ހުކުރު 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020
05 އަތަ
1442 ސަފަރު 07
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:03
އިޝާ 19:14
ރައީސް މުހަންމަދު ނަޝީދު

އަޅުގަނޑު ދެން ރާއްޖޭގެ ރައީސް ކަމެއް ކުރުމަކަށް ނުއެދެން: ރައީސް ނަޝީދު

  • ހިނގަމުން މިދާ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ސަރުކާރަށް ކުޑަވެސް ހީނަރުކަމެއް އައުމަށް ނޭދެން
  • ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރައްވަން
  • ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެވެން އޮތް ނިޒާމަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު

ކ. މާލެ | 16 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ބުދަ 11:48 | 15,143

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރިގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ޞާލިހުގެ ކެބިނެޓު މިނިސްޓަރަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުރުހުން ފާޅުކުރަނީ ވެރިކަމުގެ އިތުރު އުންމީދެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ކުރުމަށް ބޭނުންފުޅު ނުވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ފަހަކަށް އައިސް ގެންދަވަނީ ރައީސް ޞާލިހުގެ ކެބިނެޓުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް މިނިސްޓަރުންނަށް ބަހުގެ ހަމަލާތައް ރައްދުކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވާ މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންނެވެ.

އެމްޑިޕީން ނެރެމުން އަންނަ "ހަބަރު ސިޓީ"ގެ 6 ވަނަ އަދަދުގައި ރައީސް ނަޝީދު ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ހިނގަމުން މިދާ އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ސަރުކާރަށް ކުޑަވެސް ހީނަރުކަމެއް އައުމަށް އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި، ރައީސް ޞާލިހުގެ ސަރުކާރަށް ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން ބޭނުންފުޅު ނޫންކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ނަޝީދު ދެން ވިދާޅުވީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ބަދަލު ކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ނިޒާމަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ކަމަށް ވިދާޅުވާ ވިދާޅުވުމުން ތަކުރާރު ކުރައްވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އަށް ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދެވެން އޮތް ނިޒާމަކީވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ކަމަށެވެ.

އަދި ރައީސް ޞާލިހުގެ ދެވަނަ ދައުރު ލިބުމުގެ އެންމެ ކަށަވަރު މަގަކީވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އަދި ފަހުގެ ވާހަކައެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.