އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުން

"ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑު، ސީޒަން އަވަހަށް ފަށައިދީ"

  • ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މިދިޔަ ސީޒަންގެ ބާކީ ބައި ކެންސަލް ކުރީ މާޗު މަހުގެ ކުރީކޮޅު
  • ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްވެގެން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް
  • ކުލަބުތަކަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަށް އެމީހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމަށް ޝާޒް ވަނީ ގޮވާލާފައި

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 15:04 | 2,742

ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) - އެފްއޭއެމް

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން މެދުކެނޑިފައި އޮތުމުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ބުނަންވެސް ނޭނގޭ ކަމަށާއި، ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށައިދިނުމަށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) އެދިއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ބާކީބައި ކެންސަލް ކުރަން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ނިންމީ މާޗު މަހުގެ ކުރީކޮޅެވެ. އަދި އައު ސީޒަން އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފަށަން އެފްއޭއެމުން މީގެ ކުރިން ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޝާޒް ބުނީ ނިންމާލާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނުގައިވެސް މުހިންމު މުބާރާތްތަކެއް ނުކުޅެ، އަދި މުހިންމު މެޗުތަކެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ގެއްލުމުން ވަރަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކުޅުންތެރިންނަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިއަދު ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް ލެވެލެއްގައި ގިނަ ކުޅުންތެރިން އެކަމަށް ހުސްވެ ކުޅޭ ކުޅިވަރަކަށް ވާއިރު، އެއް އަހަރު ދުވަހު ފުޓްބޯޅަ ނުކުޅެ އުޅެން ޖެމުން ކުޅުންތެރިން މަގުމަތިވެ، އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގުތައް ބަންދުވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ޝާޒް ބުންޏެވެ.

އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި އަދި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ދިވެހި ފުޓްބޯޅައަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބެމުންދިޔަ ދަޑިވަޅެއްގައި، އެއް އަހަރު ދުވަހު ކުޅުންތެރިން މަގުމަތިވެގެން ދިޔުމަކީ ފުޓްބޯޅައަށް ފޫ ނުބެއްދޭނެ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަކަށް ވާއިރު، މި ހާލަތުގައި ކުޅުންތެރިންނަށް އަޅާނުލެވި ދާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ ފުޓްބޯޅައަށް ލިބިގެންދާ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށްވެސް ޝާޒް ބުންޏެވެ.

ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ވަޒީފާ ގެއްލި އެއް އަހަރަށް ވުރެންގިނަ ދުވަސް ވެގެން މިދަނީ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ. ފުޓްބޯޅައިގެ ހަރަކާތްތައް ފެށި އެކުޅުންތެރިންގެ ވަޒީފާތަކަށް ދެވުން ވަރަށް މުހިންމު މިހާރު މި އޮތް ހާލަތުގައި.

~ ޓީސީގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް)

ޝާޒް އިތުރަށް ބުނީ ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި، ޖިމްތައް ހުޅުވަން ހުއްދަ ދެވިފައިވަނީ އެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުމާއި، ލިބޭ އާމްދަނީ ހުއްޓުމުން ކަމަށް ވާއިރު، ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަކީ ކުލަބުތަކަށް އަދި ކުޅިވަރަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބައެއް ކަމަށެވެ.

ހަވީރު ފިންޏަށް ކުޅެލާ ކުޅެލުމާއި، ރަށްރަށުގައި އަދި މާލޭގައިވެސް އޯޕަންކޮށް ކުޅެން ހުއްދަ ނުދިން ނަމަވެސް، ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަދި ކުލަބުތަކަށް ކުޅޭ ކުޅުންތެރިންނަށް އެމީހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާއި ސަރުކާރަށްވެސް ގޮވާލާ ކަމަށް ޝާޒް ބުންޏެވެ.

އެޗްޕީއޭ އަށާއި ދިވެހި ސަރުކާރަށްވެސް އެނގެން އެބަޖެހޭ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ މަންޒަރާއި އެއްވަނަ ޑިވިޝަނުގައި ޕްރޮފެޝަނަލް ލެވެލްގައި ކުޅޭ ކުޅުމާއި، މިއީ މުޅިން ތަފާތު ދެ ކަމެއްކަން. ލީގުގައި ވާދަކުރާ ކުޅުންތެރިން އެ ކުރާ ކަމަކީ އެ ކުޅުންތެރިންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުން. އެއް އަހަރު ދުވަހަށް އެ ކުޅުންތެރިންގެ ވަޒީފާ އެތިބީ ގެއްލިފައި. ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކާއި ޖިމްތައް ހުޅުވިގެން މިދަނީ. އެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެވެސް ޖަވާބަކީ އެމީހުންގެ ވިޔަފާރިއޭ. އެމީހުންގެ އާމްދަނީއޭ. އޯޕަންކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުއްދަ ނުދިން ނަމަވެސް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ހުއްދަދޭން އެބަޖެހޭ. އެހެން ކަންކަމަށް ފުރުސަތު ދެވެނިއްޔާ ކުޅުންތެރިން އާމްދަނީ ހޯދަން ކުރާކަމެއް މީވެސް. މި ކަމަށްވެސް ހުއްދަ ދޭންޖެހޭ. އެހެންވީމާ އެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެ ފުރުސަތު ލިބެން އެބަޖެހޭ.

~ ޓީސީގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް)

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމަށް އެފްއޭއެމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ނަމަވެސް، ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމަށް ހުއްދަދިނުމަށް ފަސްޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުން އަންނަ އަހަރަށް ފަސްވެގެން ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

މިއަހަރުގެ އޭއެފްސީ ކަޕް ކެންސަލް ވުމާއެކު، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ލީގު ފަށަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެކަމަށް ކުލަބުތަކާއި ކުޅުންތެރިން ތިބީ ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށް ޝާޒް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމަށް ގިނަ ބަޔަކު އެދެމުންދާއިރު، ރައްކާތެރި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ހުރިހާ ލީގެއްގެ ކުޅުން މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.