނަކަށް ރަހުނު ކޮށްފައިވާ ތަނެއްކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ލޯނު ނެގިފަރާތުން ގަވާއިދުން އަނބުރާ ލޯނު ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން، އެ ލޯނާ ގުޅިގެން ރަހުނު ކުރެވިފައިވާ ތަންތަން ވިއްކާލުމުގެ ޙައްޤު މޮރިޝަސް ކޮމާޝަލް ބޭންކަށް ސިވިލް ކޯޓުގެ ގަޒިއްޔާއަކުން ދީފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ހަރުމުދާ ހޯދާފައިވީ ނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ 11.02 އަދި 11.03 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީއެއް ލިޔެ ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެ ފެސިލިޓީ އެ ބިމުގައި ގާއިމް ކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނެޝަނަލް ޓާސްކް ފޯހާއި ނޭޝަނަލް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) ގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމި ނިންމުމެއް ކަމަށް އޮޑިޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ހިސާން ވަނީ މިކަން ދޮގުކުރައްވާ އެ މައުލޫމާތު އޮޑިޓް އޮފީހަށް ހިއްސާ ކުރެވުނުކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއަށް ގެނައި ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީ އެއްނެގިން.ދެ ވުޒާރާއަކުން ހުޅުމާލެ ފެސިލިޓީއަށް ގެންދެވުނު ތަކެތީގެ އިންވެންޓްރީއެއްނެގިން. ދެ އިންވެންޓްރީ ވެސް އޮޑިޓް އޮފީހަށް ފޮނުވިން. ފެސިލިޓީތަކުގައި ބޭނުންކުރި އިކުއިޕްމެންޓްސްގެ އިންވެންޓްރީ ނަގާ ބަލަހައްޓަމުންދޭ. އިންވެންޓްރީތައް އޮޑިޓް އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާނެ. ހުޅުމާޅެ ފެސިލީޓީ އެޅުމަށް ނިންމި ބިމަށް އެއްވެސް ކުއްޔެއް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭ. އެ އެއްބަސްވުން އޮތީ އެކްސްޓެންޑް ކުރެވޭ ގޮތަށް. މިކަމުން ދައުލަތަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ވާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ،

~ ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ހިސާން ހަސަން

މެޑިކަލް ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އެތަން ބަދަލުކުރުމަށާއި، އެ ތަނަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓާއި އެހެނިހެން ޚަރަދުތަކަށް، ޖޫން 30، 2020 ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުން ޖުމުލަ 24,194,156 ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އިމާރާތް ބަދަލުކުރުމަށް 4،687،967 ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވެއެވެ. މެޑިކަލް އިކްވިޕްމަންޓާއި އެހެނިހެން ހަރަދުތަކަށް 19،506،188 ރުފިޔާ ވަނީ ހަރަދު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.